Hva er AKP?

10.07.2002

Flere utfyllende tekster kommer etter hvert

Who we are ...

AKP står for Arbeidernes kommunistparti. Vi er et revolusjonært parti. Det vil si at vi arbeider for ei omfattende og heilhetlig forandring (en revolusjon) av den måten Norge og verden styres på, sånn at maktforholda snus på hodet, og det store flertallet (der arbeiderne utgjør ei hovedkraft) får makta i samfunnet. Vi vil ha et kommunistisk samfunn, dvs et samfunn uten undertrykking og klasseskiller. Den lille overklassen skal ikke lenger styre.

Les mer om revolusjonen

Jorun Gulbrandsen: Kommunistenes manifest er 150 år!

AKP blei stifta i 1973. Politikken vår er nærmere beskrevet i programmet vårt. Gjeldende versjon blei vedtatt på landsmøtet høsten 2001 etter en omfattende debatt over flere år.

Programmet til AKP
Programdebatt

Debatten om AKPs historie (anger-debatten)

AKP mener at Norge er et klassesamfunn. Det betyr ikke nødvendigvis at folk lider stor materiell nød. Men det betyr at det er et lite mindretall, kapitaleierne, som bestemmer over investeringer, hvor arbeidsplassene skal ligge, hva som skal produseres, utnyttelsen av naturen, statens og kommunenes prioriteringer, lovene, forsvars- og handelspolitikken og de største mediene. De har altså den økonomiske og politiske makta, men det de er interessert i, er hvordan den økonomiske fortjenesten (profitten) skal bli høyest mulig. Slik er det i resten av verden også: Fortjeneste for de få avgjør liv og død for det store flertallet av mennesker og hele livsmiljøet vårt.

Les mer om AKPs syn på klasser og klassekamp

AKPs mål er kommunismen. AKP vil være et redskap for folk som vil arbeide for et helt bestemt mål, nemlig et Norge og en verden uten klasseskiller. Det vil si et samfunn der alle mennesker er fri fra utbytting og undertrykking. Lønnsarbeidet er avskaffa. Det betyr også at andre former for samfunnsorganisert undertrykking vil dø bort. Uenigheter og spenninger vil naturligvis ikke forsvinne. Vi vil få et samfunn som fortsatt er i utvikling. Men ingen blir diskriminert på grunn av hudfarge eller fordi de bor bestemte steder i verden eller på grunn av religion, kjønn eller seksuell legning. Kvinner og menn blir frie individer. Kriger vil bli avleggs. Det vil være fred, fordi det ikke lenger vil finnes noen som tjener på krig.

Les mer om kommunismen

Les om kommunismens nødvendighet

Et samfunn uten klasseskiller kaller vi et kommunistisk samfunn (det kommer av ordet kommune som betyr fellesskap). Alle mennesker gjør noe de kan for samfunnet, og får det de trenger gratis. Dette vil være et samfunn helt ulikt det vi har sett til nå. Det teknologiske nivået gjør det lettere å få til dette enn før.

Les mer om frihetens rike

Her er noen momenter i politikken vår:

AKP er et parti som studerer marxismen. Marxismen er et verktøy for å analysere verden - for å forandre den. Marxismen er ingen religion - det er en kritisk teori som heile tida må sammenholdes med og utvikles i forhold til de samfunnsforholda vi lever under.

Marx og Engels viser hvordan kapitalismen fungerer økonomisk. Lenin analyserte imperialismen. Mao Zedong var en mester i å se krafta til massebevegelsen. Han var også en pioner i å innse farene for at sosialistiske land kan utvikle kapitalisme og undertrykking av folket. AKP studerer disse analysene for å bruke det som er nyttig for vår tid. Og vi arbeider for å videreutvikle teoriene.

Marx/Engels: Det kommunistiske partis manifest

Les mer om marxismen

Les mer om demokratisk sentralisme

Mao: Om praksis
Mao: Om motsigelsen

Les mer om maoismen

Les mer om marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenking (mlm)

AKP er et parti som utvikler sin eigen politikk ut fra norske forhold i dag. Verden forandrer seg, og økonomiske, filosofiske og politiske teorier må heile tida vurderes opp mot virkeligheta. Vi har samarbeid med politiske partier og grupper i over 70 land, men er ikke tilslutta eller underlagt noen internasjonale organisasjoner. AKP arbeider med å videreutvikle den sosialistiske teorien, og særlig når det gjelder spørsmål om kvinnenes stilling i samfunnet har vi kommet langt.

