Til AKP si hjemmeside

Uttalelser og vedtak
fra AKP (2004)

Innhold: AKP støtter de streikende ved Japan Photo ||| Støtt palestinerne ||| Stans krigen mot Hamas - støtt intifadaen ||| Støtt transportstreiken ||| Landsmøtet 2004: Pressemelding - Nytt sentralstyre - Uttalelse om arbeidsmiljøloven - Uttalelse om Irak ||| Støtt streikene mot sosial dumping! ||| Ingen norsk støtte til okkupasjonsstyrkene i Irak ||| Bondevik-regjeringa i spissen for Bush! ||| Gi vekk Norge med én stemmes overvekt? |||


16. november 2004

Uttalelse fra sentralstyret i AKP

Gi vekk Norge med én stemmes overvekt?

I Sosialistisk Venstreparti er det uenighet om hvordan partiet skal forholde seg til utfallet av ei folkeavstemming om EU. Flere ledende SVere mener partiets stortingsrepresentanter bør binde seg til å stemme slik utfallet blir, sjøl om det ender med et knapt flertall for norsk EU-medlemskap. Til helga skal landsstyret i SV bestemme seg, og vi mener det er viktige aspekter de må ta inn over seg. Å avskaffe den norske sjølråderetten og suvereniteten er ingen liten sak!

Den norske Grunnlova krever i paragraf 93 tre fjerdedels flertall på Stortinget, sjøl for begrensa innskrenkinger av den norske sjølråderetten. Nå mener vi at EU-medlemskap langt i fra er ei "begrensa innskrenking". Vi mener tvert imot at inntreden i EU betyr at Norge avstår sjølråderetten, og at det dermed bryter fundamentalt med Grunnlova. Vi tror derimot at det nåværende stortingsflertallet er uenige i en slik forståelse av paragraf 93. Med den nåværende paragraf 93 er de likevel nødt til å samle over tre fjerdedeler for EU-medlemskap. Da blir SVs stillingstagen avgjørende. Folkeavstemminger er bare rådgivende i Norge. Det er Stortinget som til sjuende og sist skal gjøre vedtak om Norge skal gå inn i EU eller ikke.

Om nei-partiet SV ender opp med å stemme for EU i Stortinget, på bakgrunn av et eventuekt ja-flertall på 50,1 prosent i ei folkeavstemning, er det illojalt mot egne velgere og brudd med intensjonen i Grunnlova. Så godt som alle lag og foreninger som idrettslag og sjakklubber, krever kvalifisert flertall for å oppløse seg. At terskelen for å oppgi Norges suverenitet skulle være lavere, framstår som svært udemokratisk og tragikomisk. Et norsk EU-medlemskap krever både et kvalifisert flertall i folket og et kvalifisert flertall på Stortinget.

Tre fjerdedels flertall handler om å verne mindretallets rettigheter. I et distriktsperspektiv er det uhyre viktig. Det var Stockholm og Skåne som (med knapt flertall) avgjorde at Sverige skulle gå inn i EU. Resten av landet stemte mot. Det samme så vi under de forrige EU-avstemmingene i Norge. Kun i de store byene og omliggende kommuner var det flertall for EU. De fleste naturressursene i Norge ligger i distriktene, og det er der de største verdiene skapes. Oslo bør ikke nærmest aleine avgjøre at makta over disse skal overføres til byråkrater i Brussel.

Folkemeninga svinger litt hele tida. Det er naturlig. AKP anser at en inntreden i EU ville bety en så fundamental endring av Norge og den norske staten, at slike svingninger ikke skal kunne avgjøre vår felles framtid. Det eneste legitime måtte være et vedvarende og massivt flertall for EU, og det blir neppe aktuelt. Til det er EU-motstanden for rotfesta i det norske folket.

En del SVere er villige til å oppgi egne standpunkter om ei folkeavstemming ender med én stemmes overvekt for EU-medlemskap. Det er langt fra ei demokratisk holdning. Vi kan ikke behandle Norge som om det er mindre verdt enn en sjakklubb!

