Til AKP si hjemmeside

Uttalelser og vedtak fra AKP 1998–2000

Se også uttalelser fra AKPs landsmøte
Uttalelser m.v om tariffoppgjøret 2000

[Støtt Cottrell-arbeiderne] [Stans F-type-fengsla] [Oslopolitiet og demonstrasjonsretten] [Støtte til de streikende kabinansatte i SAS] [Arbeiderpartiets EU-vedtak] [Anerkjenn palestinsk statsdannelse] [Klassekampen utvider eiergrunnlaget] [Statsbudsjettet 2001] ["Nøytraliteten" gjør Norge medansvarlig for massakrene på palestinerne] [Sjukehusa/fylkeskommunen] [Ingen ny EU-søknad] [Slå ring om nynorsken] [AKP hilser renteaksjonen velkommen] [Avvis Forsvarsstudie 2000] [Protest mot det tyrkiske statsministerbesøket] [Fordøm Etiopias invasjon i Eritrea] [Stem nei i privat sektor] [Om utsending av Kosovo-flyktningene] [Stopp utbyggingsplanene for Mauken-Blåtind] [Mot gasskraftverk] [Si opp avtalen om Globus II-radaren] [Vardø-radaren gjør Norge til et bombemål] [AKP får med hold i Kringkastingsrådet] [Protest mot annonse om innsynsloven] [Støtt Jon Johansen – åndsverk må være gratis!] [Om dieselavgiftaksjonene] [Tsjetsjenia] [Lærerstreikene] [Statsbudsjettet 2000] [Øst-Timor] [Mot privatisering av Statoil] [Sett norsk Nato-medlemskap opp mot Tyrkia - uttalelse etter Öcalan-dommen] [Støtte til meieristreiken] [Støtte til OFS-klubben Dowell Schlumberger] [Nei til krig mot Serbia!] [Pol Pot, Kampuchea og AKP] [Sett Öcalan fri!] [Om Klassekampens abonnementskampanje] [Om norsk krigsdeltaking i Jugoslavia] [Støtte til streiken ved Norweian Air Shuttle] [Mot bombinga av Irak] [Støtte til avisbudstreiken] [Statsbudsjettet 1999] [Tamilene må få bli i Norge!]


31.12.2000: Støtte til de streikende Cottrell-arbeiderne på Filippinene – statement in English


Brev fra AKP til den norske regjeringa ved utenriksministeren 6.12.2000

STANS F-TYPE-FENGSELSPROSJEKTENE!

Legg press på Tyrkia for å få dem til å stanse F-type fengselsprosjektene.

AKP oppfordrer innstendig den norske regjeringen til straks å ta opp spørsmålet om
de såkalte F-type- fengselscellene med tyrkiske myndigheter. Disse cellene, som går under navnet "dødscellene" er isolater som har til hensikt å bryte ned fangene både fysisk og psykisk. Det er en kjennsgjerning at disse fengslene ikke tilfredsstiller internasjonale normer. De ble konstruert og bygd i hemmelighet under dekke av Artikkel 16 i Antiterrorloven.

I dag er over 200 politiske fanger i sin 48. dag med sultestreik mot dette systemet og umenneskelige forhold ellers i det tyrkiske fengselsvesenet. De er innstilt på å fortsette sultestreiken til F-type-prosjektene skrinlegges, og flere av dem er i en tilstand som gjør at de første dødsfallene kan komme når som helst.

Det er internasjonale protester mot dette og også voksende opposisjon i Tyrkia. I dag melder Turkish Daily News at lederen i Istanbul advokatforening, Yucel Sayman, går ut og oppfordrer myndightene til å utsette fengselsprosjektet i ett år, for å unngå at liv nå skal gå tapt. Han foreslår at i løpet av dette året kan både jurister, leger, fanger og andre eksperter og interessenter gå gjennom og diskutere prosjektet og eventuelt finne alternativer.

Med den tette kontakt Norge har til Tyrkia forventer vi at norske myndigheter ikke stiller seg likegyldige til disse overgrepene. Det haster før noen dør av dem.

Arnljot Ask, internasjonal sekretær

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 1. desember 2000

– OSLOPOLITIET MED KØLLER MOT DEMONSTRASJONSRETTEN

– Hva sier justisministeren?

En fredelig demonstrasjon mot den israelske utenriksministeren ble i kveld, 1. desember, brutalt kjeppjaget av køllesvingende Oslo-politi. Demonstrantene ble stoppet en halv kilometer fra Statens representasjonsbolig, hvor utenriksministeren befant seg, og de gjorde ingen forsøk på å bryte seg fram. Etter ca en halv time annonserte demonstrantene at de ville avslutte demonstrasjonen om drøye 5 minutter. Før de rakk å trekke seg tilbake, angrep politiet de ca 40-50 demonstrantene med hester og køller og jaget dem gjennom Slottsparken.

– Skal denne pøbelopptredenen og tilsidesettelsen av demonstrasjonsretten få gå upåakta hen, spør AKP justisministeren og politimesteren i Oslo. Skal demonstrasjonsretten knebles hver gang det kommer statsledere med blod på hendene til Oslo? Vi husker også hvordan det samme politikorpset skånet Clinton fra å høre eller se demonstrasjoner mot ham.

Demonstrantene hindret verken trafikk eller andre ordensforhold. Uroen og faren for liv og lemmer både for demonstranter og tilskuere ble skapt av politiet som skulle demonstrere sin makt før demonstrantene rakk å avslutte sin markering. Politiet hadde ingen lovhjemmel til å hindre demonstrantene i å gi uttrykk for sin mening på det sted og på den måten dette foregikk på. AKP krever at Oslo-politiet blir instruert sin plikt til å overholde demonstrasjonsretten og at oppførselen i kveld blir påtalt.

Oslo 1.12.00
for AKP
Arnljot Ask, internasjonal sekretær

BREV TIL JUSTISMINISTEREN

Til justisminister Hanne Harlem
Kopi til politimesteren i Oslo

Har Oslopolitiet fullmakt til å innskrenke demonstrasjons- og ytringsfriheten?

Det kan virke som om operasjonsledelsen ved Oslo politikammer tror de har mandat til å innskrenke demonstrasjonsretten på politisk grunnlag. En endring både av praksis ved forhåndsmelding av demonstrasjoner og i handteringen av sjølve demonstrasjonene tyder på dette.

Den direkte foranledningen til at vi tar opp dette nå, er Oslopolitiets behandling av demonstrasjonene mot Israel sist fredag og lørdag.

Fredags ettermiddag ble en fredelig demonstrasjon mot den israelske utenriksministeren brutalt kjeppjaget av køllesvingende Oslopoliti. Demonstrantene ble stoppet over en halv kilometer fra Statens representasjonsbolig, hvor utenriksministeren befant seg, ca 50 meter fra den israelske ambassaden. Demonstrantene gjorde ingen forsøk på å bryte seg fram, men holdt appeller og ropte slagord rettet mot ambassaden. Etter ca en halv time annonserte demonstrantene at de ville avslutte demonstrasjonen om drøye 5 minutter. Før de rakk å trekke seg tilbake, angrep politiet de ca 40–50 demonstrantene med hester og køller og jaget dem gjennom Slottsparken.
Demonstrantene hindret verken trafikk eller andre ordensforhold. Både Parkveien og Uranienborgveien var på forhånd stengt for trafikk. Uroen og faren for liv og lemmer, både for demonstranter og tilskuere, ble skapt av politiet som skulle demonstrere sin makt før demonstrantene rakk å avslutte sin markering. Politiet hadde ingen lovhjemmel til å hindre demonstrantene i å gi uttrykk for sin mening på det sted og på den måten dette foregikk på.

Under avklaringen av marsjruta for demonstrasjonen lørdag 2. desember, ble det avkrevd rapport om hvilke organisasjoner som hadde/ville komme til å tilslutte seg demonstrasjonen (noe som for øvrig er ny praksis det siste halvåret). Denne demonstrasjonen ble for øvrig stanset drøyt 100 meter før den israelske ambassaden. En av demonstrantene gikk bort og sparket i gjerdet som politiet hadde satt opp. Da Erling Folkvord, som var en av appellantene, gikk fram og roet ned vedkommende, løp en politibetjent fram og fyrte løs en tåregassgranat mot ansiktene deres på ca 1,5 meters avstand. Flere granater fulgte så på, slik at demonstrantene måtte trekke seg tilbake og vente til gassen var drevet bort før programmet kunne gjennomføres.

Vi ser at operasjonsleder har oppgitt til pressa at demonstrantene kasta stein. Øyenvitnene underbygger imidlertid oppfatningen om at tåregass-angrepet ikke var provosert fram, men var ment som et "preventivt", offensivt utfall mot demonstrantene. Om det var ment som en treningsøkt for et aksjonshungrig politikorps får overordnede i Oslo-politiet finne ut av.

Som medarrangør av demonstrasjonen på lørdag, ser AKP svært alvorlig på den praksisen som Oslo-politiet i det siste har slått inn på. For det første, så har de ikke noe med å forhøre seg om hvilke politiske organisasjoner som tilslutter seg. Alvorligere er det at de innskrenker demonstrasjonsretten og ytringsfriheten. De prøver å hindre at norske borgere skal få framføre sine protester overfor utenlandske statsledere, ved å gå langt ut over de hjemlene som ordensmessige og sikkerhetsmessige hensyn gir dem anledning til å bruke. Clinton-besøket sist høst var også et eksempel på dette.

Angrepet på demonstrasjons- og ytringsfriheten forsterkes ytterligere gjennom en økt bruk av fysisk makt i rent offensivt øyemed. I tillegg til eksemplene nevnt her, kan nevnes at en demonstrasjon ved den israelske ambassaden 11. november, også ble gjenstand for dette. Etter at demonstrasjonen var avsluttet, under full kontroll både av demonstrasjonsledelsen og av politiet, fulgte store politistyrker etter demonstrantene gjennom Slottsparken og prøvde med fysisk makt å blokkere inngangen til Blitzhuset. Noe som sjølsagt førte til tumulter der, framprovosert av politiet.

AKP krever at Oslopolitiet blir instruert sin plikt til å overholde demonstrasjonsretten og en gjennomgang av det samme politikammeret sin bruk av fysisk maktanvendelse.

