AKP-arkivet

Bygginga av nye fregatter

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Interpellasjon til Troms fylkesting mars 1999


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til Fylkesordføreren

Vi fikk nylig melding om at nærmere hver tredje arbeidsplass innen skipsbyggingsindustrien i Norge kunne bli lagt ned. (Opp til 30.000 av landets 110.000 skipsbyggingsarbeidsplasser vil bli sagt opp, NRK tekst-tv 9.02.99.) Videre fikk vi melding 17.02. på distriktssendinga NRK at omkring 800 arbeidsplasser innen verkstedindustrien i Troms kunne bli lagt ned.

Den internasjonale krisa med bl.a. lave oljepriser slår sterkt inn over vårt land. Og verre blir det at EØS-avtalen krever større lojalitet til Brussel enn hva EU-landene må oppvise. Vi ser liten eller ingen mulighet til å støtte opp om nødvendige og viktige arbeidsplasser for vår kyst. Så lenge skipsbygging blir sett på som sensitiv sektor som ikke skal kunne gies noen form for tilskudd til, må staten være flinkere til å gi norske verft byggeoppdrag.

Det norske forsvar skal skaffe seg 6 nye fregatter til en kostnadsramme på 12 milliarder kroner. Dett er den største kontrakten Forsvaret noensinne har hatt. Effekten av fregattbygging vil gi over 10.000 arbeidsplasser. Selve skrogene vil utgjøre ¼ av prosjektet.

Norge er en stor nasjon på maritim kompetanse. Vi har 10% av verdens handelsflåte, vi har 15% av verdens offshorevirksomhet og vi er ledende produsent av skipsutstyr m.m. "Få - om noen - andre land kan oppvise et tilsvarende komplett og konkurransedyktig maritimt næringsmiljø", fra St.meld. 28 (1995-96): Hvor fartøy flyte kan ... Den tekniske og operative kompetanse kombinert med det maritime miljøets omstillingsevne, gjør at nettopp disse fregattene er interessante for verkstedindustrien i landet. Den største gevinsten av et slikt oppdrag er den kompetanseheving vår industri vil få i den internasjonale konkurransen vi er i.

At det også er forsvarspolitisk strategisk viktig at denne kompetansen nettopp skal befinne seg her i landet, er og et viktig poeng for den politiske beslutninga.

Sør-Troms fikk statlig drahjelp til prosjektet "Omstillingsprogram for verkstedindustrien" (Omprov). Prosjektet kom i stand fordi spesielt Harstad-regionen hadde mistet mange forsvarsarbeidsplasser. Regionen ble tilgodesett med midler for omstilling og til utvikling av de tyngste industriarbeidsplasser en hadde å bygge på. Som et tiltak fra den gang Kommunaldepartementet, nåværende KRD, ville departementet bidra med 4 til 6 millioner i året i en fireårsperiode mot at det lokalt ble bevilget like mye. Troms fylkeskommune har i 1998 bidratt med ca. 4,5 millioner og i 1999 budsjettert med 3,5 millioner til dette formålet.

Som en betydelig finansiell deltager i Omprov bør vi også ha meninger om viktige statlige oppdrag som vil kunne føre til kompetanse og utvikling av verkstedindustrien og dens underleverandører og servicebedrifter. Det er viktig at de forskjellige tiltak offentligheten setter i verk, tjener hverandre. Her er det snakk om at våre skattepenger over forsvarsbudsjettet, kan være med på å gi hardt tiltrengte oppdrag innen en kriserammet industri. Med et norsk konsept, vil det stimulere verkstedindustrien spesielt og hele det maritime miljø langs vår langstrakte kyst.

Vil fylkesordføreren engasjere seg ovenfor sine partifeller i regjeringa? Vil fylkesordføreren samarbeide med undertegnede for å lage en resolusjon til Stortinget før de tar sin avgjørelse?

Frode Bygdnes, RV


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside