AKP si hjemmeside

AKPs program

Endringer på landsmøtet 2004

AKP vedtok et nytt program på landsmøtet i 2001. På landsmøtet i 2004 blei det gjort noen mindre endringer. Disse er lista opp nedafor.

Det gjeldende programmet finner du her. 2001-utgaven er her.


Følgende endringer blei gjort i 2001-programmet:

1) Tilføyelse til innledninga, 1. avsnitt: "Stagnasjonstrekka blir stadig mer framtredende i det kapitalistiske verdenssystemet."

2) Nytt tredje avsnitt i kapittel 1, ingressen: "De framskrittsvennlige sidene ved kapitalismen har for lengst opphørt å være de framtredende. Måten den produserer og distribuerer varer og tjenester på, er ikke lenger den mest effektive. En allmenn stagnasjon i økonomien har for lengst satt inn og utgjør også en større og større trussel mot den politiske legitimiteten til systemet."

3) Ny tekst i kapittel 1, punkt 1.10.2: "Likevel er virkeligheta at problema vokser for borgerskapet. Den såkalte "nye økonomien" tilfredsstiller ikke dets krav til profitt, noe som blir klarere ettersom automatiske systemer innføres på stadige flere felt i produksjonen. Stagnasjonen vi har sett de siste tiåra, med synkende vekstrate i bruttonasjonalproduktet til den kapitalistiske verdensøkonomien som heilhet, fortsetter. Dette står ikke i motsetning til at enkelte land kan oppvise stor vekst i perioder."

4) Ny siste setning i kapittel 1, punkt 1.10.3: "Men siden disse overproduksjonskrisene ikke bare dreier seg om de toppene som reguleres under de gjentagende sykliske krisene, men er kronisk og blir stadig dypere, peker den også mot at sjølve produksjonssystemet er avleggs og må erstattes av et system som ikke er bygd på maksimal profitt for de enkelte kapitalistene."


Landsmøtet i 2004 reviderte også freds- og antikrigsprogrammet.