Oslo 4.12.00

med hilsen
Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP

[Gå til toppen]


Uttalelse fra AKP 28. november 2000

STØTTE TIL DE STREIKENDE KABINANSATTE I SAS

I hele arbeidslivet angripes normalarbeidsdagen og arbeidstidsavtalene. De ansatte skal være fleksible og bedriftenes behov skal alltid gå foran. Denne utviklinga kjemper fagorganiserte mot hver dag.

Nå når dere streiker mot innføring av fleksibilitetsbestemmelser i deres tariffavtale og for å sikre egne arbeidsplasser og inngåtte avtaler, har dere vår fulle støtte.

AKP vil arbeide for å gjøre kravene og streiken deres kjent i fagbevegelsen og for at dere skal få støtte.

Lykke til!

[Gå til toppen]


Uttalelse fra Sentralstyret i AKP november 2000

– ARBEIDERPARTI-LEDELSEN GIR BLAFFEN I DEMOKRATIET

I to folkeavstemninger har det norske folket sagt nei til norsk medlemskap i EU. Ingen vesentlige ting har skjedd siden 1994 som gjør det påkrevd å ta opp spørsmålet på nytt nå. Likevel turer Arbeiderpartiet nå fram og åpner for en ny søknadsrunde allerede i neste stortingsperiode.

DNA-ledelsen, med Jagland i spissen, er frekke nok til å påberope seg at det norske folket må ha ”handlefrihet i forhold til mulige endringer i tilknytningsformen”. Det som det dreier seg om er at DNA-ledelsen vil ha rett til å kuppe Norge inn i EU, dersom de greier å skape en situasjon hvor dette blir mulig.

DNA-ledelsen klarte å utmanøvrere opposisjonen i egne rekker på landsmøtet sitt. Vi ønsker EU-motstanderne i partiet bedre lykke ved neste korsvei, og er sikre på at den forakten for folkets Nei som Jagland & co demonstrerte vil slå tilbake på dem sjøl.

For EU-motstanderne i Norge er DNA-ledelsens maktdemonstrasjon et varsel om å høyne beredskapen. Vi må være forberedt på alle knep og udemokratiske virkemidler i omkampen Ja-sida nå legger opp til

[Gå til toppen]


Uttalelse fra Sentralstyret i AKP november 2000:

ANERKJENN PALESTINSK STATSDANNELSE

– ”Oslo-avtalen” er død – FN-resolusjonene 242 og 338 må igjen legges til grunn for en fredsavtale
– Anerkjenn palestinsk statsdannelse!

– Israels terror mot palestinerne fortsetter, i ly av spillfekteriet rundt en fredsavtale som skal sikre Clintons ettermæle og Norge blomster i knapphullet. Det ulikeverdige ved ”Osloavtalen” demonstreres gjennom de daglige drap og ødeleggelser som Israel får lov til å fortsette med. Dette såkalte ”fredssporet” må nå legges til side, og FN-resolusjonene 242 og 338 sine krav om israelsk tilbaketrekking fra de okkuperte områdene må igjen legges til grunn for en løsning av konflikten, krever AKP i en uttalelse fra Sentralstyret i partiet.

– De israelske bosetningene på palestinsk område i Gaza og på Vestbredden må fjernes, og de palestinske flyktningene som nå lever i nabolandene må få vende tilbake. Norge må gjøre det klart både overfor Israel og palestinerne at Norge vil anerkjenne en palestinsk stat, krever AKP videre i uttalelsen. En fredsavtale mellom Israel og palestinerne må inngås av en likeverdig palestinsk stat – ikke en såkalt sjølstyreadministrasjon på Israels nåde.

– Dersom Israel ikke straks stanser terroren mot palestinerne, må det legges et press på den norske regjeringen for å få den til å arbeide for økonomiske og politiske straffetiltak mot Israel, oppfordrer AKP til slutt i uttalelsen. – Den humanitære hjelpen til palestinerne må uansett trappes opp. De menneskelig lidelsene og de materielle ødeleggelsene som den daglige israelske terroren de siste månedene har voldt, har Norge som mekler i konflikten et spesielt ansvar for å reparere.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 13. oktober 2000:

KLASSEKAMPEN UTVIDER EIERGRUNNLAGET

AKP har nå åpnet for tidenes største eierutvidelse og kapitaltilførsel til Klassekampen. Gjennom generalforsamlingens vedtak om aksjeutvidelse og AKPs beslutning om salg av egne aksjer, vil avisa kunne bli tilført mellom 9,3 og 10,3 millioner kroner. Samtidig vil AKPs eierandel kunne bli redusert fra 49 til 20%. En tredel av avisas aksjer er dermed til salgs.

Aksjesalget skjer teknisk ved en aksjeutvidelse på 2.750 aksjer, samtidig som AKP selger 7.500 av sine aksjer hvor verdien av 6.500 er forhåndsdisponert til avisa.

Det trengs ei dagsavis på venstresida i Norge. Det trengs kamp mot maktas økende satsing på markedsliberalisme, oljeimperialisme, fagforeningsknusing, statlig rasisme og EU-tilpasning. Klassekampen vil være sentral i organiseringa av denne kampen. Vi oppfordrer derfor demokratisk innstilte grupper og enkeltpersoner til å styrke Klassekampen: Kjøp aksjer!

[Gå til toppen]


STATSBUDSJETTET 2001:

Stoltenbergregjeringa er slett ikke kvinnenes regjering!
Norsk imperialisme fester grepet!

Sjå Stopp-AP-sida vår for pressemeldinger om dette.


Pressemelding fra AKP 3. oktober 2000

"NØYTRALITETEN" GJØR NORGE MEDANSVARLIG FOR MASSAKRENE PÅ PALESTINERNE

Når utenriksminister Torbjørn Jagland, etter å ha blitt presset til å kritisere Israels massakrer på palestinerne de siste dagene, forsikrer om at Norge fordømmer "all vold, fra begge sider", er det i beste fall mislykka opportunisme, for å klamre seg til en fortsatt meklerrolle i konflikten.

Dette forsøket på å være upartisk dekker over at Norge innrømmer Israel særretter, som i virkeligheten gjør det umulig for Norge å opprettholde noen som helst troverdighet som fredsmegler. Når det ikke kan gis ensidig kritikk til den ansvarlige parten for myrderiene og opptrappingen av konflikten som har fulgt i kjølvannet av disse, stadfestes det at Norge jobber for en "løsning" hvor palestinerne skal leve på Israels nåde.

Dette dreier seg ikke om voldshandlinger fra ekstremister på begge sider, som Jagland påstår. Ingen kan skjule at Israel provoserte fram konflikten og drapene, gjennom å ekskortere slakteren fra Sabra og Shatilla, Ariel Sharon, inn på Tempelhøyden i Jerusalem. Protestene mot denne provokasjonen ble møtt med dødelige kuler fra israelsk side. At palestinerne da reagerte med motvold, er høyst forståelig. Hvordan kan Jagland forlange nytestamentlig oppførsel fra palestinerne, om å vende det andre kinnet til, når alle veit at Israel alltid har svart på dette med å slå enda hardere til i neste omgang. Den israelske staten hviler på apartheid overfor palestinerne og maktbruk for å holde dem nede. Statsminister Baraks ord de siste dagene bare bekrefter dette.

Regjeringen må komme med en klar og entydig fordømmelse av Israel i denne saken, uten samtidig å slå mot palestinerne, for overhodet å ha noe troverdighet igjen – det være seg i Palestina eller i Norge.

[Gå til toppen]


Fra sentralstyret i AKP 28. august 2000

DNA-LEIINGA VIL PRIVATISERE NORSK HELSEVESEN

Sjå Stopp-AP-sida vår for teksten på vedtaket


Fra sentralstyret i AKP 28. august 2000

INGEN NY EU-SØKNAD
– RESPEKTER FOLKEVILJEN FRA 1972 OG 1994

Landsmøtet i AP i november kan komme til å åpne for en ny EU-søknad i neste stortingsperiode. Partiet har i så fall skylda for at folkeavstemmingene i 1972 og 1994 undergraves. Det finnes ingen nye momenter i saken som ikke var kjent i 1994.

En ny EU-kamp vil bli rå og brutal - unionstilhengerne vet at en åpen debatt basert på kunnskap og fakta ikke vil tjene dem. Utviklingen i EU går mot sterkere unionspreg og mer makt til de store statene.

Den norske finanskapitalen sammen med ledelsen i DNA er motoren i kravet om oppgivelse av norsk sjølråderett. Finanskapitalen kan bare utvikle makt og innflytelse på verdensarenaen under beskyttelse av maktblokker av EUs type. Motstanden mot EU-medlemskap i Norge er sterk, og fullt i stand til å påføre unionstilhengerne nederlag. For det første er Nei til EU intakt som en landsomfattende organisasjon som lett kan settes i bevegelse og mobilisere titusener til kamp. For det andre har tilpasningspolitikken, privatiseringsframstøtene og tiltagende utenlandsk kontroll over norsk økonomi og arbeidsplasser, skapt mange nye motstandere - ikke minst i kvinne- og fagbevegelsen.

Sentralstyret i AKP krever:

Vedtar AP-landsmøtet å åpne for ny EU-søknad, vil regjeringen trolig bagatellisere vedtaket. For EU-motstanderne må dette være et startsignal til full mobilisering.

[Gå til toppen]


Fra sentralstyret i AKP 28. august 2000

SLÅ RING OM NYNORSKEN

Når krybba er tom, bitest hestane. Staten si sveltefôring av skuleverket har ført til at Høgre og Frp si klassiske motstand mot nynorsken no vert støtta av fleire parti.

Sentralstyret i AKP seier tvert i mot: Gi lærarar og elevar betre vilkår ved å styrke språkundervisninga. Det er ein demokratisk rett og plikt å kjenne og kunne bruke morsmålet sitt. Slå ring om nynorsken!

[Gå til toppen]


Fra AKP 22. august 2000

AKP HILSER RENTEAKSJONEN VELKOMMEN!

Tillitsvalgte fra bl.a. Fellesforbundet og Transportarbeiderforbundet i Oslo har har tatt initiativet til en aksjon for å få ned renta. Thorbjørn Kristoffersen i Oslo Transportarbeiderforbund sier dette til VG: "Vi kjemper for at at folk med 250.000 kroner i inntekt skal ha råd til å kjøpe seg et hus. Det høye rentenivået gjør det umulig for mange."

Hevinga av renta spiste opp det mange fikk i lønnsøkning i tariffoppgjøret i vår. Den norske staten håver inn penger som aldri før, næringslivet forøvrig øker stadig sine inntekter, og greier samtidig å ta tilbake de småpengene arbeidsfolk greide å aksjonere seg til i vår. Rentehevinga viser nok en gang hvem sentralbanken, regjeringa og stortingsflertallet tjener. Vanlige lønnsarbeidere må organisere seg og føre felles kamp for å oppnå forbedringer.

Kravet om nedsatt rente må rette seg mot stortingsflertallet, regjeringa og sentralbanken. Fagbevegelsen bør også reise krav om at tariffavtalene må ha bestemmelser om at renteendring utløser nye forhandlinger. Vi oppfordrer fagforeninger og andre organisasjoner om å slutte seg til renteaksjonen!

[Gå til toppen]


Pressemelding fra arbeidsutvalget i AKP 23. juni 2000

"ANGREPSSTUDIE 2000" MÅ AVVISES SOM GRUNNLAG FOR NORSK FORSVARSPOLITIKK

Vernepliktsforsvar med målsetting om forsvar av landet forlates fullstendig til fordel for deltakelse i NATOs "out of area"-operasjoner. Forsvarsstudie 2000 må snarere kalles en "angrepsstudie", som bygger på premisser som må avvises.

Den framlagte Forsvarsstudie 2000 kulminerer en 10-årig utvikling: Ideen og forutsetningen om å opprettholde en nasjonal anti-invasjonskapasitet oppgis fullstendig. Forsvarets evne til å slå tilbake en invasjon/okkupasjon gjøres til 90% avhengig av utenlands unnsetning. Ressursene kanaliseres til oppbygging av styrker til internasjonale operasjoner på bekostning av å opprettholde nødvendig militær infrastruktur til forsvar av norsk territorium.

Hovedproblemet med forsvarsstudien er ikke at det er for trange økonomiske rammer for forsvaret, men at den politiske og militære ledelsen har oppgitt ideen om at et vernepliktsforsvar med målsetting om forsvar av landet er riktig og viktig, og prioriterer de nødvendige midlene til oppbygging av et norsk ekspedisjonskorps til internasjonale operasjoner.

Klarest kommer dette til uttrykk ved nedlegging av både de stasjonære kystfort, motortorpedovåpenet samt mineleggerne. De planlagte nye fregattene, som de nærmeste 20 år vil koste mellom 25 og 30 milliarder, framstår nå som redskap for å projisere makt over havet utenom egne kystfarvann. Fregattprosjektet må nå stoppes, siden den tidligere vesentligste begrunnelsen for bygging av dem nå er fullstendig forlatt. De skulle opprinnelig være ryggstammen i sjøforsvarets antiinvasjonskapasitet, i kombinasjon med stasjonære og mobile elementer.

For ytterligere kommentarer kontakt Per Gunnar Skotåm, tlf 75 64 01 47 eller 95 23 11 29.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 5. juni 2000

INGEN AKSEPT AV TORTUR OG MILITÆRSTYRE! ECEVIT MÅ UTFORDRES – IKKE OMFAVNES!

- Tyrkias statsminister Bülent Ecevit står på generalenes side og aksepterer fortsatt tortur og knebling av de grunnleggende menneskerettighetene. I den drakampen som i dag finner sted i Tyrkia mellom de som vil demokratisere det tyrkiske samfunnet og de som vil holde på den militærstyrte, nasjonalsjåvinistiske samfunnsorganiseringa, står sosialdemokraten Ecevit på gal side. Når han nå besøker Norge, må den norske regjeringen klart markere at torturen, overgrepene mot ytrings- og organisasjonsfrihetene og den fortsatte krigen mot kurderne ikke kan aksepteres, krever AKP. - Stoltenberg må markere at PKK-lederen Öcalan må behandles som en politisk talsmann for kurderne og at den tyrkiske regjeringen må ta i mot invitasjonen om en politisk løsning på kurderspørsmålet.

Ecevit har gjennomlevd alle de tre statskuppene, i 1960, 1970 og 1980 og har ikke tenkt å utfordre generalene. Hans prosjekt er å pusse opp fasaden overfor omverdenen, samtidig som han bruker jernhansken for å holde intern opposisjon i sjakk. Overgrepene både mot den kurdiske bevegelsen, arbeiderbevegelsen og intellektuelle av alle nasjonaliteter som prøver å utvide det demokratiske rommet fortsetter som før.

For noen dager siden ble Tyrkias største pro-kurdiske avis, Ikibinde Yeni Gundem, forbudt i de fem største kurdiske provinsene, bare en uke etter at avisa starta opp igjen med nytt navn. I løpet av de siste månedene har i tillegg humor-magasinet Pine og kvinnemagasinet Ozgur Kadini Sesi blitt stengt med henvisninger til unntakstilstand-loven.

Sist torsdag ble lederen for HADEP, Ahmet Turan Demir, dømt til ytterligere ett års fengsel for ytringer han kom med på et møte siste høst. Fra før er han idømt 45 måneder.

Når en kommisjon av tyrkiske parlamentarikere nettopp la fram en rapport om omfattende bruk av tortur, etter en undersøkelse på 30 politistasjoner i Istanbul, og kommisjonens leder oppfordret til nye straffeprosesser mot politifolkene som er påstått å stå bak torturen, så kommenterer "stortingspresidenten" at tortur bare var isolerte enkelforeteelser og ikke et systematisk problem i Tyrkia.

- Den åpningen mot en demokratisering og liberalisering som PKKs fredsinvitasjoner skapte er nå i ferd med å tettes igjen. Isolasjonen av Öcalan og vilkårene han lever under i fengslet etter at offentlighetens søkelys er blitt blekere med avslutningen av rettssaken, er også en del av dette bildet. Statsminister Ecevit har et hovedansvar for denne utviklingen. Dersom Stoltenberg og andre representanter for det offisielle Norge ikke skarpt utfordrer Ecevit på dette når han nå besøker landet, er de med å legitimerer overgrepene, hevder AKP i sin uttalelse.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 24. mai 2000

NORGE MÅ FORDØMME ETIOPIAS INVASJON I ERITREA OG STØTTE OAUs FREDSPLAN

AKP krever at den norske regjeringen følger opp Pakistan og andre land som skarpt fordømmer Etiopias invasjon i Eritrea og krever umiddelbar våpenhvile og tilbaketrekking av styrkene. Prosessen for å løse grensekonflikten fredelig må gjenopptas på grunnlag av den planen som OAU har lagt fram.

Norge må også utnytte de mulighetene som finnes for å intensivere det humanitære hjelpearbeidet til området. Hjelp til krigsofrene kommer nå i tillegg til innsatsen mot hungerkatastrofen.

Etiopia har nå omgjort grensekonflikten til en åpen og brutal aggresjonskrig. Etiopiske styrker har gått til en massiv invasjon av Eritrea, rasert og bombet byen Barentu og drevet hundretusener av uskyldige sivile på flukt. Mange etiopiske soldater sine liv er også ofret i dette angrepet.

Dette skjer i en situasjon hvor det forelå en fredsplan fra OAU og FN som la grunnlag for å løse grensekonflikten, en plan som Etiopia opprinnelig hadde sagt seg i hovedsak enig i og som Eritrea til slutt hadde godtatt på alle punkter. Om målet for Etiopias invasjon nå er å styrte Eritreas regjering, å okkupere deler av landet, eller først og fremst å svekke det uavhengige Eritrea, så er det uansett uakseptabelt. Dette dreier seg om en invasjon i et uavhengig naboland som er et klart brudd på folkeretten og som påfører befolkningen i Eritrea og Etiopia store lidelser.

[Gå til toppen]


Uttalelse fra AKP 24. april 2000 [Flere uttalelser m.v om tariffoppgjøret våren 2000]

STEM NEI I PRIVAT SEKTOR!

Tarifforhandlingene i privat sektor har i år vært gjennomført som samordna oppgjør. Samtidig har en holdt seg innafor Arntsenutvalgets moderasjonsrammer. Dette har gitt et elendig resultat som innebærer økt utbytting og økte klasseskiller.

Opplegget med et samordna oppgjør innafor moderasjonens rammer måtte gå galt. Forbunda presenterte på forhand svært ulike prioriteringer, og LO-ledelsen bruker nå dette til å begrunne hvorfor man ikke har oppnådd mer. Så lenge LO-ledelsen slutter opp om moderasjonslinja, vil samordna oppgjør gi elendige resultat for arbeidsfolk.

Samla sett fører dette oppgjøret nok en gang til ei kraftig omfordeling fra arbeidsfolk til kapitaleiere. Rett etter at forhandlingene er avslutta ser vi da også at Norges Bank inndrar lønnstillegget ved økt rente, mens Kjell Inge Røkke henter ut et ekstra utbytte på 1,5 milliarder kroner.

Uansett yrke og bransjetilhørighet er det nok av grunner til å stemme nei til oppgjøret:

 1. Det er innført nye fleksibilitetsbestemmelser i alle tariffavtalene. LO-ledelsen har lagt seg flat for ytterligere angrep på normalarbeidsdagen. Det åpnes for at det lokalt kan inngås avtaler om arbeidstid utover de generelle reglene, herunder også endringer i ulempe- og overtidsgodtgjørelsene. I tillegg kan det gjøres tilsvarende individuelle arbeidstidsavtaler. Altså et opplegg for mer overtid uten ekstra betaling, for mer kveldarbeid uten tillegg.
 2. Det er gitt et alt for lavt generelt tillegg i år, og ingenting i 2001.
 3. Lavtlønnstillegga er så små at de ikke vil få lønnsutjevnende effekt. Oppgjøret vil dermed føre til økt gap mellom kvinne- og mannslønn. Lavtlønnstillegga må være individuelle (ikke bransjemessige): ingen under 90% av gjenomsnittlig industriarbeiderlønn.
 4. Det ble null uttelling når det gjelder etter- og videreutdanningsreformen.
 5. Tariffperioden er forlenga til tre år.
 6. Det er avtalt begrensninger i forhandlingene og ingen avstemning over tariffresultatet for tredje avtaleår. Merk her at LO har gjort avtale med NHO om at LOs medlemmer ikke skal få resultatet for tredje år til avstemning. Det er videre forutsatt at Arntsenutvalgets innstilling også skal legge rammene for andre og tredje år.
 7. De 30 timene som kalles den femte ferieuka skal ikke underlegges ferieloven. Arbeiderpartiregjeringa har sagt klart fra at de ikke har intensjoner om at den femte ferieuka skal innføres ved lov, til tross for at Stortinget tidligere har vedtatt fem uker som prinsipp. Dette er i tråd med undergravinga av velferdsstaten - lovrettigheter svekkes og overlates til tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler.
 8. I avtalen om femte ferieuke er det akseptert 0,3 prosentpoeng mindre feriepenger enn det ferieloven fastsetter, et tyveri på 800 kroner årlig for en vanlig arbeider. For å dekke over dette henvises det til andre paragrafer i loven enn de aktuelle.
 9. LO og NHO forutsetter at det dårlige resultatet skal gjøres gjeldende også i arbeidslivet for øvrig (blåkopi).

Uravstemningene er en viktig del av demokratiet i fagbevegelsen. Denne gangen bør det brukes til å si nei til et elendig resultat. Om det blir nei-flertall i privat sektor, vil det også være til stor hjelp for dem som vil bryte med moderasjonslinja i offentlig sektor og i fagforeninger utafor LO.

Bransjene og forbunda vil legge vekt på ulike forhold når de vurderer resultatet. Når LO-ledelsen legger opp løpet med samordna oppgjør, må det nødvendigvis bli slik. Uansett: Ved å stemme nei, kan LO-ledelsen tvinges til å gjenoppta forhandlingene med NHO. LO-ledelsen tvinges også til å sette makt bak krava i form av en streik dersom det ikke oppnås enighet de første dagene etter avstemninga. Erfaringer fra tidligere gir oss ingen grunn til å tru at LO-ledelsen vil komme tilbake med mer enn et kosmetisk endra forslag til avtale. I så fall fortjener avtalen å bli stemt ned enda en gang.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 14. april 2000

LA KOSOVO-FLYKTNINGENE SJØL BESTEMME

- La Kosovo-flyktningene sjøl bestemme hvor lenge de vil bli i Norge, krever AKP. - Regjeringa må straks omgjøre beslutningen om å sende tilbake de rundt 5.000 flyktningene fra Kosovo som ennå er i Norge, krever arbeidsutvalget i AKP. Flyktningene må sjøl få bestemme når de vil vende tilbake til hjemlandet, eller om de ønsker å slå seg ned i Norge.

- Først er Norge med på å sende bombefly som ødelegger hus og grunn til mange av dem som kom hit til Norge, og skaper tilstander i landet som også gjør at mange albanere løper en stor risiko ved å vende tilbake. Så prøver regjeringa å kjøpe seg fri fra ansvaret for dem de har vært med på å drive på flukt, med 15.000 lusne avlatskroner per person. Norge må absolutt gi disse pengene til dem som velger å dra hjem. Men da må de også styrke den humanitære hjelpen og bidra til gjenreisingsarbeidet etter krigen. Sanksjonene mot Jugoslavia, som Norge er med på, må i den forbindelse innstilles, krever AKP. - De er med på å forverre levekåra til folket, også i Kosovo, og undergraver mulighetene for at flyktningene kan vende trygt hjem.

- Kommunalminister Brustads forsikring om at alle jo skal få en individuell behandling dersom de søker om fortsatt opphold, må snus på hodet. Hun må forlenge den kollektive oppholdstillatelsen. Så kan de som ønsker å vende tilbake få den individuelle starthjelpen hun byr fram, i tillegg til de kollektive bidraga Norge kan gi gjennom de tiltaka som
nevnes ovenfor, avslutter AKP i sin uttalelse.

[Gå til toppen]


Sentralstyrets arbeidsutvalg 5. april 2000

STOPP UTBYGGINGSPLANENE FOR MAUKEN-BLÅTIND

I 1997 vedtok Stortinget at de to skytefelta Mauken og Blåtind i indre Troms skulle utvides og bindes sammen. Det var ei forutsetning for vedtaket at reindrifta skulle kunne fortsette som før. Prosjektet fører imidlertid til store skader for Mauken reinbeitedistrikt, idet det omfatter de mest stabile vinterbeitene og utgjør om lag 20% av området for reindrift i Troms.

Reineierne i området har varsla at de vil gå til domstolene for å få kjent flerbruksplanen ugyldig. Forsvarets bygningstjeneste har på si side sagt at en ønsker å starte utbygginga allerede til sommeren, altså før den rettslige behandlinga.

Mauken-Blåtind er et større inngrep i samisk livsgrunnlag siden Alta-utbygginga. AKP går mot de vedtatte planene. Et minimum nå er at utbygginga stilles i bero inntil norske og internasjonale domstoler har uttalt seg. Dette vil være i pakt med Norges plikter i henhold til ILO-konvensjonen om urfolksretter. Ei ny Alta-sak vil være en skam for Norge.

[Gå til toppen]


Sentralstyrets arbeidsutvalg 8. mars 2000

AKP GÅR MOT BYGGING AV FORURENSENDE GASSKRAFTVERK

Bygging av norsk gasskraftverk nå vil øke den totale CO2-forurensing og også forsinke arbeidet med å lage CO2-utslippsfrie gasskraftverk, hevder arbeidsutvalget i AKP. Partiet oppfordrer til protester og aksjoner dersom Jens Stoltenberg og hans forurensningsvenner får Stortinget med på å vedta dette nå.

Stoltenbergs regnestykke med at norsk energi fra gasskraftverk vil erstatte dansk kullkraftverkenergi bygger på feilaktige premisser, hevder AKP. Mindre norsk import av energi fra Danmark garanterer ikke mot at Danmark selger krafta til andre. Resultatet vil være at de norske CO2-utslippa kommer på toppen av det nåværende nivået. Det går ikke an å gjøre et regnestykke som er basert på at det bare er Norge og Danmark som er på energimarkedet. Som norske energieksperter har påvist, vil derimot eksport av den norske gassen til Danmark eller kontinentet kunne gi lavere forurensingsgrad. Gassen kan brukes som energikilde direkte med større utnyttingsgsgrad enn om den skal lages til elektrisitet gjennom kraftverk!

I stedet for satsing på gasskraft bør Norge satse på ENØK og fornybare energikilder. Dette vil spare inn over 20TWK og samtidig også gi mange flere varige arbeidsplasser enn et gasskraftverk.

Derfor: Ingen bygging av norsk gasskraftverk nå! Sats på forskning på CO2-utslippsfrie gasskraftverk og andre miljøvennlige energikilder.

[Gå til toppen]


Sentralstyret i AKP 21. februar 2000

SI OPP AVTALEN OM GLOBUS II-RADAREN

Sentralstyret i AKP krever at Norge sier opp avtalen som er inngått med USA om Globus II-radaren i Vardø.

Det er tydelig at denne radaren inngår i USAs forsvarsverk i tilfelle en global konfrontasjon med Russland og/eller Kina. Norge gjøres dermed til et bombemål i et slikt krigsscenario.

Forsvarsdepartementet har påstått at Globus II bare skulle observere skrot i verdensrommet. Fra amerikansk side har de imidlertid innrømmet at radaren bl.a skal overvåke satelitter, men at det ikke var meningen at dette skulle bli kjent. Vi har dermed ingen tillit til nye forsikringer om at radaren ikke inngår i det rakettforsvarssystemet som USA nå bygger opp både øst og vest for Kina og Russland, heter det i uttalelsen.

Gjennom tilslutninga til Natos nye "utafor område"-strategi, der Norge stiller soldater til rådighet i regionale konflikter etter USAs ønske, er Norge gitt en leiesoldatrolle for USA og europeiske stormakter i regionale konflikter og kriger. Avsløringa av Globus II viser at vi nå også har fått en direkte rolle i USAs nærforsvar. Norge må ut av dette!

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 11. februar 2000

VARDØ-RADAREN GJØR NORGE TIL ET BOMBEMÅL

- Vardø-radaren gjør Norge til bombemål i en atomkrig og viser den totale innlemmelsen i USAs militærapparat, hevder AKP i en uttalelse.

- Avisa Klassekampens oppslag om Vardø-radaren Globus II gjør bildet av Norge som et redskap i USAs militære oppsetting enda tydeligere, hevder AKP ved internasjonal sekretær Arnljot Ask..

- Golf-krigen i 1991 varslet omleggingen av det norske forsvarskonseptet, med oppbygging til deltakelse i regionale kriger gjennom uttrykningsstyrker. Telemarksbataljon, vedtaket om øvingsfelt på Rena og utviding av uttrykningsstyrkene til 3.000 - 4.000 soldater fulgte raskt på. Den første aktive øvelsen i angrepskrig fikk vi så i fjor gjennom Jugoslavia-krigen.

- Debatten som nå pågår, dessverre med alt for liten offentlig oppmerksomhet, om overgang fra vernepliktshær til vervet hær, ser ikke ut til å kunne stanse den totale omlegginga av det norske forsvaret; fra invasjonsforsvar for Norge til ekspedisjonskorps for USA og de europeiske NATO-stormaktene i regionale kriger.

Forsikringene om at radaranlegget ved Vardø ikke har noe å gjøre med USAs nye rakettforsvarssystemer å gjøre har ingen troverdighet, hevder Ask. - De tekniske bortforklaringene og påpekingen av at de er betjent av nordmenn er null verdt. Informasjonsbiten Klassekampen har brakt på plass, gjør det svært sannsynlig å hevde at Norge inngår i et vestlig rakettskjold mot Russland, sammen med Grønland og Alaska. – Parallellen til det østlige systemet med utgangspunkt i Japan, Taiwan og Sør Korea, som også er retta mot Kina, er tydelig.

- Denne saken viser at Norge ikke bare er tiltenkt leiesoldatrollen, men også har en sentral plass i USAs storkrigsoppsetting, sier Ask i uttalelsen fra AKP. – Norge blir et bombemål i en atomkrig. AKP krever fullt søkelys på denne saka og at alle omstendighetene rundt plasseringen av radarbasen blir lagt fram. Forsvarsdepartementets pressemelding av 10. februar må betraktes som et reint partsinnlegg.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKPs kvinneutvalg 2. februar 2000

AKP FÅR MEDHOLD I KRINGKASTINGSRÅDET

15. desember 1999 sendte kvinneutvalget i AKP en protest for kvinnediskriminerende kommentarer i NRK-Radio. Kringkastingsrådet har behandlet saken og gitt AKP fullt medhold. "Jeg er glad for at Kringkastingsrådet har reagert," sier Turid Kjernlie fra AKPs kvinneutvalg i en kommentar. Dersom dette kan være med å bremse opp for kvinnediskriminerende og sexistiske kommentarer i radio, har vår protest ført fram. Det betyr at det nytter å protestere."

Bakgrunnen er denne: Mandag 13. desember vant Finn Chr. Jagge et verdenscuprenn i den italienske byen Madonna de Campiglio. Seieren ble kommentert i sportsdelen av programmet Kveldsåpent rett før klokka 22.00 i NRK radios Norgeskanalen samme kveld. Det er måten denne kommentaren ble gitt på, vi ikke kunne akseptere.

Dette var andre gangen Finn Chr. Jagge vant et renn i Madonna de Campiglio, og NRK-medarbeideren gjenga i den forbindelse med stor entusiasme over eteren en kommentar han selv hadde overhørt. Vi gjengir etter hukommelsen:
- Finken tok Madonna for andre gang! Deretter fulgte medarbeiderens egen kommentar: - Det vil jeg si var en kommentar med sprut i!

AKPs kvinneutvalg fant disse kommentarene høyst kjønnsdiskriminerende og oppfordret NRK til å ta et oppgjør med denne type holdninger blant sine medarbeidere.

I brevet fra Kringkastingsrådet heter det: "Rådet slutter seg til klagen, og man kunne konstatere at radiodirektør Tor Fuglevik fullt ut delte rådets syn. Det ble med andre ord slått utvetydig fast at slike kommentarer ikke bør forekomme i NRKs sendinger." I et eget brev fra redaksjonssjef Einar Bitustøyl heter det: "Jeg har forståelse for reaksjonen og vil selvsagt understreke for mine medarbeidere at de bør tenke seg godt om før de henger en slik "hale" på innslag."

Taran Sæther - Turid Kjernlie

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 1. februar 2000

DØRUM MÅ TREKKE TILBAKE ANNONSE

- Justisminister Odd Einar Dørum må trekke tilbake den annonsa om innsynsloven som står i dagens aviser. I annonseteksten oppfordres den som søker innsyn til å opplyse om grunnen til at vedkommende kan være registrert. Det sies at behandlingen av søknaden vil kunne gå raskere hvis en slik antatt begrunnelse oppgis.

- I innsynsloven har Stortinget sagt at det er bopel, navn og personnummer som skal oppgis. Dette er også tilstrekkelig til å foreta fullstendig søk i POTs ulike arkiver og registre fra perioden før 8. mai 1996. Når Justisdepartementet nå lokker med raskere saksbehandling til de som oppgir hvorfor de kan ha vært registrert, skaper det en begrunna mistanke om at man er ute etter å skaffe supplerende opplysninger til POTs registre. Og eventuelle opplysninger som registreres i dag, omfattes som kjent ikke av innsynsloven.

AKP krever at annonseteksten trekkes tilbake og oppfordrer justisminister Dørum til å sørge for at de som har utforma den lovstridige annonseteksten blir tatt vekk fra videre arbeid med innsynspørsmål.

Asgeir Bell, sekretær

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 28. januar 2000

STØTT JON JOHANSEN - ÅNDSVERK MÅ VÆRE GRATIS!

Jon Johansen er sikta for brudd på åndsverkloven og straffeloven. Hans grufulle kriminelle handling er at han - sammen med andre - har funnet en måte å spille av dvd-plater, som han har kjøpt og betalt, med edb-utstyr og programvare som han også har kjøpt og betalt. Denne måten gjør det mulig å velge avspillingsutstyr fritt, uten å være henvist til nesten-monopol som Microsoft.

AKP støtter Johansen og mener siktelsen er meningsløs. Dersom det skulle vise seg at den er fundert på gjeldende norsk rett, må lovverket endres snarest. Det er ingen grunn til at Tine meierier skal bestemme hva slags kjøleskap melka skal oppbevares i og hvilke glass den skal drikkes av. Like liten grunn er det til at filmgigantene skal avgjøre seernes maskinvalg.

Det er de siste dagene kommet mange gode argumenter til støtte for Johansen og andre hackeres virksomhet. Vi skal ikke gjenta dem her. Isteden vil vi ta opp ei problemstilling som er godt illustrert ved denne saka: Dagens økonomiske system, kapitalismen, har gjort menneskelig tankevirksomhet til varer for salg på et marked!

Det er et ubrukelig samfunn som holder kunnskap unna folk som ikke kan betale nok. Det er absurd at tanker og ideer skal være privat eiendom. At en medisin som kan helbrede millioner, ikke skal brukes til dette, fordi legemiddelfirmaet har patent og vil tjene maksimalt. At en ungdom som vil bruke fritida si til å forbedre et dataprogram, skal hindres av hemmeligholdte kildekoder. Det er absurd, og det er et av mange tegn på at kapitalismen er et sjukt system.

Det må være et mål å skape et klasseløst samfunn der penger ikke er makt, og der kunnskap ikke lenger er en vare, men gratis. Samfunnet må til gjengjeld sikre kunstnerne en god levestandard. Det betyr å bryte med kapitalismen og lage et samfunn uten vareøkonomi.

I dag er desverre systemet slik at opphavspersonene er avhengig av et salg. Da må det reguleringer til. Lovene som beskytter åndsverk og patenter har i utgangspunktet to hensikter. For det første skal opphavspersonen, som har nedlagt tid og penger i verket, kunne få igjen sine utlegg - og en evt gevinst - ved inntekter fra kommersiell bruk. For det andre skal opphavspersonen kunne ha en viss kontroll med bruken av verket, at denne ikke er støtende.

På et visst nivå må dette aksepteres - men bare som et nødvendig onde. Når ny teknologi de seinere åra har økt mulighetene for spredning av kunst, ytringer og ideer dramatisk, så er det et gode. Å arbeide for å hindre dette ved å legge inn nye bestemmelser i lovgivninga , er bakstreversk, og vil i hovedsak tjene kjempeindustrien som lever av åndsverka (film- og musikkprodusenter, forlag, programvarehus osv). Kampen må heller stå om nye måter å finansiere intellektuell virksomhet på. La hundre blomster blomstre!

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 25. januar 2000

AKP STØTTER AKSJONENE MOT ØKT DIESELAVGIFT

Stortinget har økt dieselavgiften med kr. 0,46 per liter fra 1. januar 2000. Denne økninga har ingen virkning i kampen mot ødelegging av miljøet. Regjeringen og stortingsflertallet forsøker å framstille seg som miljøvennlig, men måten regjeringen nå prøver å innføre en ny miljøvennlig og svovelfattig diesel på, viser at dette er en bløff. I stedet for å pålegge oljeselskapene å selge den nye dieselen, setter regjeringen opp avgiften på den eneste dieselen det er mulig å kjøpe i Norge i dag.

Økninga av dieselavgiften fører til en forsterka monopolisering av transportbransjen og til et økt press mot lønns- og arbeidsvilkåra til transportarbeiderne. Fra før av blir underbetalte utenlandske sjåfører på biler som går på billig diesel kjøpt i utlandet, brukt mot næringa. Økninga vil forverre situasjonen.

Økninga vil også ramme distriktene og påskynde sentraliseringa, da disse er i enda større grad enn byene avhengig av transportkostnadene.

AKP ønsker at det må bli mer fordelaktig å bruke mer miljøvennlige transportformer. Det vil være framsynt miljøpolitikk og i tråd med internasjonale avtaler. Men nasjonal satsing på jernbane og tog, glimrer fortsatt med sitt fravær. I mange regioner der båttransport ville være den logiske løsningen i et miljøregnskap, uteblir også satsingen.

Verken miljøet eller distriktene er tjent med at Norge underlegger seg den frie konkurransen slik EØS-avtalen krever. Vi oppfordrer arbeiderne og de sjølstendig næringsdrivende innen transport til å styrke kampen mot liberaliseringa og EØS-avtalen.

Sjåførene bør dessuten organisere seg og kreve tariffavtaler slik at det blir ordnede forhold i bransjen.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 19. november 1999

TSJETSJENIA: RUSSISK TERROR OG VESTENS MEDANSVAR

Jeltsins show i Istanbul og OSSE-toppmøtets spake sluttkommunike er en grell illustrasjon på at Russland, USA og de toneangivende EU-landa driver et spill for galleriet, når de later som at de er bekymret for menneskerettigheter og sivilbefolkningenes ve og vel. I Tsjetsjenia som i Kosovo/a.

Jeltsin og Putin bruker nå samme argumenter som Milosevic brukte overfor kosova-albanerne for å slå til mot "terrorister" i Tsjetsjenia, mens de bruker USA og NATOs metode med massiv bombing for å nå sine mål. Felles for dem alle er at de legitimerer sine ugjerninger med å skape seg sine egne "banditter og terrorister" som de hevder er målet for krigføringene. De er alle medskyldige for at sivilbefolkningene slaktes. I går i Jugoslavia. I dag i Tsjetsjenia.

Tsjetsjenerne fører legitim kamp for demokratiske, nasjonale og sosiale rettigheter. Avtalen etter krigen 1994-96 gikk ut på at den framtidige statusen til Tsjetsjenia skulle tas opp igjen i 2001. Lederne i Kreml setter nå denne avtalen til side, både av innenrikspolitiske valgkamp-grunner og av frykt for hva 2001 ville bringe. Det er like sannsynlig at attentatene mot boligblokkene i Moskva var iscenesatt av regimet sjøl som av tsjetsjenske terrorgrupper.

AKP ville være mot en vestlig militær intervensjon i Tsjetsjenia, like mye som vi var mot bombingen av Jugoslavia. Men vi krever at den norske regjeringen krever en øyeblikkelig stans i den russiske krigføringen og presser på for at nøytrale observatører får komme inn i Tsjetsjenia i et slikt omfang at de kan være med å sikre en trygg tilbakevending for flyktningene. Og videre bidra til at et omfattende humanitært hjelpearbeid kommer i stand.

[Gå til toppen]


Arbeidsutvalget i AKP 19. november 1999

STØTT LÆRERSTREIKENE - STØTT KOMMUNEOPPRØRET!

Lærere over heile landet raser over nok et elendig statsbudsjett, manglende rekrutteringstiltak og brutte valgløfter. Den manglende satsingen på skolen forringer standarden, lærerenes arbeidsforhold og elevenes læringsmuligheter ytterligere . Hver dag går nye skoler ut i politisk streik mot de stadige nedskjæringene.

Samtidig har oljeprisen denne uka passert 200 kroner per fat. Om prisen holder seg, vil Norge gå med et overskudd på mer enn 200 milliarder neste år. Penger som "ikke kan brukes" i Norge, ifølge den rådende holdninga i regjering og storting.

