Tema: Økonomi

Her publiserer vi etter hvert en del bøker, hefter og annet materiale om økonomi.

Oljepengene – kan de brukes?

Carl-Erik Schulz (red): Oljepengene – kan de brukes?

Oktober, 1981, bok 144 sider, 23 Mb – Last ned her

Fra forordet: «Denne boka er et utgangspunkt for debatt om politiske linjer når det gjelder bruk av inntektene fra oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Boka er laget av medlemmer i AKP(m-1)s utvalg for økonomiske utredninger. Redaktøren, Carl-Erik Schulz, er leder for utvalget.»

Boka er omtalt og debattert i Røde Fane for 1981 (og påfølgende år).

Nettpublisert: 25. mai 2012