15. mai 2002

Gudmund A Dalsbø
er NTL-medlem og med i AKP

Stem NEI i staten!Det har vært nokså stille om statsoppgjøret i år. Så klarte da også å komme til enighet uten mekling. LO Stat og UHO har anbefalt forslaget, Akademikerne har allerede vedtatt det, hva YS har framgår ikke av nettstedet deres. I LO-forbunda er det nå uravstemning, og svarfristen er 30. mai. Med flere fridager i sikte er det vel lovlig seint å komme med en nei-kampanje. Men her er i alle fall noen momenter.

En positiv ting først: Statsavtalen er den eneste jeg har hørt om som på et punkt faktisk har ei bedring av arbeidstidsbestemmelsene. Det gjelder på reiser. Før blei reisetid utenom arbeidstida bare godskrevet med halvparten. Nå skal den kompenseres fullt ut (bortsett fra første timen, som fortsatt ser ut til å være ubetalt). Det er vel et mindretall dette betyr særlig mye for, men en viktig prinsippseier er det vel.

Ellers: Oppgjøret opplyses å ha ei ramme på 5,5%. Det er ikke særlig mye, men vel heller ikke så ille at vi bør hisse oss opp. Pengemessig er det i første omgang gitt et tillegg på mellom 7.500 kroner og 13.200 kroner på lønnstabell A. Som vanlig er det de lavest lønte som får minst penger. Til gjengjeld får de denne gangen opptil dobbelt så mange prosenter. Dermed har oppgjøret på et vis en lavtlønnsprofil, enda om det er lite karbohydrater i prosentene.

Som vanlig har lønnstabellen fått noen flere trinn på toppen. Høyeste lønn i tabell A er nå 602.200 kroner (ltr 79), men blir etter det nye framlegget 765.400 kroner (ltr 86). For ordens skyld: Det er fortsatt stillinger i staten som har begynnerlønn på 173.000 kroner etter årets oppgjør.

Etter mi mening er det to vesentlige grunner til å stemme NEI: 1) Det blir bare mer og mer av de ekle lokale lønnsforhandlingene. 2) Avtalen har fått inn en rekke bestemmelser som reduserer fagforeningenes makt når det gjelder fastsetting av lønn lokalt - sjefen skal bestemme mer. For meg er disse to punktene prinsipielt veldig tvilsomme. Jeg vil derfor stemme NEI, og anbefaler gjerne andre å gjøre det samme.

Litt utdyping:

Punkt 1: Potten til lokale lønnsforhandlinger bare øker og øker. Denne gangen er det et beløp tilsvarende 2% av lønnsmassen. For to år sia var det 0,75%. Jeg har ikke de gamle lønnstabellene foran meg, men jeg er ganske sikker på at dette er en gedigen rekord. Og lokale forhandlinger blir stadig mer lokale - i år skal bl.a Aetat forhandle på fylkesnivå.

I tillegg skal det forhandles om 1,5% av lønnsmassen ved sentrale justeringer (det er noe ned, 2,2% var det sist). Dette betyr som sum at rundt en tredjedel av lønnsoppgjøret i staten foregår utenom hovedforhandlingene, og dermed uten streikerett.

Punkt 2: Det er tatt inn en bestemmelse som sier at sjefen i noen tilfeller kan fastsette lønna til sine nærmeste direkte. Dette er teksten: "Ved forhandlingssteder der øverste leder er tatt ut av hovedtariffavtalen, kan øverste leder etter avtale med de tillitsvalgte fastsette lønnsendring for ledere på neste ledernivå, som er omfattet av hovedtariffavtalen. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. ... Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott." Merk det: Blir en ikke enig, bestemmer arbeidsgiver. Dette er så vidt jeg veit et heilt nytt prinsipp.

At sjefen bestemmer, framgår også andre steder. En ny bestemmelse er slik: "Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde."

Og endelig: "Arbeidsgiver kan ved prøvetidens utløp, eventuelt 6 måneder etter tilsetting i virksomheten, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny." Denne bestemmelsen har vært med før, men da med ei begrensning til å "vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor det/de lønnsalternativer i lønnsramme eller lønnsspenn stillingen ble utlyst med." Og utlysinga skal drøftes med de tillitsvalgte. Men nå står tydeligvis arbeidsgiver fritt til å fastsette ny lønn etter prøvetida.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside