2. april 2002

Anne-Marith Rasmussen
arbeider med flyktninger og er med i Tromsø AKP

SVs nye krav til innvandrereSV har i de siste dagene figurert i media med sin nye og skjerpede politikk i forhold til innvandrere i Norge. Øystein Djupedal presenterer i Aftenposten 18. mars SVs "kravliste". I følge Aftenposten inneholder lista følgende:

- Obligatorisk norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidstrening for innvandrere med økonomisk straff for de som ikke gjennomfører dette.
- Forsørgerplikt for å få tillatelse til å gjennomføre familiegjenforening.
- Foreldre som tar barna sine ut av skolen uten godkjennelse skal straffes økonomisk.

Forsørgerplikt som krav for familiegjenforening

Forslaget om innstramming av retten til familiegjenforening deler SV med Høyres kommunalminister Solberg. Hun mener at det vil være rimelig å kreve at den som bor i Norge, og som ønsker å hente en ektefelle i utlandet, bør ha vært i arbeid i minst ett år. I tillegg ønsker Solberg å fjerne ordningen med at andre enn den som skal gifte seg (f.eks. foreldre) stiller den økonomiske garantien. FrP og Ap ønsker i tillegg til dette å stille krav om at ektefellen i Norge må disponere egen bolig.

Djupedal og Solberg begrunner sine skjerpede krav med at de ønsker å forhindre tvangsekteskap og at de ønsker å fremme innvandrerjenters økonomiske sjølstendighet. Dette er et ønske jeg deler med de forannevnte. Som feminist er jeg opptatt av hvordan man fremmer likestilling mellom kjønna. Jeg ser sjølsagt at det å være økonomisk sjølstendig er viktig for å kunne velge sitt eget liv, og at det er viktig for likeverdigheten i et forhold. I Norge i 2002 tjener kvinner gjennomsnittlig 58% av hva menn tjener. Jeg syns det er hårreisende at forskjellene mellom kjønna fremdeles er så store i Norge! Jeg syns at politikere og folk flest burde engasjere seg mer i det! Sett på bakgrunn av dette ville det være betimelig å kreve at også heilnorske par var økonomisk sjølstendige før de fikk lov til å gifte seg. Hvorfor er det ingen politikere som foreslår det?

Med et fokus på ønsket om at innvandrerjenter skal få et bedre liv i Norge, undrer det meg at kravlista til SV ikke toppes av kravet om sjølstendig status og oppholdstillatelse for innvandrerkvinner. Jurist Tone Ljoså har nylig avsluttet en undersøkelse av norske myndigheters praksis i saker der kvinner søker om oppholdstillatelse på grunn av mishandling i ekteskapet (Klassekampen 19. mars). Undersøkelsen viser at en tredel av kvinnene som søkte om oppholdstillatelse på dette grunnlaget i perioden 1997-99, fikk avslag fra UDI. Det at kvinner ikke har sjølstendig status når de kommer på familiegjenforeningsgrunnlag, får store konsekvenser for dem som opplever at de ikke kan returnere til hjemlandet. I denne situasjonen blir flere kvinner pressa til å velge mellom å leve i et mishandlingsforhold eller om de vil reise tilbake til en umulig situasjon i hjemlandet. Det er dessverre i møte med norske myndigheter mange innvandrerjenter møter det største hinderet for å leve et sjølstendig liv i Norge.

Obligatorisk introduksjonsprogram og økonomiske sanksjoner

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere er betraktelig lavere enn blant norske folk, og det vil være i alles interesse at flere innvandrere får seg arbeid. Grunnlaget for å jobbe i Norge er sjølsagt at man behersker språket og kan litt om samfunnsforholda. Det undrer meg at SV velger å true med økonomiske sanksjoner i forhold til de innvandrere som ikke følger norskkurs og lærer samfunnsfag. Jeg er godt kjent med flyktningevirkeligheten i Norge, og vet at de aller fleste som kommer hit ønsker å beherske norsk språk og kultur - og målet for de fleste er faktisk å få seg en jobb. Jeg er skuffa over at SV ikke har fokus på årsakene til at innvandrere evt. ikke klarer å følge et ønskelig integreringsprogram. Har for eksempel innvandrere god nok tilgang på barnehageplasser? Føler man at det er meningsfullt å forsøke å skolere seg for videre skolegang i Norge når det er så vanskelig å få en real jobb som ikke-vestlig på det norske arbeidsmarkedet? Kan erfaringene man har med krig og tortur noen ganger står i veien for å bli en velfungerende borger i et nytt land?

"Konflikt på tvers av kulturer"

Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS hadde et innlegg i Aftenposten 21. februar med overskriften "Konflikt på tvers av kulturer". Tjessem hevder at det er viktig å være klar på at for eksempel likestilling er en grunnleggende og ufravikelig rettighet i Norge - samtidig som man ser at enhver myndig person har rett til å ta sitt eget valg. Vi må ikke stille oss i en posisjon som gjør at progressive krefter i innvandrermiljøet blir tvunget til å ta avstand fra alt som er norsk. Tjessem påpeker også at det faktisk er store forskjeller på norske personer i Norge - og at det er rom for store forskjeller. Videre skriver Tjessem at "en imam, i like stor grad som en KrFer, må ha rett til å mene at det norske samfunnet mangler verdier. 'Tid for verdier' var ikke imamenes slagord, men KrFs."

Jeg vil gjerne takke Tjessem for et viktig og klokt innlegg i denne debatten.

Sjøl er jeg "utbryter" fra et fundamentalistisk kristent miljø i Norge, og har ingen problemer med å identifisere meg med mange av innvandrerjentene som har stått fra for å fortelle om sine erfaringer med et fundamentalistisk muslimsk miljø. De fortjener vår støtte på alle måter.

Men midt oppe i dette må vi ikke la oss lure til ikke å se mangfoldet i innvandrermiljøene i Norge, og vi må se oss for gode til å komme med enkle løsninger på sammensatte problemstillinger.

Utfordring til SV

Som tilhengere av et åpent og fritt samfunn som har plass til folk på flukt og med krav om likestilling og like muligheter for alle, har vi også et ansvar for å holde oss oppdatert på hvordan virkeligheten egentlig ser ut. Er "kravlista" et uttrykk for hva SV ser som de største utfordringene i innvandringspolitikken? Jeg vil utfordre SV til å komme med en kravliste til norske myndigheter der de fokuserer på hva innvandrere og flyktninger trenger av rettssikkerhet og tiltak for å få en mulighet til å leve et godt liv i Norge.

Forrige mening | Flere meninger | AKP si heimeside

Til AKP si hjemmeside