Det er all grunn til å avvise denne politikken. Oljefondet kan og må brukes til utbyggingstiltak innen skole, helsevesen, kultur og anna velferd. Flere kommuner og fylkeskommuner har nå reist krav om dette.

AKP støtter lærerstreikene og annen motstand mot innstrammings- og privatiseringspolitikken til Regjeringa og Stortinget. Vi oppfordrer til samarbeid over organisasjonsgrensene og mellom lærer, elev og foreldre.

Staten og Kommunenes Sentralforbund prøver å splitte lærerne ved å fremme tanken om prestasjonslønn. Vi støtter lærernes kamp mot individuell lønn. Dette er et solidarisk standpunkt som mange andre fagforbund bør lære av.

Statsbudsjettet 2000 forutsetter nærmest null lønnsvekst og betyr fortsatt dårlig skolestandard. Lærernes kamp for høyere lønn ved vårens tariffopppgjør, vil være første steg på vegen for å sprenge rammene. Budsjettrammene som nå legges må være åpne for dette.

Vi oppfordrer alle fagforeninger til å støtte lærernes kamp.

[Gå til toppen]


AKPs arbeidsutvalg 4. oktober 1999

STATSBUDSJETTET FOR 2000

Regjeringen legger fram et statsbudsjett som fører videre hovedtrekkene i overklassens økonomiske politikk:

Budsjettet som gjøres opp med et overskudd på i underkant av 80 milliarder kroner - ca 15% av samlede inntekter - må oppleves som en provokasjon på alle folkelige hold i samfunnslivet! Budsjettet fortjener organisert motstand fra grasrota og fagforeninger - det er bare aksjoner og demonstrasjoner som kan demme opp for overklassens grådighet. Stortingspartiene er villig til å godta det meste i dette budsjettet.

Kvinner er årets tapere

Kontantstøtten bygges ut og fungerer som en motor for nedlegging av offentlige barnehager eller faktisk stopp i utbygging. Småbarnsfamilier rammes av at foreldrefradraget for barn bortfaller ( i overkant av 1.800 kroner pr. famile, pr. barn) - noe som ikke oppveies ved endringer i barnetrygdordningen. Men mest av alt rammes kvinner av sparekniven og privatiseringen av kommunesektoren. Det er dessuten ingen vilje til å heve kvinnelønna. Tvert imot ser det ut til at den offentlige sektoren skal bli ledende i lønnsnedslag når budsjettet tar som forutsetning en lønnsvekst neste år på 3,25%. AKP støtter kravet fra fire fagforbund om et eget likelønnsfond. Det generelle likestillingsarbeidet blir kraftig underprioritert i budsjettet.

Skandalebudsjett for kommunesektoren

Den samlede veksten for kommunesektoren er i overkant av en milliard - dette utgjør bare en økning på ca 0,5%. Da er satsingsoppgavene i eldreomsorgen, psykiatri, barnehager m.fl. på til sammen 2,5 milliarder inkludert - disse gir økte oppgaver for kommunene og følgelig økte utgifter. Regjeringen har registrert at kommunesektoren i 1999 får en økning av frie inntekter på 2 milliarder i skatteinntekter. Dermed skjæres skattøret ned for både kommuner og fylker til neste år (fylker fra 6,6% til 6,25% og kommuner fra 11,50 til 10,85% - dette utgjør 1,8 milliarder kroner for neste år). Denne situasjonen betyr kutt i kommunesektoren og garantert ny fylkeskommunal sparerunde i sykehusene.

Det kommunale sjølstyret er en illusjon. F.eks gir staten kommunene en tilsynelatende handlingsfrihet når de øker maksimalsatsene for korttidsopphold i sykehjem - kommunen kan velge å ta andre satser. Men staten drar inn denne økningen i satsene (ca 18 millioner) ved å kutte rammebevilgningen tilsvarende. Kommunen kan altså velge å gjøre det billigere for folk samt å tape penger fra staten.

Fullt vern om den styrtrike overklassen i Norge

Det er ingen signaler om økt skatt på formue, på aksjegevinst eller kapitalinntekter. Skatte- og avgiftsendringer, f.eks økte el-avgifter og økning av egenandeler i sosialsektoren gir samlet et tap av kjøpekraft for vanlig folk. I praksis fjernes retten til å trekke fra fagforeningskontingent - dette må bare oppfattes som et anslag mot fagorganisering!

Investeringer i norsk næringsvirksomhet uteblir også i år

Oljefondet er estimert til 209 milliarder kroner ved utløpet av 1999 og til 294 milliarder ved utløpet av 2000. Fondet plasseres delvis i rentebærende lån/obligasjoner og i aksjer i de rike delene av verden hvor profitten er høyest. I årene som kommer vil olje- og gassinvesteringene synke fordi oljereservene synker. Budsjettet inneholder ingen nasjonal plan for å bygge opp næringsvirksomhet i fastlands-Norge. Denne situasjonen fører til et press på å forsere utbyggingen i olje- og gass-sektoren ytterligere og pøse mer av energiressursene billig ut av landet.
Statsbudsjettet gir nå klart uttrykk for at Norge har mista sjølråderett pga EØS-avtalen og at dette faktisk koster penger. Aldri før har vi sett at det bevilges penger for å "begrense skadevirkningene av EFTA-dommen" for å kompensere næringer og områder som rammes (flere hundre millioner i år).

Årets budsjettfelle

Bortfallet av skattefradraget for barn, kan vi anta er årets budsjettfelle. Politikerne får anledning til å posere allminnelig anstendighet og få fjernet tiltaket - mens regjeringen sikrer seg helheten i budsjettet. I fjor var det forslaget om bortfall av en feriedag som som fungerte slik. Budsjettet er ellers prega av å gi regjeringen sjanse til å kjøpe støtte av blokkene i Stortinget og på den måten sikre sine taburetter.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 7. september 1999:

STANS INDONESIAS MASSAKRE PÅ ØST-TIMOR!
IVERKSETT FOLKEAVSTEMNINGSKRAVET AV 30. AUGUST!

- Indonesia står bak og er ansvarlig for myrderiene og terroren vi nå ser på Øst-Timor, hevder AKP i en uttalelse fra Arbeidsutvalget i partiet.

AKP krever at det nå legges kraftig press på Indonesia for at de skal stanse ugjerningene og umiddelbart starte tilbaketrekking av både milits, soldater og politistyrker fra Øst-Timor.

- Samtidig må de legitime myndighetene på Øst-Timor hjelpes til å sette ut i livet folkeavstemningskravet av 30. august, med etablering av en administrasjon for et sjølstendig Øst-Timor. Deres bønn om en internasjonal fredstyrke som skal erstatte de indonesiske terrorstyrkene må snarest etterkommes, krever partiet og henviser til at både Malaysia og Thailand allerede har sagt seg villige til dette.

- Indonesia er nå i ferd med å gjennomføre et folkemord tilsvarende det de kynisk gjennomførte etter 1975-invasjonen. De må ikke få anledning til å fullføre det igjen og må straks fratas ansvaret for ro og orden, krever AKP.

- Økonomisk press, som stans i kreditt-tilførsel, må være en del av tiltakene for å stanse Indonesia. USA og Australia, som er de to statene som har holdt oppe Indonesias 24-årige okkupasjon av Øst-Timor, har her et spesielt ansvar. Men også Norge kan bidra med å gå klart ut og kreve internasjonal intervensjon i konflikten og fryse økonomiske støttetiltak.

- Dette dreier seg ikke om innblanding i en borgerkrig, men om å få slutt på en indonesisk okkupasjon som har vart fra 1975, heter det til slutt i uttalelsen, hvor de også oppfordrer om å slutte opp om Samordningsrådet for Øst-Timor sin demonstrasjon utenfor den indonesiske ambassaden i Gange-Rolvs gt 5 fredag 10. september kl 1600.

[Gå til toppen]


Uttalelse fra AKP 17. august 1999:

REIS KAMP MOT PRIVATISERING AV STATOIL!

Vi oppfordrer fagforeninger, miljøorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner til å protestere mot styret i Statoil sine planer om å privatisere selskapet. Styret har også ønsker om å legge under seg SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement). Det er absolutt mulig å stanse denne planlagte gigantiske maktkonsentrasjonen og dette ranet av olje- og gassressursene. Men det krever en folkelig motstand i opinionen slik at Stortinget presses til å si nei!

En storstilt privatiseringskampanje har i tjue år overført offentlig eiendom til de private profittinteressene. Dette har skjedd i hele Europa. De norske kapitalistene har lenge hatt øynene sine på Statoil. "Kapitalmarkedets krav til avkastning presser frem endringer", i følge konsernsjef Harald Nordvik. Reine ord for penga.

Et privatisert Statoil med aksjene på Børsen, vil gjøre det enda vanskeligere å presse det norske Stortinget til å føre en nasjonal oljepolitikk. Statoil (inkl SDØE) vil kunne bli det fjerde største oljeselskapet i verden, etter Exxon/Mobil, Shell og BP/Amoco. Planene er klare. Veien er staket ut: Statoil driver allerede oljevirksomhet i Venezuela og Brasil, i Mexico-golfen, i Nordvest-Russland, i Nigeria og Angola og ved Det kaspiske hav. Den norske staten sammen med privat storkapital deltar i utbyttinga av andre folk i verden og støtter på flere steder fascistiske regimer. Dette er norsk imperialisme. Hensikten er nå å kunne delta med sterkere økonomiske våpen på verdensarenaen. Virksomheten på den norske sokkelen kan bli trappet ned, med kroken på døra for mange norske oljearbeidere. Oljearbeiderne blir lett utsatt for press med trusler om flytting av virksomheten til utlandet.

Til tross for fjerdeplassen blant selskapene: Statoil vil likevel være en junior blant større kjemper. Den sannsynlige utviklinga vil være en ytterligere underordning i forhold til amerikanske og britiske interesser. Som professor Øystein Noreng sier: "Et mega-Statoil vil tørke ut det norske aksjemarkedet og oljerikdommene vil sannsynligvis have på utenlandske hender".

