AKP-arkivet

Kommunistpartiet

av Pål Steigan Oversikt over e-post-adresser

Innledning på møte om Et kommunistisk parti for framtida
Oslo 6. desember 2005


Fleire artiklar om sosialisme | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Drømmen om det klasseløse samfunnet er like gammel som klassene i samfunnet. Det er nettopp klasseundertrykkinga som får de undertrykte til å drømme om et samfunn uten klasser. Derfor er det helt sikkert at så lenge klasseundertrykkinga består, så vil denne drømmen oppstå igjen og igjen. Undertrykkerne håper alltid å utrydde denne drømmen, men de sørger sjøl for at de aldri vil lykkes.

I dag opplever vi en kapitalisme som er ridd av indre motsetninger, og der kampen om maksimal profitt er så rå og hensynsløs at den garantert vil føre til hardere motstand. På det internasjonale planet ser vi hvordan USA prøver å opprettholde sitt verdensherredømme gjennom en desperat kamp mot andre imperialistland og mot verdens folk, der menneskeliv og de demokratiske rettighetene som den amerikanske grunnloven forfekter ikke er mye verdt. På det hjemlige planet ser vi hvordan norsk og europeisk storkapital går løs på arbeidsfolks hardt tilkjempede rettigheter, på livsvilkåra og arbeidslønna. Dette skjer gjennom Eus tjenestedirektiv, gjennom pensjonsreformen og en lang rekke tiltak som alle tar sikte på å skjære ned kapitalens kostnader til arbeidskraft for å holde profitten oppe.

Undertrykking avler motstand, og sjøl om illusjonene om kapitalismen er så utbredte at de også preger lederartiklene i avisa Klassekampen, så er det ikke til å komme fra at det må og vil komme nye revolusjonære oppsving når de politiske og økonomiske konfliktene blir sterke nok.

Jeg har alltid, det vil si i 40 år, ment at for å lede den helt nødvendige revolusjonære kampen mot kapitalismen, trengs det et kommunistparti.

Er tida nå kommet til å revidere den oppfatninga?

Det kunne være mange grunner til å mene det.

Jeg har en del oppfatninger som jeg ikke har tid til å underbygge her, men som danner grunnlaget for at jeg mener at det trengs et revolusjært kommnistparti.

For det første mener jeg at dagens kapitalisme demonstrerer med all ønskelig tydelighet at Rosa Luxemburg hadde rett da hun sa at valget står mellom sosialisme eller barbari. Sosialismen kan virke utopisk for mange, men det virkelig utopiske er at kapitalismen bare kan fortsette som nå. Kapitalismen er i ferd med å rasere den jordkloden vi lever på. Marx sa at kapitalen gjør alle ting til varer, men han ante ikke hvor rett han skulle få. I vår tid er det innerste av regnskogen, den geostasjonære banen, genene vår og fattgfolks indre organer allerede varer på et kapitalistisk marked. Dette er en kurs som leder menneskeheten mot katastrofen. Jeg tror de neste 40 åra blir mye tøffere enn de forrige førti. Å kjempe for sosialismen i dag er ikke bare å kjempe for arbeiderklassen, det er å kjempe for menneskeheten. Det trengs et parti som kan stå i spissen for denne kampen.

For det andre har jeg ingen tro på at kapitalismen kan fjernes gjennom reformer. Det tregns så dyptgripende endringer av økonomi og samfunnstruktur, at det handler om en revolusjon. De imperialistiske kreftene vil bekjempe denne revolusjonen med alle midler. Det kan det ikke herske den minste tvil om. Derfor trengs det et parti som forstår dette, og som er i stand til å stå i spissen for en slik revolusjon.

For meg er det ikke så viktig hva man kaller dette partiet. Det viktige er partiets kvaliteter.

Jeg er medlem av AKP, og var som alle veit sentral den gangen AKP ble stifta. Men jeg ser helt klart at AKP i dag mangler en hel del for å kunne spille den rollen jeg snakker om. På RVs landsmøte ble det vedtatt å invitere til en diskusjon mellom RV og AKP om sammenslåing av de to partiene. Jeg synes det er fint at vi får denne diskusjonen, og jeg synes det er fint at vi får den nå. Så får vi prøve å føre den på en måte som styrker den revolusjonære bevegelsen og bringer oss framover til størr enhet og mer slagkraft.

Det er en veldig god grunn til at det er fint at vi får denne diskusjonen nå, og det er den politiske situasjonen i Norge. I og med at SV er gått i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er vi for første gang kommet i den situasjonen at RV/AKP er den eneste organiserte opposisjonen til venstre for regjeringa. Dette gir helt enestående taktiske muligheter, hvis vi veit å utnytte dem.

Nå som SV er blitt et parti som administrerer kapitalismen, blir det et skikkelig rom for en opposisjon til venstre. SV prøver riktignok den akrobatkunsten å være opposisjonsparti og ansvarlig regjeringsparti på en og samme tid. Men det er vel nesten bare avisa Klassekampen som faller for den bløffen.

På område etter område kommer store deler av fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, anti-krigsbevegelsen og andre folkelige bevegelser til å komme på kant med denne regjeringa. RV/AKP bør ta ledelsen i denne kampen og bidra til å styrke den.

Hvilke kvaliteter trenger et revolusjonært parti i dag?

Det er ikke noe parti i Norge i dag som har alle de kvalitetene jeg spør etter. En del av dem finnes i RV og AKP slik vi kjenner dem i dag. En del av dem mangler. Før vi diskuterer hvilke organisatoriske løsninger vi skal bruke, tror jeg det er lurt å finne ut om det er disse kvalitetene vi ønsker. For har vi et svar på det, vil det også la seg gjøre å finne ut hvordan vi skal komme fram til dette målet. Hvis viljen er til stede, er jeg svært optimistisk til mulighetene for å få det til.


Fleire artiklar om sosialisme | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside