AKP-arkivet

Salg av arvesølvet

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Innlegg i Troms fylkesting desember 2000


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Å gjøre kraftselskapenes aksjer omsettelige eller å åpne for aksjeutvidelse, er en kortsiktig politikk. Med å slippe kapitalkreftene inn i Hålogaland Kraft eller i Troms Kraft, gir vi politikere fra oss styringa av denne viktige samfunnsressursen. Vi kvitter oss med evigvarende verdier, vi kvitter oss med en varig inntektskilde og vi kvitter oss med et næringspolitisk verktøy.

Vi politikere må ikke stille oss slik at vi blir fratatt både innsyn og styring av et slikt tungtveiende virkemiddel. Trygg strømlevering for alle, kvalitet og pris på nettet samt kraftprisen, er viktige bidrag for å opprettholde bosettinga.

Å argumentere med at selskapene må vokse for å overleve, er tøv. Større enheter er bare en start på prosessen hvor lokalpolitikerne vil miste styringa og innflytelsen på kraftselskapene. Det er viktig å holde selskapsstørrelsen på nivå som er knytta til demokratiske fora som kommuner og fylkesting. Et storkraftverk er et selskap som i form både er lettere å overta av aksjespekulanter. Heller ikke Statkraft som eier er noen betryggelse når vi ser utviklinga av Statoil og Telenor. Å holde selskapene på dagens størrelse og form, er den tryggeste modellen for at vi skal beholde verdiene tilknytta befolkningen her. Det er den tryggeste modellen for at det er lokalinteressene som får råde, og ikke markedet som får styre.

Aldri har vel uttrykket som "å pisse i buksa for å bli varm" passet bedre enn her. Harstad og Tromsø kan nok få en raskt salgsgevinst. Men det skal betales skatt av inntekten. 28% inntektsskatt, men for tiden er det uklart hvordan dette skal beregnes. Dette er til behandling i Finansdepartementet. I regnskapet vil det se ut som kommunens inntekter er god, dermed vil en ikke få skjønnsmidler. En svekker sin posisjon for fremtidige statlige overføringer. Og om alle kommunene som kan, selger, vil det slå ut på makroøkonomien. Dermed vil staten påstå at de må stramme inn for å hindre "overoppheting". Fremtidige overføringer vil bli tilsvarende redusert. Når så store penger skal settes i omløp, vil det komme et kobbel med konsulenter som skal ha sitt. Og ved tapt styring av kraftpolitikken, vil strømprisene øke merkbart, også for de gamle eierne.

Fylkesmannen som normalt stiller strenge krav til kommuneøkonomien, viser fortiden en stor velvilje til å budsjettere med mulige salgsinntekter av nettopp kraftaksjer. Fylkesmannen er statens mann. Og det er regjeringa og Stortinget som ivrer mest for at kommunene skal ta ut disse kortsiktige verdiene fremfor å bruke av den statlige rikdommen som de forvalter. Med en slik politikk vil overføringene til kommunenorge kunne svekkes enda mer.

Til de som ikke er prinsipielt i mot privatisering av råderetten over våre samfunnsverdier, har jeg allikevel lyst til å be dem om å vurdere kraftmakedet før de går inn for salg. Produksjon, salg og distribusjon av miljøvennlig elektrisk kraft er en bransje som vil øke kraftig i verdi i årene som kommer. Så ikke stamp kraftaksjer for å redde en utarma kommunekasse. For når markedet har funnet sin form vil disse verdiene kunne bli bokført med en helt annen verdi en i dag. Men det er vel kanskje akkurat det som er motivet for å slakte fellesskapets naturressurser nå fordi det er ventet at de vil gi så stor avkastning.

Frode Bygdnes, Troms RV


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside