Folket skal seire!

Forsida på heftet

Et hefte om sosialisme

[Innhold]
Dette er nettversjonen av et hefte fra AKP, utgitt av Røde Fane i oktober 2002
ISBN 82-91778-30-2
Redigert av Kenneth Fuglemsmo

Bidragsytere: Lars Akerhaug, Ingrid Baltzersen, Magnus Bernhardsen, Mathias Bismo,
Kenneth Fuglemsmo, Jorun Gulbrandsen og Sissel Henriksen

Forside- og baksidefoto er tatt av Ellinor Dalbye

Takk til alle andre som har hjulpet til!

Bidragsyterne står sjøl ansvarlig for artiklene.
De representerer ikke på alle punkter AKPs politikk
slik den er nedfelt i program og uttalelser

Heftet kan bestilles fra AKP, Osterhausgata 27, 0183 Oslo
Pris 20 kr + porto - konto 0530.1189356
telefon 22 98 90 60, e-post akp@akp.no


Innhold

For et sosialistisk folkestyre ||| Ta demokratiet på alvor ||| Er AKP stalinister?
||| Revolusjonær sex ||| Verken gubbemarxisme eller likestillingsfeminisme
||| Bush og det nye korstoget ||| Imperialismen og de undertrykte landa
||| Revolusjon eller reformisme ||| Trengs et "tredje venstre"?


AKP og Manifest 02

I oktober 2002 finner konferansen Manifest 02 sted. Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Rød Front står som arrangører. Hundrevis av innledninger og diskusjoner om en anna verden står for døra. Dette heftet er ett av bidraga fra AKP til framtidige diskusjoner på venstresida.

Revolusjonært

Arbeiderklassen og resten av det arbeidende folket kan ikke ta makta i samfunnet gjennom Stortinget med lovlige midler. Et revolusjonært ståsted krever også at man innser at folket har mektige fiender, og at man tar forhåndsregler deretter.

Rød feminisme

Uten kvinnekamp, ingen klassekamp. Skal folket seire over kapitalen, må også kjønnsroller og kvinneundertrykking til pers. En del av vår strategi for mobilisering av arbeiderklassen, er den særegne mobiliseringa av kvinnene.

Antiimperialisme

AKP er et konsekvent antiimperialistisk parti. I den epoken vi lever i, går den viktigste motsigelsen i verden mellom de rike, imperialistiske landa på den ene sida, og verdens fattige folk og nasjoner på den andre. Revolusjonære i vesten må blant annet bekjempe "egne" regjeringer og kapitalister.

Dette er tre viktige bjelker i AKPs strategi for sosialisme og kommunisme.

September 2002
Kenneth Fuglemsmo


Til AKPs hjemmeside