[Grunnlova § 93] [Framlegg til landsstyret i SV]

[Gå til toppen av sida]


2. november 2004

Uttalelse fra AKP

Bondevik-regjeringa i spissen for Bush!

Ifølge NTB er nå 20 irakiske offiserer og tjenestemenn tilknytta den USA-lojale Allawi-regjeringa kommet til Norge for å trenes opp ved Nato-basen nær Stavanger. De skal dyktiggjøres i å slå ned på irakiske patrioter som gjør motstand mot USAs okkupasjon av landet.

Regjeringa går nå i spissen for å få Nato inn i krigen i Irak, ved å være de første som setter igang slik trening utenfor Irak. Det har vært sterke uenigheter i Nato om dette og andre prosjekter for å trekke alliansen med i krigen og okkupasjonen. Sjøl om det formelt er gjort avtale om at Nato skal bistå med opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker, har til nå ingen andre Nato-land i Europa satt i verk slike tiltak. Norge brøyter nå veg for Bush og Rumsfeld.

Fra Jan Petersen og andre i den norske heiagjengen til Bush får vi sikkert høre at dette var vi nødt til pga Nato-forpliktelsene. Det stemmer ikke. Dette er bare nok et eksempel på at Norge lar seg bruke til å gjøre Nato til et redskap for USAs aggresjonspolitikk. Ikke nok med at det norske militærapparatet omlegges for å delta i USA sine erobringskriger, nå skal også norsk jord brukes til å trene opp kollaboratører i USAs nye kolonier. Også Nato-tilhengere burde gå i mot dette. I alle fall hvis de ser på alliansen som en forsvarsallianse og vern om Norges sikkerhet. Mens regjeringa argumenterer for at Norge i forhold til det nye trusselbildet trenger økt sikkerhet mot terror, går den nå med åpne øyne også inn for å gjøre Norge til et prioritert terrormål.

Et klar folkeopinion har tidligere sagt nei til det regjeringa nå setter ut i livet. Dette bør nå få praktiske følger i et massivt press for å få stoppa dette tiltaket!

[Gå til toppen av sida]


27. august 2004

Uttalelse fra AKP

Ingen norsk støtte til okkupasjonsstyrkene i Irak

AKP krever at Stortinget i åpent plenum må behandle spørsmålet om Norge skal trene sikkerhetsstyrker til USAs marionetteregjering i Irak. Den utvidete utenrikskomiteens har akseptert USA sitt press gjennom Nato. Dette går på tvers av folkemeningen. Alle opinionsmålinger det siste året viser at et klart flertall er i mot at Norge skal bistå USA sin okkupasjon av Irak. Regjeringen og Stortinget må ikke få lure gjennom vedtak om okkupasjonsstøtte i dølgsmål. Stortinget må tåle å konfronteres med folkemeningen før vedtak fattes.

Utviklingen i Irak viser med all tydelighet at det nye regimet, ledet av den CIA-tilknyttede Iayd Allawi, ikke har legitimitet i befolkningen. Norge må snarest etterkomme folkekravet om å hente hjem de ti offiserene som fortsatt jobber for okkupanten i Irak. Norge må videre kreve at USA og deres koalisjon trekker seg ut snarest, slik at okkupasjonstilstanden opphører og irakerne sjøl kan ta over styringen i landet. Først da kan kan irakerne sjøl styre en sammenkalling av en representativ konferanse for alle samfunnsgruppene i Irak og slik åpne for at det internasjonale samfunnet, Norge inkludert, kan komme inn med hjelp og støtte til en legitim irakisk regjering. Å støtte opp om den nåværende regjeringen vil bare være å utsette en slik prosess og gjøre Norge ansvarlig for en ytterligere forverring av situasjonen for det store flertallet av det irakiske folket.

[Gå til toppen av sida]


25. august 2004

Uttalelse fra AKP

Støtt streikene mot sosial dumping!

I skrivende stund streiker både Heismontørenes Forening og arbeiderne på flyteriggene i Oljearbeidernes Fellessammenslutning for det "enkle" kravet at alt arbeid på deres område i Norge skal følge norske lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av om det er en nordmann eller en utlending som utfører arbeidet.

