Før partiprogrammet 2001

Programdebatt og tidligere programmer

Gjeldende programdokument fra AKP finner du her.


Program 1990-1999

Det forrige programmet til AKP var i hovedsak fra landsmøtet i 1990. Det blei gjort en del endringer i 1997 og 1999. Det oppdaterte programmet etter landsmøtet 1999 finner du her. Ei fullstendig oversikt over endringene som blei gjort i 1999 finnes her. Programversjonen fra 1997 finnes her.

Etter som kapasiteten tillater det, vil vi legge ut også eldre programtekster.

Programdebatt 1999

Foran landsmøtet i 1999 blei det satt i gang en debatt i partiet med hensikt å skrive et nytt program. Deler av denne debatten finner du nedafor. Den resulterte altså ikke i et nytt program da, bare i enkelte endringer. Men debatten fortsatte etter landsmøtet, se nedafor.

Innspill fra ei gruppe nedsatt av AKPs sentralstyre

Debattinnlegg

Programdebatt 2001

Bakgrunn: Landsmøtet i 1999 vedtok altså å fortsette programdebatten, og gjorde bare mindre foreløpige endringer i gjeldende program. Det blei nedsatt en programkomite, og denne kom i mai 2000 med et første utkast til nytt program. Det ble lagt ut til debatt, både internt i partiet og for andre interesserte. Et nytt, mer fullstendig forslag kom i mars-juni 2001, og komiteens siste framlegg kom i september 2001. Et endelig partiprogram blei vedtatt på landsmøtet i desember 2001.

Programdebatten fortsetter

Landsmøtet i 2001 peikte på at på flere områder har debatten kommet kort i partiet som heilhet. Planvedtaket fra landsmøtet sier at partiet skal jobbe videre med flere spørsmål som berører programmet. Program- og planvedtaka nevner her spesielt arbeidet med analysen av klassene i Norge, hva slags kommunistparti vi trenger her i landet, synet vårt på sosialismen i Norge, og strategien og taktikken for klassekampen under kapitalismen. Landsmøtet oppfordra til å arbeide med disse spørsmåla med sikte på programforbedringer på neste landsmøte. Følg med her og i det klasseanalytiske hjørnet.


Til gjeldende partiprogram | Til AKP si heimeside

Til AKP si heimeside