Det er direkte sammenheng mellom den økonomiske politikken og utviklinga av Nato. Utviklinga av den norske imperialismen har ført med seg at staten har styrka den aggressive sida ved militærpolitikken. Natos nye linje, som går ut på at organisasjonen mener den fritt skal kunne operere utenfor Natolandenes grenser, har fått full tilslutning av norske myndigheter. Norske soldater skal nå kunne sendes for å forsvare såkalte norske interesser over alt. De kan risikere å bli kanonføde for å forsvare profitten til Statoils aksjeeiere, på samme måten som andre lands soldater ofres for å forsvare "sin" overklasses rikdommer.

Mot denne utviklinga må det reises en protestbevegelse. Protester mot privatiseringa av Statoil. Krev Norge ut av Nato. Det norske folket har ingen ting å vinne på at storkapitalen blir enda sterkere og mer aggressiv!

[Gå til toppen]


Uttalelse fra AKPs arbeidsutvalg 29. juni 1999

- SETT NORSK NATO-MEDLEMSKAP OPP MOT TYRKIAS!

- Avlys ferieturen til Tyrkia. Legg press på Bondevik og Vollebæk for at Norge skal bruke politiske og økonomiske pressmidler mot Tyrkia. Dette er AKPs oppfordring etter den tyrkiske dødsdommen over kurderlederen Abdullah Öcalan.

- Den tyrkiske nasjonalsjåvinismen som terroriserer og holder det kurdiske folket under hælen, kan ikke møtes bare med diplomatiske beklagelser og forsikringer om at "Norge vil følge prosessen videre", slik Vollebæk og Bondevik gjør. Blant de internasjonale reaksjonene som har kommet på dødsdommen, er de to KrF-spissene, sine vane tro, blant dem som ligger nærmest Clinton-adminstrasjonens linje med å "ta dommen til etterretning", heter det i en uttalelse fra arbeidsutvalget i AKP.

- AKP oppfordrer enkeltpersoner og organisasjoner til å presse Bondevik og Vollebæk til konkret handling. Vollebæk, som leder i OSSE, må gjøre det klart at OSSE-toppmøtet i Istanbul i november må flyttes om Tyrkia opprettholder dødsdommen og undertrykkelsespolitikken overfor kurderne. Tyrkias plass i internasjonale organisasjoner må også tas opp. Dersom landet ikke følger de konvensjoner det har skrevet under på som medlem av Europarådet, må det suspenderes fra organisasjonen.

- AKP har påpekt hykleriet i NATOs omtanke for kosova-albanernes menneskerettigheter, når bombinga av Kosovo skjedde med Tyrkia på laget. Skal Bondevik og Vollebæk ha noen troverdighet, må de nå gjøre Norges plass i NATO avhengig av at Tyrkia stenges ute, dersom landet ikke endrer sin politikk overfor kurderne.

- En av hovedgrunnene til NATO-bombinga mot Jugoslavia var å sikre muligheter for ei oljeledning gjennom Kosovo. Av samme grunn godtar Norge undertrykkinga av kurderne: Det er Tyrkia som garanterer forretningsmulighetene der i gården, hevder AKP til slutt i sin uttalelse, hvor de også peker på at omgjøring av dødsdommen mot Ocalan bare er et første skritt.

- Kidnappinga og rettssaken mot han har vært illegitime handlinger. Tyrkia er aggressoren og undertrykkeren i den langvarige konflikten mellom tyrkere og kurdere, en konflikt som bare vil bli mer brutal om Tyrkia ikke stanses.

[Gå til toppen]


Uttalelse fra AKP 17. juni 1999

STØTTE TIL MEIERISTREIKEN

Til de streikende Handel & Kontor medlemmene på meieriene:

Kjære søstre, for dere er jo et stort flertall kvinner som streiker, og kjære kamerater,

Gratulerer med kampen! Det er flott at kvinner- og kvinnedominerte yrker ikke finner seg i å få "kvinnelønn" men krever likelønn. Det er flott er dere er villige til å ta en åpen kamp og streik for å få det til. Det er ille at vi har et samfunn der en sjølsagt ting som lik lønn for likeverdig arbeid ikke er sjølsagt.

Vi håper at dere er klar over at dere har massiv støtte. Det finnes også en dagsavis som har gått i spissen for kvinnelønnskampen og som har en stab som er ivrig opptatt av at dere skal vinne. Den heter Klassekampen. Vi håper dere utnytter den muligheten Klassekampen gir til å få ut deres versjon av hva som skjer til store deler av de mest aktive i fagbevegelsen.

AKP er et lite parti, men vi hjelper gjerne til hvis det er noe hjelp dere trenger.

Solidarisk hilsen, for Arbeidernes kommunistparti

Johan Petter Andresen, faglig sekretær

[Gå til toppen]


Uttalelse fra AKP mai 1999:

Til OFS-klubben i Dowell Schlumberger:

STÅ PÅ I KAMPEN FOR BEDRA LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR!

I kampen mot OLF/NHO trenger dere all den støtte dere kan få. Det er ingen liten motstander dere har. Men på den andre sida; dere har mange venner. Mange flere enn dere vet om. Mange av disse vennene kan dere nå gjennom avisene og annen media. Men dette er ikke alltid like enkelt, når avisene kontrolleres av staten og NHO-medlemmer. Men en god del av deres venner kan nåes gjennom Klassekampen. Håper dere har fått oppretta god kontakt med redaksjonen.

Trenger dere økonomisk støtte, bør det komme klarere fram i informasjonen fra dere.

Vi støtter dere fullt ut. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere tror at vi kan være til hjelp.

For Arbeidernes kommunistparti,
Johan Petter Andresen

faglig sekretær

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 24. mars 1999:

NEI TIL KRIG MOT SERBIA!

SLUTT PÅ HESTEHANDELEN MED MILOSEVIC - ANERKJENN KOSOVAS SJØLRÅDERETT!

krever Arbeidsutvalget i AKP i en uttalelse. Partiet reagerer sterkt på at Norge nå formelt har slutta seg til en krigserklæring mot Serbia.

- Clinton og Milosevic, med Vollebæk og Bondevik på slep, er i ferd med å føre Europa ut i det som kan bli et Ragnarok, heter det videre i uttalelsen. - Det er ikke støtte til folket i Kosova det dreier seg om. Begge parter står sammen i å nekte kosova-albanerne deres rettmessige krav om fulle nasjonale og demokratiske rettigheter. Dette dreier seg om en maktdemonstrasjon fra USA og de europeiske stormaktenes side i kampen om lederrollen i Europa. En rivalisering som også strekker seg utover Europas grenser. Clinton, som Vollebæk, står alvorstynget fram på TV-skjermen og framstiller krigen som beklagelig, men nødvendig for å bevare freden. Det er hykleri på et groteskt plan. Krigserklæringen peker fram mot et enda verre scenario der det vil være folkene som blør - akkurat som i Irak.

- Kravet som nå må reises med full tyngde er: Kosovas nasjonale sjølråderett må innrømmes! Serbia har tapt sin rett til å regjere i Kosova. Dette er det også folkerettslig hjemmel til å slå fast. En folkeavstemning i Kosova må avgjøre den framtidige statusen til den nåværende provinsen, hevder AKP.

- Et slikt utvetydig, politisk handslag til kosova-albanerne vil ikke straks løse konflikten. Men, det vil peke på det som er det virkelige problemet og gjøre slutt på den uhellige alliansen mellom Clintons og Milosovics gjeng. En slik politisk snuoperasjon må presses fram av folkeopionion og bygge på støtte både til kosova-albanernes rettferdige kamp mot undertrykkinga og den serbiske opposisjonens motstand mot Milosevics serbiske sjåvinisme, heter det til slutt i uttalelsen fra AKP, signert av partileder Jorun Gulbrandsen og internasjonal sekretær Arnljot Ask.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 16. mars 1999:

POL POT, KAMPUCHEA OG AKP

NTB sender i dag ut en artikkel om Kampuchea under Pol Pot. Det er ingen vesentlig nye opplysninger i materialet, men koblingen til AKP er tydeligere enn før - antatt for å ramme den norske revolusjonære bevegelsen for støtten til Demokratisk Kampuchea på 70- og 80-tallet.

Vi ønsker å klargjøre følgende:

1. Vi støtter en gransking av krenkninger av menneskerettigheter i Kampuchea i periodene 1970-75, (USA-kontrollert gjennom Lon Nol), 1975-79 (Demokratisk Kampuchea under Pol Pots ledelse) og 1979-1998 (Vietnamesiskvennlig regime etter okkupasjonen i 1979). Dette forslaget er framsatt av Hun Sen, Kampucheas leder i dag, overfor FN , januar 1999.

2. Ut fra ulike kilder som prøver å skape et bilde av utviklingen i Kampuchea siden 1970, tror vi en slik gransking først og fremst vil vise USA's folkemord i Indokina og Kampuchea.

3. Tiden under Pol Pots ledelse var prega av store rivninger og innbyrdes krig mellom fraksjoner i bevegelsen som tok makta i 1975. De vanskelige oppgavene dette regimet sto overfor var et utbombet land, en kunstig sentralisert befolkning og en fiendtlig holdning fra begge supermaktene, Sovjet og USA. Ingen trenger være i tvil om at dette var en situasjon som førte til mange overgrep.

Vi støtter kravet om en gransking av hele perioden 1970-1998.

Oslo 16.03.99
for AKP
 
Jorun Gulbrandsen
leder
 
Asgeir Bell
sekretær
 
[Gå til toppen]
 

Til orientering gjengir vi her utdrag av NTB-meldinga:

Hyllet av AKP

Phnom Penh (NTB-Nils-Inge Kruhaug): Verden lukket øynene mens Pol Pot utførte sitt folkemord. Kina og Nord-Korea støttet ham aktivt og norske AKPere forsvarte ham varmt. En delegasjon fra AKP (ml) besøkte Kambodsja høsten 1978, midt under folkemordet. Delegasjonens rapport, som ble ført i pennen av Elisabeth Eide, senere 1. amanuensis ved Norsk Journalisthøgskole, og Pål Steigan som i dag er forlagsredaktør i Cappelen Forlag, var en sammenhengende hyllest til regimet.

- En skulle være ganske idiotisk dersom en ga seg til å sulte i Kampuchea, konkluderte de to hånlig i sin rapport, tilsynelatende helt uvitende om forholdene i landet.