Dette sjølsagte kravet er et kontant svar på lovendringene etter at EØS-avtalen ble inngått i 1993. Kapitalen i Europa prøver å svekke lønns- og arbeidsforholda ved å deregulere arbeidsmarkedet og fremme sosial dumping over landegrensene.

For resten av fagbevegelsen er det viktig at disse kampene vinnes. Derfor er vår "enkle" oppfordring at de må få så brei støtte som mulig.

[Gå til toppen av sida]


13. juni 2004

Pressemelding

AKP har hatt landsmøte

Les pressemelding og uttalelser her


25. april 2004

Uttalelse fra AKP

Støtt transportstreiken!

Vi oppfordrer alle fagorganiserte om å protestere mot lockouten!

Streiken til Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og PRIFO går snart inn i sin andre uke. Arbeidsgiverne forsøker gjennom sin lockout å skjerpe konfliktnivået og framprovosere lønnsnemd til sin fordel.

Transportarbeiderforbunda har gjennom kravet om et eget tarifftillegg til de fagorganiserte satt søkelyset på det ansvar og de belastninger fagorganisasjonen tar på vegne av alle arbeidere i bransjen for å bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Sentralstyret i Arbeidernes kommunistparti vil uttrykke støtte til streiken og transportarbeiderforbunda. Vi protesterer på den opptrappinga av konflikten arbeidsgiversida står for gjennom lockouten.

[Gå til toppen av sida]


18. april 2004

Uttalelse fra AKP ved Jorun Gulbrandsen

Stans krigen mot Hamas - støtt intifadaen

I går kveld ble hamaslederen Abdel Aziz al-Rantissi likvidert av israelske kamphelikoptre. Han led samme skjebne som sjeik Ahmed Yassin, som ble likvidert for under en måned siden, 22. mars. Israel har i lang tid ført en brutal politikk med likvidasjoner av palestinske ledere. Dette er ofte angrep i tett befolkede områder hvor mange sivile liv går tapt.

Drapet på Abdel Aziz al-Rantissi er nok et eksempel på at Israel ikke ønsker fred, men ønsker å trekke seg ut av Gaza med blod på hendene. Sharon ønsker å knuse all motstand i de palestinske områdene før han overlater dem til seg selv.

Det at USA nekter å fordømme denne aksjonen, er nok et bevis på deres støtte til israels terror. Sharon må ha oppfattet USAs signaler fra møtet i Washington som et klarsignal til en fortsettelse av Israels ensidige krig mot palestinerne. På dette møtet ga Bush to forsikringer som Sharon trengte i bytte for uttrekkinga fra Gaza. Bush sa at palestinerne ikke skulle få returnere til Israel, men i en palestinsk stat. Og han sa at enhver fredsavtale må reflektere at "fakta på bakken" har forandret seg veldig. Konsekvensene for palestinerne blir at alle sammen skal bli stuet inn på et område som er en brøkdel av det historiske Palestina, og en brøkdel av Vestbredden og Gaza.

Fredsforhandlingene har ikke vist seg å gi resultater for palestinerne. De har bare fått lov til å administrere okkupasjonen og lette israelernes arbeid. Så å kreve at palestinerne skal legge ned våpnene og sette seg til forhandlingsbordet igjen, er å kreve at de skal bli sine egne bødler.

Israel og israelvenner kaller palestinerne sin motstand for terrorisme. Da er det viktig å huske på hvem som er den virkelige terroristen. Sidan al-Aqsa intifadaen starta 28. september 2000 har har rundt 2.800 palestinere blitt drept, mange av dem sivile.

Palestinerne har rett til å gjøre motstand. Begrunnelsen israelerne brukte for å likvidere al-Rantissi i går, var at en israelsk soldat var blitt drept. Å drepe okkupasjonssoldater er lov i følge folkeretten. Utenomrettslige henrettelser av politiske ledere er ikke det.

Stans krigen mot Hamas - leve den palestinske motstanden!

Ingen fred uten frihet - ingen frihet uten kamp - støtt intifadaen!

[Gå til toppen av sida]


22. mars 2004

Uttalelse fra arbeidsutvalget i AKP ved Arnljot Ask og Ingrid Baltzersen

Støtt palestinerne!

