Trondheimskonferansen 2003

Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

i Trondheim 7. - 9. februar 2003

Utdrag av programmet

Fredag 7. februar

Kl 16.00 Innsjekking / registrering / gruppeinndeling

Kl 18.30 Åpning / konstituering

Kl 19.00 Innledning: 
Arbeid å leve av og helse å leve med - hvordan kan dette forenes?
Per Fugelli, professor dr.med, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo


 • Helse = biologi x kultur x politikk2
 • Betydningen av arbeid som en egenverdi som gir et skapende fellesskap med andre, samtidig som arbeidslivet utgjør et viktig bindeledd mellom enkeltmennesket og samfunnet.
 • Faktorer som spiller inn for hva som er god helse - betydningen av hva slags forhold man har til arbeidet og arbeidskamerater.
 • Betydningen for god helse av å oppleve at man lever et liv i verdighet og trivsel.
 • Arbeidslivets og samfunnets holdning til det å vise "svakhet".
 • Hva betyr kulturens forventninger om at vi alltid må være "sterke" og "flinke" på sykdomsbildet i samfunnet?
 • Hvordan forebygge "frykten for medikalisering"?
 • Hva vil et kollektivt oppgjør med holdningen til det å vise "svakhet" bety for helse, trivsel, utvikling, menneskelighet og fremmedgjøring i samfunns- og arbeidsliv?
 • Visjoner om et humant arbeidsliv for folk flest. Arbeidsplassens betydning som en arena for menneskelig vekst og verdighet, uten utbytting og helsenedbryting.
 • Hva innebærer det gode arbeidsliv som betyr at flere mennesker kan mestre arbeidshverdagen i et skapende fellesskap med andre?

Lørdag 8. februar

Kl 09.00 Åpning

Kl 09.10 "Åpen fagligpolitisk time" - fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper
Hugo Sandoval, FO avd. Sør-Trøndelag / medlem av LO i Trondheims internasjonale utvalg


En fagbevegelse for alle? LOs rekrutterings- og opplæringspolitikk overfor arbeidstakere med innvandrerbakgrunn

Kl 10.50 Innledninger:
Tariffoppgjøret 2004 - solidaritet eller individuelle løsninger?
Lønns- og forhandlingssystemer i privat og offentlig sektor i nyliberalismens tid

Sigrun Vågeng, direktør, Næringslivets hovedorganisasjon
Per Østvold, leder, Norsk transportarbeiderforbund


Per Østvold: Oppsummering og oppfølging av tariffoppgjøret 2002. Veivalg fram mot tariffoppgjøret 2004
 • Tariffoppgjøret 2002 - Oppsummering på bakgrunn av LO representantskapets vedtak om hovedlinjer for hovedoppgjøret i 2002, erfaringer generelt med oppgjøret i 2002 og spesielt med bakgrunn i den kampen som Hotell- og restaurantarbeiderforbundet førte for normalarbeidsdagen og ubekvemstilleggene.
 • Hovedutfordringer innen ulike overenskomstområder i privat og offentlig sektor etter tariffoppgjøret 2002 - hva utredes om lønnssystemer og ubekvemstillegg i tariffperioden.
 • Hvordan bør fagbevegelsen møte krav fra NHO, HSH, NAVO og KS om fleksibilitet i overenskomstene og deres press om å desentralisere og individualisere lønns- og forhandlingssystemene.
 • Hvilke strategier må fagbevegelsen velge for å styrke kampen for solidaritet og kollektive løsninger i en nyliberalistisk tidsepoke. Veivalg fram mot hovedoppgjøret i 2004.
 • LO-kongressen i 2001 gikk inn for to store reformkrav i årene som kommer, 35 timers arbeidsuke og pensjonsordning også for hele privat sektor. Hva prioriterer vi i 2004?
 • Betydningen av samhold i egne rekker, solidaritet fra fagforeningskamerater på tvers av forbundsområder og støtte i opinionen. Konklusjonene fra LOs arbeidskamputvalg. Hvordan kan og bør disse følges opp sentralt og lokalt.
Sigrun Vågeng: Bom for NHOs politikk for lønns- og arbeidsvilkår i 2002 - hva med 2004?
 • NHO "tapte" i oppgjøret 2002 - men samfunnsutviklingen går i retning økt fleksibilisering i samsvar med NHOs ønsker?
 • Trender i lønnsdannelsen - NHOs målsettinger.
 • NHOs syn på tariffavtalenes funksjon i samfunnsmessig sammenheng, i arbeidsmarkedet og for den enkelte.
 • Fordeler og ulemper med normallønnsavtaler, minstelønnsavtaler og rammeavtaler.
 • NHOs syn på:
  • 1) Desentralisert lønnsdannelse.
  • 2) Sentrale lønnsbindinger som lavlønnsgarantier, minstelønnsgarantier, ansienni-tets-tillegg og andre sentralt avtalte tillegg.
  • 3) Lønnsdannelse med utgangspunkt i bedriftens egen situasjon og resultater framfor i kjøpekraftsbetraktninger og sammenligninger med andre.
  • 4) Større lønnsforskjeller - positivt eller negativt for arbeidsmiljø og produktivitet.
  • 5) Individualisering av lønns- og forhandlingssystemer på de områder som tradisjonelt er omfattet av kollektivavtaler - hva med trygghet og likehandlingsprinsippet.
 • Hva ønsker NHO å oppnå med å la bedriftene få større mulighet til å avtale individuelle og fleksible arbeidstider.