- Positive resultater

Selv etter at Pol Pot var styrtet, og omverdenen begynte å få innblikk i hvilke grusomme overgrep som hadde funnet sted, ble han i varme ordelag hyllet av sentrale AKPere. - Et løfterikt eksperiment, lød Steigans dom da han i 1980 besøkte Pol Pot i jungelen nord i Kambodsja. Bildet av de to ideologiske brødrene preget førstesida av AKP-tidsskriftet Røde Fane. - De positive resultatene overskygger de store feila som ble gjort, oppsummerte Tron Øgrim året etter. - Som marxister kan vi ikke anlegge en borgerlig-humanistisk betraktningsmåte på revolusjoner i den tredje verden, fortsatte Øgrim.

- Gale, gale

Helt opp på 1990-tallet, da omfanget av folkemordet var gjennomdokumentert, hadde Pol Pot sine forsvarere i partiavisa Klassekampens spalter. De gjorde sitt ytterste for å bortforklare folkemordet, og daværende redaktør Sigurd Allern fant det til slutt påkrevd å presisere i en lederartikkel at partiet AKP hadde tatt et oppgjør med fortida på dette punktet.

En eldre mann NTB møter ved bredden av Mekong-elva i Phnom Penh ser på oss med vantro øyne når vi forteller om de norske Pol Pot-tilbederne. - Gale, gale, sier han med lav stemme, rister på hodet og stirrer stivt på det brune vannet som sakte farges rødt av kveldssola foran oss.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 17. februar 1999:

SETT ÖCALAN FRI!

Statlig kidnapping av politiske ledere kan ikke aksepteres som internasjonal kjøreregel. Sett Öcalan fri! Internasjonal kurderkonferanse med Öcalan i salen! Dette er hovedpoengene i en pressemelding fra Arbeidsutvalget i AKP, ved partileder Jorun Gulbrandsen og internasjonal sekretær Arnljot Ask.

AKP hevder at Tyrkia har brutt internasjonale konvensjoner ved å gjennomføre en regelrett kidnapping av kurderlederen på annet lands territorium og med krenkelse av et et tredje lands diplomatiske rettigheter.- Öcalan må straks utleveres til Hellas eller Kenya i påvente av den bebuda asylrettavgjørelsen i Italia 24. februar, kreves det videre. - Israels og USAs medvirkning i kidnappingsaffæren må også bringes på det rene. Alt snakk om respekt for rettsstat og folkerett blir tomt snakk hvis det nå aksepteres at Tyrkia har fått hand om Öcalan gjennom denne operasjonen.

-Kravet om en internasjonal kurderkonferanse, som et instrument for å få den fastlåste krigen over til forhandlingsbordet og en politisk løsning, må nå reises med full tyngde. Verden kan nå ikke sitte stille og se på at Tyrkia gjennomfører en farseaktig rettssak og samtidig forsterker undertrykkinga av kurderne. Det pekes på at Tyrkia også har satt i gang en militær storoperasjon og startet prosessen med å forby det eneste legale kurdiskvennlige politiske partiet i landet. AKP oppfordrer til massivt press på norske myndigheter for å få startet arbeidet med å forberede en slik konferanse, heter det til slutt i uttalelsen.

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKPs sentralstyre 7. februar 1999:

3.500 NYE ABONNENTER ER MULIG!

Sentralstyret i AKP har diskutert situasjonen i abonnementskampanja, og mener:

 1. AKPs sentralstyre mener det er mulig å nå målet på 3.500 abonnenter. Den 5. februar var det vervet 2.117 nye abonnenter. Tempoet i vervinga har økt: Siste uke var det 246 nye, uka før 190 og 180 før den. Holder dette tempoet seg med 246 abonnenter pr.uke, vil vi ha 3.101 abonnenter 8. mars. Klarer vi en kraftig innspurt, har vi 3.500.
 2. Send inn navn! Hos Klassekampen i Oslo er det mange villige ringere. Send dem navn! Antallet navn vil være avgjørende for om kampanja går i mål. Mange har navn på folk som burde være abonnenter, men har ikke lyst til å ringe dem. Nøl ikke! De ringelystne på Klassekampen venter på navn!
 3. Gå sammen om å ringe! Noen vil ringe sjøl. Erfaringene til nå i kampanja viser at de som ringer, verver. Det betyr at flere ringere gir flere abonnenter - vi bør øke antall ringere. 5 personer som ringer på egne og andres navnelister i en time, verver ofte 10-15 abonnenter. Vi ber Klassekampens venner om å gå sammen og lage en plan for å ringe minst en gang i uka.

AKPs sentralstyre
Jorun Gulbrandsen
leder

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKPs sentralstyre 7. februar 1999:

IKKE DRA!

AKPs sentralstyre oppfordrer både soldater og offiserer til å si NEI, hvis regjeringa vil sende norske styrker til krigsinnsats i Jugoslavia. Uansett hva som måtte bli forløpet av en slik militæraksjon utafor Natos område, så er norsk deltaking et nytt og farlig steg for å gjøre det akseptabelt at norske soldater deltar i krig hvor som helst i verden.

AKPs sentralstyre
Jorun Gulbrandsen
leder


STØTT DE STREIKENDE VED NORWEGIAN AIR SHUTTLE!

AKP støtter de streikende i Norwegian Air Shuttle og oppfordrer fagforeninger og kvinneorganisasjoner om å gjøre det samme. Send støtteuttalelser!

Kabinpersonalet i Norwegian Air Shuttle (NAS) er i streik. NAS er en flyoperatør som bl.a gjennomfører Braathens' flygninger langs kysten. Streiken skyldes brudd i forhandlinger om ny tariffavtale, og gjelder i hovedsak de kabinansattes elendige lønnsforhold.

Ansatte med maksimal ansiennitet tjener i dag 211.000 kroner. De har stort sett eneansvar for kabintjenesten for 50 passasjerer, og flyr både helger og helligdager uten tillegg, og det kreves ofte overnatting.

Lønnskampen er en kamp for høyere kvinnelønn! Av de 35 streikende er 34 kvinner. De krever: Et generelt tillegg på 10 %, tilsvarende 11 000 kroner for ubekvem arbeidstid, og 7 500 kroner for utgifter til arbeidstøy.

Dette er beskjedne krav. Støtt de streikende!

Oslo 18.01.99

Jorun Gulbrandsen, leder

[Gå til toppen]


Pressemelding fra AKP 17.12.98:

STANS SLAKTEREN I WASHINGTON!

-Clintons kyniske angrep på Irak for å redde sitt eget politiske liv, må møtes med avsky og motreaksjoner. Den servile underdannigheten til utenriksminister Vollebæk og statsminister Bondevik må overdøves av protester fra det folket de er satt til å representere, heter det i en pressemelding fra AKP.

-Drapene på over 1.5 million irakere som følge av den kynisk sanksjonspolitikken, har ikke vært nok til å få verden til å snu, heter det videre i pressemeldingen. –Den umaskerte terrorismen vi nå ser bør åpne øynene for hva som er i ferd med å skje: kollektivt massemord på et helt folk. Den norske regjeringen må snu og høre mer på folk som FNs generalsekretær Kofi Annan – som satte hensynet til Iraks befolkning først i sin kritikk av bombingen- enn på veiledningene fra Washington. Hvis ikke bør de, også av hensyn til sin moralske integritet, forlate sine plasser i en norsk regjering og be om åpent engasjement i State Department.

-Norge må kreve øyeblikkelig stans i bombingen og at FN setter opphevingen av sanksjonspolitikken på sin dagsorden umidelbart, heter det til slutt i meldingen fra AKP, ved leder Jorun Gulbrandsen og internasjonal sekretær Arnljot Ask.

[Gå til toppen]


STØTTE TIL AVISBUDSTREIKEN

Til Norsk Transportarbeiderforbund

Vi støtter streiken dere fører blant avisbudene i Norske avisers Landsforening, Moss Distribusjon, Smålenene Medier, Vestfold Distribusjon og Østlendingen for bedre lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker dere lykke til. Dersom dere vinner fram vil det ha betydning for langt flere. Vi vil oppfordre våre medlemmer til å arbeide for politisk og økonomisk støtte til de kravene dere har reist.

I deres kamp kan dere stole på at avisa Klassekampen vil være med å spre informasjon om deres rettferdige krav. Vi håper dere utnytter den muligheten som ligger i å ha en dagsavis som tar standpunkt for arbeidsfolk.

Dersom dere skulle ha behov for noen form for hjelp må dere ikke nøle med å ta kontakt.

Solidarisk hilsen Arbeidernes Kommunistparti

(Faglig utvalg i AKP - desember 1998)

[Gå til toppen]


STATSBUDSJETTET FOR 1999

Det foregår et stort spill for galleriet på Stortinget under sluttbehandlinga av statsbudsjettet. Flere budsjettforslag står opp mot hverandre, men de politiske partiene er allikevel enig om hovedsaken i budsjettet. Alle partier foreslår betydelige innstramninger. Innenfor denne rammen diskuteres mindre omfordelinger. Kommunesektoren, som skal stå for de viktigste velferdstjenestene, får reelt sett et kraftig kutt. Dette betyr dårligere tilbud til folk flest, og økt press for å privatisere kommunale tjenester.

Alle budsjettforslagene er ei fortsetting av omfordelingspolitikken til fordel for kapitaleierne. Statsbudsjettet vil uansett hvem som får flertall, bli et angrep på folks levevilkår.Det er ingen hjelp å hente på Stortinget. AKP oppfordrer folk sjøl til å slåss. Det er bare folks egen motstand mot nedskjæringer, budsjettkutt og velferdskrise som nytter. AKP oppfordrer til å ta i bruk alle virkemidler for å slåss for velferden, demonstrasjoner, skattestreiker, nedlegging av kommunale verv, politiske streiker, massemøter og underskriftsaksjoner.

(Sentralstyret i AKP - november 1998)


TAMILENE MÅ FÅ BLI I NORGE!

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre svikter sine humane idealer. Før de kom i posisjon kritiserte alle de tre partiene den daværende DNA-regjeringa for å føre en inhuman flyktningepolitikk. I dag viderefører disse tre partiene i regjeringsposisjon Arbeiderpartiets politikk. Seinest nå ved deportasjonene av tamilene som sendes tilbake sjøl om det er dokumentert fare for liv og helse.

Flyktninger og asylsøkere som ønsker å komme til Norge skal få opphold og det vern de trenger. Regjeringa og Justisdepartementet må straks stanse tilbakesendinga av tamilene og gi dem varig opphold og på denne måten gi dem trygghet til å skape seg en normal tilværelse i det norske samfunnet.

(Sentralstyret i AKP - november 1998)

[Gå til toppen]


Til AKP si hjemmeside