Dette nettstedet presenterer eksternt og internt materiale fra Arbeidernes kommunistparti (AKP) og andre deler av ml-bevegelsen. AKP blei nedlagt i 2007, da partiet var med på å stifte etterfølgeren Rødt. AKPs nettsider finner du her, omtrent slik de var ved nedleggelsen. Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP) er et arkiv- og historieprosjekt som har fått overdratt eiendomsretten til AKPs arkiver. Her på sidene legger vi ut dokumenter fra AKP og andre deler av ml-bevegelsen. For oppdateringer av hva som skjer, sjekk loggen – eller bli kamerat med oss på Facebook. Sjekk også sideprosjektet vårt, Pdf-arkivet, der vi presenterer materiale som ikke er direkte partirelatert, kanskje til og med et godt stykke unna.

Les mer

Om arkivprosjektet

Logg over utlagt materiale

Fra A til Å, alfabetisk oversikt over nettstedet

Ml-organisasjonene

Hvorfor sladder vi navn i noe av stoffet vi legger ut?

English language page

Pdf-arkivet (sideprosjekt)

Hva finner du på disse sidene?

Prosjektet legger ut internt og eksternt materiale (blader, hefter, bøker, rundskriv, plakater, løpesedler osv) stort sett i pdf-format (med ei eller flere filer per dokument). Du kan dermed se og skrive ut en nøyaktig kopi av dokumentet. I tillegg er teksten gjerne gjort søkbar slik at du kan klippe ut tekst for bruk i andre sammenhenger. (Kvaliteten på denne tekstgjenkjenninga varierer med kvaliteten på originalmaterialet.) Arbeidet i FAP gjøres stort sett på dugnad, og framdrifta er i rykk og napp.

Nedafor finner du oversikt over det meste som er lagt ut så langt. Du kan også sjekke loggen vår, se venstre spalte. En del blader og bøker blei også lagt ut mens AKP ennå eksisterte. Gå til AKP-sidene og sjekk menyvalga i den gule linja øverst.

Nytt akkurat nå:


Tjen folket

Tjen folket (TF) var AKP(m-l) sitt internblad på 1970- og 80-tallet. Det starta i 1968 som ei avis som blei brukt i striden mellom SUF og SF. Denne avisa kom ut med to nummer. Seinere blei det et internblad, først for Sosialistiske arbeids- og studiegrupper, seinere for MLG og fra partistiftelsen i 1973 for AKP(m-l) fram til 1988. Det kom ut rundt 140 utgaver, og det mangler bare noen få i det materialet vi hitteil har lagt ut..

Vi har også lagt ut fire utgaver av Enhet – Kritikk – Enhet (EKE), som var en fellesbulletin for ml-bevegelsen i den perioden diskusjonene om å starte et nytt parti pågikk (ca 1971).


Fram for partiet mars 1973

Det florerte av lokale blader. Noen var interne, andre var ment til spredning i lokalmiljøet eller på skolen/arbeidsplassen.Vi vil etter hvert presentere så mye som mulig av dette, og foreløpig nevner vi noen eksempler: Fram for partiet (FFP, medlemsblad for Oslo fra 1973 til 1988), Rauland (utgitt av et Oslo-lag), Kamp og seier (Akershus), Budstikka (Holmestrand og Hof), 1. mai (Rogaland), Solrenning (Hordaland og tidvis muligens bare Bergen), Raudkluten (Møre og Romsdal), Fram kamerater (Sør-Trøndelag), Slagghaugen (Røros), Rødreven (Nord-Trøndelag) og Kommunist (Troms). Materiale som ikke utgjør lange serier, samler vi på lokalsida vår.


Røde Fane

Røde Fane er et teoretisk tidsskrift, som har vært utgitt av ml-bevegelsen/AKP fra 1972. I 2005 skifta det navn til Rødt!, og det utgis fortsatt, nå av partiet Rødt. Heftene fra 1972 til 1990 som pdf-er finnes nå komplett her på sidene. Det samme gjelder de fleste RF-utgavene fra 1969 til 1971, utgitt av den marxist-leninistiske opposisjonen i NKP. På de gamle AKP-sidene finner du Røde Fane 1991–2004 og Rødt! 2005–07 som html. Rødt! har nå sitt eget nettsted, www.marxisme.no, der du finner mye fra de seinere åra.