Gruppearbeid

Kl 19.00 Innledninger:
LOs internasjonale engasjement med spesielt fokus på Palestina
Abu George, Landsorganisasjonen i Norge, Internasjonal avdeling
Abla Masrouji, Kvinnekoordinator, Palestinsk LO (Palestinian General Federation of Trade Unions)
Terje Kalheim, Landsorganisasjonen i Norge, Internasjonal avdeling

Kl 21.00 Sosialt samvær

Søndag 9. februar

Kl 09.00 Åpning

Kl 09.15 Gruppearbeid - forslag til uttalelser fra konferansen

Kl 10.30 Innledninger og debatt i plenum
Et mer inkluderende arbeidsliv: For folk flest - eller for de få?
NN, representant fra myndighetene
Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin


NN: Myndighetenes syn på betydningen av Arbeidsmiljøloven og sykelønns-ordningen for å kunne fremme et mer inkluderende arbeidsliv
 • Ny arbeidslivslov. Offentlig utvalg oppnevnt for å revidere og videreutvikle arbeidsmiljøloven - frist for utvalgets arbeid 1. september 2003. Bakgrunn for og status i arbeidet i med ny arbeidslivslov.
 • Myndighetenes syn på hvilken plass lovgivningen skal ha innenfor områdene arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, stillingsvern og medbestemmelse kontra tariffavtaler mellom partene og direkte avtale mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver?
 • Myndighetenes syn på tillitsvalgtes stilling og Arbeidstilsynets stilling i framtidas arbeidsmiljølov.
 • Status i arbeidet med å følge opp og gjennomføre avtalen om "Et mer inkluderende arbeidsliv" (IA).
 • Hvordan oppnå IA-avtalens operative mål om minst 20 % nedgang i sykefraværet innen utgangen av 2005, samtidig som man skal tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) og øke den gjennomsnittlige avgangsalder?
 • Hva ønsker regjeringen å oppnå med å liberalisere og individualisere overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, jf. ot.prp. 101 om liberalisering av overtidsregler i arbeidsmiljøloven?
 • Hvordan legge forholdene til rette i arbeidslivet for å unngå utstøting av mennesker og sikre et sunt, godt og inkluderende arbeidsliv?
Ebba Wergeland: Er en svekket arbeidsmiljølov og sykelønnsordning forenlig med et mer inkluderende arbeidsliv?
 • Hvorfor må man akseptere at sykefraværet går opp dersom den egentlige meningen er å skape et mer inkluderende arbeidsliv?
 • Sammenhengen mellom sykefravær og arbeidsløshet.
 • Betydningen av å skille mellom sykdom og sykefravær.
 • Hvorfor er det vesentlig å skille mellom individuelt fravær og statistikk over sykefraværsprosenter for grupper som hele tida endrer sammensetning?
 • Sammenblanding av tall - hva menes egentlig når det blir snakket om sykefravær og reduksjon av sykefravær?
 • Positive og negative sider ved intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
 • Tilslører IA-prosjektet de reelle problemene i arbeidslivet, og bidrar prosjektet til en politisk og ideologisk avvæpning av fagbevegelsen i forhold til det som nødvendigvis vil komme når målene ikke nås?
 • Arbeidsmiljølovens betydning for å sikre fagbevegelsens mål om retten til et verdig liv, et arbeid å leve av, en arbeidstid å leve med og et arbeid som ikke ødelegger helsa.
 • Hvordan hindre en utvikling i retning av at helse og tungtveiende sosiale hensyn blir utsatt for "sosial dumping" i arbeidslivet av politikere og arbeidskjøpere?

Kl 15.00 Avslutning

Konferansested

Konferansen avholdes på Lilletorget hotell og møtesenter (Cicignons plass) i samme bygningskompleks som Folkets hus i sentrum av Trondheim.

Priser

Konferansepakke for lørdag og søndag inkluderer konferanseavgift, to kaffepauser hvorav en med hjemmebakt, samt lunsj med kaffe/te begge dager: 1.000 kroner per person betales til LO i Trondheim - bankkontonr. 4200.09.59663, postboks 846, 7409 Trondheim.

Påmelding

Påmelding til LO i Trondheim innen fredag 31. januar 2003 ved å betale overnevnte avgift. Merk påmeldingsblankett med navn på fagforening/klubb og navn på deltakere. Vennligst ikke benytt telegiro ved innbetaling.

Overnattingsalternativer

Overnattingsrom må bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotell, se oversikt nedenunder over ulike alternativer som ligger i kort avstand fra konferansestedet:

Arrangør

LO i Trondheim, Folkets hus, postboks 846, 7409 Trondheim
telefon 73 52 76 96 eller 995 14 216, telefaks 73 52 60 09
e-post loitt krøllalfa online.no


Dette programmet er lagt ut på nettet av AKP