AKP er forankra i norsk virkelighet og norsk klassekamp. Denne sjølstendigheta er en viktig grunn til at AKP har overlevd krisene i den internasjonale revolusjonære bevegelsen. Vi mener arbeiderklassen i Norge skal gjøre revolusjon i sitt eget land. Vi venter ikke på "verdensrevolusjonen".

Her er noen av AKPs vedtak og uttalelser

Her er kronikker og andre tekster

Her er Dagens mening, som skrives av AKPere og nære venner

Se også Røde Fanes nettsted

AKP er et feministisk parti. Vi arbeider for et samfunn uten kvinneundertrykking. Kvinner må organisere seg og kjempe for sine interesser i samfunnet, i fagforeningene, i partiene - også i AKP. Vi slåss for alminnelige kvinners krav, enten det er mot porno eller for arbeid og sekstimersdag. Vi har utvikla viktige nye teorier om kvinnenes stilling, både under kapitalismen og under sosialismen. Vi "oppfant" begrepet kvinnelønn.

Les mer om sekstimersdagen

Kjersti Ericsson: Søstre, kamerater!
Siri Jensen: Kvinnelønna
Jorun Gulbrandsen: Rød feminisme
Kjersti Ericsson: Feministisk sosialisme

Kvinneutvalget si side

AKP er et antiimperialistisk og internasjonalistisk parti. Vi støtter frigjøringskamper, også de væpna. "Folkenes frigjøring må være deres eget verk." Å støtte væpna frigjøringskamp var nokså uhørt da AKP begynte med det. Nå er dette et mer vanlig standpunkt. AKP har stått sentralt i støttearbeidet for undertrykte folk i Palestina, Vietnam, Kambodsja, Tsekkoslovakia, Irland, Chile, Afghanistan, Filippinene, Nicaragua, Kurdistan og mange andre steder. Vi støtter dem som kjemper på deres egne vilkår. Vi trenger ikke like alt de gjør og tror på, men vi støtter kampen mot undertrykking.

Internasjonalt utvalg si side

Noen uttalelser fra AKP:

Mer om Palestina og om krigen i Afghanistan

Noen hefter:

AKP er for nasjonal sjølråderett. I begge EU-kampene har vi spilt en stor og viktig rolle som aktivister, og ikke minst som alliansebyggere mellom by og land. Fortsatt er kampen mot norsk medlemskap i EU og for utmelding av EØS svært viktig for oss. Vi støtter også andre folks rett til nasjonal sjølråderett - det er en viktig del av det internasjonale arbeidet vårt. Det er også et sentralt element i den samiske politikken vår.

Heftet Nasjonal sjølråderett og internasjonal solidaritet - ikke union

To vedtak om respekt for folkeviljen: 1 | 2

Artikler om EU og EØS

Samepolitisk program
Heftet Samerett og ressurskamp i nord

AKP er et arbeiderparti. Vi sier at det er klasser i Norge, ikke bare økonomiske og sosiale skiller. Vi arbeider i fagforeninger, og vi står for klassekamptradisjonen: Gjør fagforeningene til medlemsstyrte kamporganisasjoner istedenfor topptunge serviceapparat. Vi støtter streiker aktivt. Og vi har jobba mye med å utvikle enhet mellom fagforeninger, og bryte ned skillelinjer mellom forbunda.

Faglig utvalg si side

Uttalelser om tariffoppgjør og streiker

Hefter:

AKP er et antirasistisk og antinazistisk parti. Vi deltar i ulike antirasistiske aksjoner og organisasjoner. Vi krever forbud mot nazi-organisasjoner, fordi vi ikke ser på dem som vanlige organisasjoner, men som kriminelle som organiserer vold og drap. Vi ser på rasismen og nazismen som nyttige redskaper for kapitaleierne når de skal splitte arbeiderklassen.