Sharons opptrapping av krigen mot palestinerne gjennom drapet på Hamas-lederen sjeik Ahmed Yassin vil kreve enda mer aktivt solidaritetsarbeid med palestinerne.

Den norske regjeringen må ta stilling og konkret motarbeide okkupasjonspolitikken til Israel. Petersen og Jagland sin sterke kritikk av drapet på sjeik Yassin skulle bare mangle. Men det å oppfordre partene om å komme tilbake til forhandlingsbordet, uten å bruke pressmidler mot Israel, er null verdt og i realiteten å la slakteren Sharon få det som han vil.

Norge må varsle sanksjoner, som full handelsboikott av Israel, dersom Israel fullfører muren og gjennomfører sin separasjonsplan. Slik situasjonen nå er, vil kravet om full israelsk tilbaketrekking fra alle okkuperte områder siden 1967-krigen, slik FN-resolusjonene krever, være minstemålet, og som det må settes makt bak.

Drapet på Hamas-lederen sjeik Ahmed Yassin kom samtidig med at Ariel Sharon fikk fullmakt til å fullføre sin separasjonsplan og fysisk plassere palestinerne i reservater. Sionistlederen ga personlig klarsignalet til likvidering av Hamas-lederen og dermed slutt på forhandlingene og full krig mot palestinerne.

Israels henvisning til sjølmordsaksjonene i havnebyen Ashdod var bare påskuddet Sharon trengte for å sette i gang den opptrappinga av krigen vi nå ser. Tilsynelatende har Sharon den siste tida gitt palestinerne noen konsesjoner og har vært "hard" mot sine egne, ved å gå inn for at noen av de isralske bosettingene på palestinsk jord skulle fjernes. Men dette har ikke vært annet enn en militær hærførers logiske disposisjoner for plassering av styrkene. De som skal flytte på seg, er bare slike som muren ville stenge inne sammen med palestinerne. Sjøl om det fortsatt er stor opposisjon i Knesset mot denne flyttinga, så slår Sharon bare lakonisk fast at de ikke kan regne med å få noen beskyttelse hvis de vil bo der inne i fiendeland. Han regner da med at de ikke vil ha annet valg enn å flytte over til de områdene hvor han trenger dem mest.

[Gå til toppen av sida]


1. februar 2004

Uttalelse fra AKP

AKP støtter de streikende ved Japan Photo

Handel og Kontor-organiserte ved Japan Photos butikk i Fredrikstad er i streik. De nye eierne av forretninga har sagt opp tariffavtalen og ønsker å inngå individuelle avtaler med de ansatte.

AKP støtter streiken. Vi oppfordrer fagbevegelsen og andre til å gi så mye støtte at streiken kan vare til arbeidsgiveren gir seg! Dette er en viktig kamp for alle fagorganiserte.

Firmaets ønske om personlige avtaler er et typisk forsøk på å splitte de ansatte og oppløse arbeiderkollektivet. Retten til å fagorganisere seg, og retten til å lage kollektive avtaler, er under press fra arbeidsgiverhold. Konkurransen blir stadig mer desperat, og dermed gjør selskapene alt de kan for å minske utgiftene sine. Et tiltak er forsøk på å svekke lønnsmottakernes muligheter til å stå sammen og slåss. Derfor er streiken viktig. Derfor er aksjonen modig og fortjener takk og støtte!

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og venner til å boikotte Japan Photo inntil tariffavtale er oppnådd. Vi oppfordrer alle fagorganiserte til å gjøre det samme: Gå ikke inn døra i en Japan Photo-butikk, om det ikke er for å gi støtte til de streikende arbeiderne!

Følg med på de streikendes nettside: http://www.japanphoto.moo.no/
Send protestebrev til JP-ledelsen her.