Internasjonalen nr 1


Tidsskriftet Internasjonalen kom ut med fem fyldige utgaver på slutten av1970-tallet. Tema var stoff fra og om de marxist-leninistiske organisasjonene og frigjøringsbevegelser i andre land. Alle bladene er lagt ut her.

Materialisten Materialisten var i utgangspunktet et tidsskrift «for teoretisk kamp» utgitt av AKP(m-l) ved Universitetet i Oslo. Det utvikla seg opp gjennom åra og blei etter hvert et frittstående og radikalt vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. Det gikk inn i 2014. Vi har lagt ut de første årgangene.

Klassekampen

Klassekampen har trofast kommet ut fra 1969. Først var den månedsavis, så kom den ut ukentlig fra 1973 og to ganger i uka fra 1976. Og fra 1. april 1977 har det ikke vært en hverdag uten KK. Vi har foreløpig lagt ut de to første årgangene og har planer om å presentere alle månedsavisene. En egen fremmedarbeiderutgave blei publisert i 1976–1977. I tillegg har vi lagt ut en del småtrykk med KKs avishode. Vi har også på lager en del annet materiale knytta til avisprosjektet, f.eks Kommisjonærposten. Klassekampen og partiet gav også ut noen utgaver av ei tospråklig samisk-norsk avis, Sámiid-Hilat. Sigden var ei kort tid ei spesialavis om landbruk og fiskeri.

Hva må gjøres Rebell

Arkivprosjektet vil også presentere materiale fra ungdomsorganisasjonene Rød Ungdom (før dette SUF(m-l)) og Norges kommunistiske studentforbund. Vi har til nå publisert mange årganger av NKS-publikasjonene Hva må gjøres, Oppbrudd og 4. mai, ml-årgangene av Ungsosialisten, alle årgangene av Røde Garde, en god del utgaver av Rute 80 og Rebell, alle utgaver av ungdomsskolebladet Uredd, stensiler i serien Politisk bulletin og en del hefter. Vi har også lagt ut en god del utgaver av det interne medlemsbladet Bolsjevik og av lokale NKS-blader.

Sommerleir 1972

Sommerleirene var viktige samlingssteder for bevegelsen. Ofte blei det gitt ut daglige leiraviser. Vi har lagt ut en god del slike aviser.


Studiebok om imperialismen

AKP gav opp gjennom åra ut en mengde studiebøker. Noen var til såkalte grunnsirkler, altså basisopplæring for nye eller potensielle medlemmer. Andre var mer spesialiserte. Vi prøver å digitalisere så mange som mulig av disse. Vi har nå rundt 20 hefter og bøker på plass, inkludert den ambisiøse serien «Partiskolen» fra slutten av 1980-tallet. Vi har også lagt ut ei kvinnepolitisk studiebok og tre faglige studiebøker.

 Direktiver og meldinger kom partiledelsen stadig med, i alle fall de førsta åra av partiets liv. Disse er vanskeligere å systematisere enn andre blader og bøker, men vi forholder oss til arkivbokser som partiarkivet. Foreløpig har vi lagt ut innholdet i tre slike bokser, i alt flere hundre skriv.


Program

En egen kategori trykksaker er de som dreier seg om partiet sjøl (og de øvrige ml-organisasjonene): programmer, beretninger, vedtekter – og forslag og debatter knytta til disse.AKP og andre deler av bevegelsen har gitt ut flere hundre hefter og bøker. En del av de tidligste heftene (før partistiftelsen) er plassert her. Ellers har vi for enkelhets skyld delt publikasjonene inn i følgende kategorier: klassikertekster, faglig kamp og næringspolitikk, kvinnekamp, internasjonal tema, forsvarsspørsmål, økonomi, historie, skjønnlitteratur, andre temaer (f.eks miljø, idrett, rasisme) og ymse.

Class Struggle

På 1970- og 1980-tallet gav AKP ut den engelskspråklige avisa Class Struggle med ujamne mellomrom. Noen utgaver hadde også tekst på spansk (Lucha de Clases). Vi har så langt lagt ut en del utgaver.

Det finnes også en del annet engelskspråklig materiell.

Sidene er sist oppdatert 13. april 2024.