Vedtak om naziforbud

AKP er et frontparti. Vår linje er: Foren alle som lar seg forene. Det betyr at vi har tatt mange initiativer for å opprette organisasjoner hvor folk kan være med og jobbe for en bestemt sak - uten å måtte være enige om alle andre spørsmål. Slik samles styrke. AKP-medlemmer er aktive som vanlige medlemmer og som tillitsvalgte i mange organisasjoner. Eksempler er Nei til EU, Kvinnefronten, Ottar, Antifascistisk aksjon, Kurdernes venner, Palestinakomiteen, SOS Rasisme, Noregs mållag, Attac, fagforeninger og lokale aksjonsgrupper. Vi har ei usekterisk holdning til samarbeid. Vi ønsker ikke å misbruke frontene til snevre egeninteresser og partimarkeringer.

AKPs pekersamling

AKP er et antikrigsparti. Den viktigste årsaken til krig er rivalisering om ressurser. AKP fordømmer imperialistiske kriger, og vi støtter dem som forsvarer seg mot angrep. AKP var mot Natos bombekrig på Balkan, og tok initiativ til en antikrigsbevegelse over heile landet. På samme vis har vi gått mot den såkalte "krigen mot terror" både i Afghanistan og ellers i verden, og vi har protestert mot Norges servile etterplapring av USAs politikk. Vi er mot Natos og Norges nye militærpolitiske linje, som innebærer å innrette det norske forsvaret på militære operasjoner utafor Nato-området. Men vi er for et sterkt nasjonalt forsvar med alminnelig verneplikt for kvinner og menn.

AKPs freds- og antikrigsprogram

Forsvarspolitisk debatt

Heftet Aldri mer 1940?

Vedtak:

AKP er mot terror. Skal ei befolkning, en klasse eller ei mindre gruppe befris fra undertrykking, må frigjøringa være noe de står for sjøl. De må ville det, ta sjansene og konsekvensene sjøl, enten det gjelder en frigjøringskrig mot en okkupant, eller en mer vanlig politisk kamp. Det er de store bevegelsene og de breie massenes kamp som kan gi seier.

Flere steder i verden er det små grupper som driver med terroraksjoner som gir borgerskapet påskudd til å angripe radikale folk, og som skremmer vanlige folk fra å delta i kampen. Terrorismen er ei politisk linje. Den erstatter mobilisering av folkemassene med blind vold. AKP avviser og bekjemper denne reaksjonære linja.

AKP er for en sterk offentlig sektor. Vi er mot at private selskaper skal få spise seg inn på stadig nye områder og hente ut profitt der. Men vi mener ikke dette fordi vi trur at statsdrift er det samme som sosialisme. Tvert imot mener vi at staten er en klassestat som i hovedsak tjener kapitaleiernes interesser. Likevel ønsker vi å beholde og styrke velferdsstaten med allmenne ordninger, og vi går mot behovsprøving og forsorgsvesen.

Om velferdsstaten
Om sjukehusreformen
Mot privatiseringa av Statoil
Om fylkeskommunen

AKP er et miljøparti. De samfunnsøkonomiske virkningene av internasjonal ressursplyndring, miljøødeleggelser og sløsende forbruksslaveri i den rike delen av verden, teller ikke med når profitten måles. En varsom og fornuftig utnyttelse av naturressursene strider mot kapitalismens krav om mest mulig og raskest mulig profitt. Verken miljølovgiving eller markedstiltak for en "grønn kapitalisme" kan endre dette. Kapitalismen må vekk. Sosialismen må ha som premiss at menneskene må lære å utnytte naturressursene på en måte som ikke ødelegger dem, men som baserer seg på forsvarlig høsting av ressurser som kan fornyes.

Les mer om miljøvern og kommunisme

AKP stifta Rød valgallianse (RV). RV er nå et eget parti som stiller til valg over heile landet. Mange AKPere arbeider aktivt i RV, og er representanter for RV i kommunestyrer og fylkesting. Vi mener det er viktig at revolusjonære stiller til valg når de er sterke nok til det. Men vi trur ikke sosialismen kan innføres via Stortinget.

Les mer om AKPs forhold til RV

Les mer om borgerlig demokrati

RVs nettsted

AKP starta avisa Klassekampen, ei av de få riksdekkende dagsavisene som er starta - og har overlevd - etter krigen. Vi har bidratt med kapital, folk og politikk for at dette prosjektet skulle overleve - tross at det har all markedslogikk mot seg. Fra rundt 1990 er ikke Klassekampen et partiorgan lenger, og AKP har etter hvert redusert sin eierandel. Vi eier nå ca 49% av aksjene, men er i ferd med å selge oss ned til 20%. AKPs innflytelse skjer gjennom deltakelse i generalforsamlinga, som velger avisas styre - dette ansetter igjen redaktør og daglig leder.