[Gå til toppen av sida]


Tidligere uttalelser og vedtak (2001-2003)

||| Enda mindre grunn til norske soldater i Irak! ||| EØS svekker velferdsstaten og faglige rettigheter ||| Hagtvet trekker tilbake sine beskyldninger - AKP går ikke til rettssak ||| Norge ut av Afghanistan - ingen soldater til Irak ||| Bondevik forkynner, mens Krohn Devold og Petersen bestemmer ||| Isoler Bush! ||| Ikke Nato-mandat for angrepskrig! ||| Støtte til lærerstreiken |||

||| Nei til kriminalisering av solidaritetsarbeid! ||| Støtt journaliststreiken ||| Inga tilleggsstraff for hudfarge! ||| Støtt streiken i Hotell og restaurant ||| Send ambassadøren hjem! ||| Norske spesialstyrker ut av Afghanistan! ||| Forsvaret kjøper våpen av krigsforbrytarar ||| Stans Sharons terrorkrig! Anerkjenn den palestinske staten! ||| USA ut av Afghanistan og Sentral-Asia! Norske soldater hjem fra Afghanistan og Kirgisistan! ||| Støtte til sjukepleiernes kamp |||

Uttalelser fra AKPs landsmøte 2001: Om fredsprisen, om Afghanistan og om Europol
||
| AKP støtter sivilarbeiderne ||| Bort med solidaritetsalternativet - opp med kvinnelønna ||| Stopp krigen mot Afghanistan! ||| Mot bombinga av Afghanistan ||| Ingen norsk støtte til amerikansk statsterrorisme ||| Mot all terrorisme ||| Støtte til streiken på D/S Louise ||| Drapet på Abu Ali Mustafa ||| Frigi Gigi! ||| Stopp Tønne - sjukehusa skal være offentlig eid! ||| Boikott Israel! ||| Politisk streik mot liberalisering og privatisering ||| Kommentar til radiobeskyldningene om AKPs rasisme ||| Protester mot deportasjonene av kosovoalbanerne! ||| Om Attac ||| Forby nazistiske organisasjoner ||| Om Forsvarsstudie 2000 og nedbygginga av Forsvaret |||

(1998-2000)

Uttalelser fra AKPs landsmøte 1999 ||| Om tariffoppgjøret 2000
[Støtt Cottrell-arbeiderne] [Stans F-type-fengsla] [Oslopolitiet og demonstrasjonsretten]
[Støtte til de streikende kabinansatte i SAS] [Arbeiderpartiets EU-vedtak] [Anerkjenn palestinsk statsdannelse] [Klassekampen utvider eiergrunnlaget] [Statsbudsjettet 2001] ["Nøytraliteten" gjør Norge medansvarlig for massakrene på palestinerne] [Sjukehusa/fylkeskommunen] [Ingen ny EU-søknad] [Slå ring om nynorsken] [AKP hilser renteaksjonen velkommen] [Avvis Forsvarsstudie 2000] [Protest mot det tyrkiske statsministerbesøket] [Fordøm Etiopias invasjon i Eritrea] [Stem nei i privat sektor] [Om utsending av Kosovo-flyktningene] [Stopp utbyggingsplanene for Mauken-Blåtind] [Mot gasskraftverk] [Si opp avtalen om Globus II-radaren] [Vardø-radaren gjør Norge til et bombemål] [AKP får med hold i Kringkastingsrådet] [Protest mot annonse om innsynsloven] [Støtt Jon Johansen – åndsverk må være gratis!] [Om dieselavgiftaksjonene] [Tsjetsjenia] [Lærerstreikene] [Statsbudsjettet 2000] [Øst-Timor] [Mot privatisering av Statoil] [Sett norsk Nato-medlemskap opp mot Tyrkia - uttalelse etter Öcalan-dommen] [Støtte til meieristreiken] [Støtte til OFS-klubben Dowell Schlumberger] [Nei til krig mot Serbia!] [Pol Pot, Kampuchea og AKP] [Sett Öcalan fri!] [Om Klassekampens abonnementskampanje] [Om norsk krigsdeltaking i Jugoslavia] [Støtte til streiken ved Norweian Air Shuttle] [Mot bombinga av Irak] [Støtte til avisbudstreiken] [Statsbudsjettet 1999] [Tamilene må få bli i Norge!]

[Gå til toppen av sida]


Til AKP si hjemmeside