Les mer om Klassekampen i den politiske kampen

Vedtak om 20%

Klassekampens formålsparagraf

Klassekampens nettsted

AKP utgir tidsskriftet Røde Fane med artikler og debatt om marxistisk teori. Det var også vi som starta teoritidsskriftet Materialisten, som i alle år har bidratt til å utvikle teorier om sosialismen og å gi kunnskap om samfunnet vi lever i.

Rød Front-sommerleir har i 30 år vært arrangert for at AKPere og ikke-AKPere skal kunne diskutere og utvikle revolusjonær politikk sammen. I 2001 og 2002 er betegnelsen Rød sommerleir.

Nettstedet vårt www.akp.no har godt over tusen politiske tekster, og flere kommer til hver eineste uke.

Røde Fanes nettsted

Materialistens nettsted

www.akp.no

Rød sommerleir 2002

AKP er et overvåka parti. Vi overvåkes bl.a av norsk og utenlandsk politi og etterretning. Lundkommisjonens rapport avslørte dette. AKPs "forbrytelse" er å ha revolusjonære meninger og organisere protester og motstand mot utslag av kapitalismens undertrykking. Vi har også erfaring for at partiet overvåkes av nazistiske grupper. Derfor ønsker AKP å beskytte partiorganisasjonen og medlemmene. Vi har ikke noe medlemsregister, og landsmøter o.l holdes skjult. Politikken vår er imidlertid åpen og kjent.

Les mer om mapper

Les mer om de hemmelige tjenestene

Les mer om sikkerhetspolitikken vår

Lundkommisjonens rapport

Hefte: Alt vel etter Lund?

AKP er et sjølberga parti. Vi baserer oss ikke på statsstøtte, men på kontingent og bidrag fra medlemmer og sympatisører. Dette betyr at vi er fattige, men nokså uavhengige av staten og dens maktorganer.

Les mer om sjølbergingslinja

AKP lager bøllekurs. For AKP er det viktig at folk utvikler seg politisk og styrker trua på seg sjøl og egne krefter. AKP har sia 1984 arrangert "kast-deg-frampå"-kursa (populært kalt bøllekurs). De handler om hvordan hver enkelt av oss er viktig i kampen. I motsetning til andre kurs i tale- og debatt-teknikk der poenget er å knuse motstanderen, satser vi på å støtte hverandre og bygge enhet. For AKP er virkelig demokrati virkelig viktig.

Les mer om bøllekurs

Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen

Ungdomsorganisasjonen til AKP er Rød ungdom (RU). RU er også RVs ungdomsorganisasjon. AKP mener det er viktig at Rød ungdom har et sjølstendig arbeid overfor ungdom. RU jobber mest med å få ungdom med på å lage sosialisme. å slåss mot undertrykking av jenter, mot rasisme og for gratis skolebøker. AKP støtter RUs arbeid, og forsøker å hjelpe til med å starte lokale lag. Vi håper at flest mulig av RUs medlemmer fortsetter å være revolusjonære - i RV og i AKP. AKP har også studentorganisasjonen NKS. Rød ungdoms nettsted

Nettstedet til NKS

Bli med i AKP! Som medlem forventes det at du er enig i hovedlinjene i politikken vår, at du er med på å finansiere partiets virksomhet med kontingent, og at du ut fra dine forutsetninger er aktivt med i partiets arbeid.

Det du får tilbake er tilfredsstillelsen av å møtes med folk som vil mye av det samme som du vil, som deler mye av din kritikk av det systemet vi er underkastet i dag. AKP har vedtatt at det er nødvendig å doble partiets medlemstall. Målet er også at over halvparten av de nye skal være kvinner. I AKP får du anledning til å gjøre noe. Organisasjonen gjør det mulig for deg å få mye større uttelling for dine krefter, kunnskaper, rettferdighetstrang og vilje, enn om du står aleine. Det er bruk for deg.

Kontakt oss

Tilbake til AKPs hjemmeside