Ungsosialisten

Ungsosialisten regnes som det første landsomfattende ml-bladet i Norge. Bladet var i utgangspunktet gitt ut av Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, SUF (Sosialistisk Ungdomsforbund), som blei stifta i 1963.

Vi har ikke oversikt over bladets tidligste historie. Norsk periodikafortegnelse har registrert første utgave i 1966, mens Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har notert bladet allerede fra 1963. Det kom tidvis ut som sider i SFs avis Orientering, og dette er et særtrykk av en slik utgave fra 1966, da Tron Øgrim var redaktør (4 sider, 3 Mb).

I 1967 kom den første utgaven av det som kan kalles ml-bladet Ungsosialisten, med Astor Larsen som redaktør. Fram til og med 1969 kom det ut ti utgaver, som vi presenterer nedafor. I 1978 gav Oktober forlag ut disse på nytt i faksimile i boka Ungsosialisten 1967–1969 – slik starta ml-bevegelsen. Boka har et forord og en komplett innholdsfortegnelse, som gjengis her (5 Mb).

I nummer 4–5, 1969 ber redaksjonen om forslag på «nytt og riktigere navn» til bladet, og fra 1970 heter det Røde Garde. Seinere fikk bladet først navnet Rute 80 og deretter Rebell.

Sosialistisk Ungdom, SVs seinere ungdomsorganisasjon, gav fra 1976 til 1980 også ut et blad som het Ungsosialisten.

Mer stoff fra SUF og RU

rgang 1967 ||| 1968 ||| 1969


1967


Ungsosialisten nr 1, 1967

Nummer 1, 1967

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 Mb

Av innholdet: 6 punkter om partiet ||| På kino med svinelærshansker ||| Vietnam ||| Congo ||| Knus sosialdemokratiet ||| Vår ideologi – hva bør den være ||| Mao Tsetung: Mot liberalismen ||| U-hjelp eller utbytting ||| En oversikt: Den politiske situasjonen og våre oppgaver ||| På kino – med Torild Skard ||| SF – sosialdemokrati (landsmøtevedtak) ||| Nyhetsstoff fra Kina (landsmøtevedtak) ||| «Vietcong» (landsmøtevedtak) ||| SUF om Midt-Østen (landsmøtevedtak) ||| SUF ut av Nasjonalkomiteen for Internasjonalt Ungdomsarbeid (NIU) ||| Nei til det militære ||| SUF om Sovjet (hilsningsadresse i anledning Sovjetunionens 50-årsjubileum) ||| Diktaturet i Peru


1968


Ungsosialisten nr 1, 1968

Nummer 1, 1968

Last ned bladet, 36 sider A4, 13 Mb

Av innholdet: Den nye Vietnam-komiteen (fellesuttalelse fra SUF, SSF og KU) ||| Politisk militærnekting ||| Onkel Haakons små lyserøde kaniner ||| Nord-Norge |||
Sosialisme på norsk ||| Pornografene ||| Vår lykkelige skole ||| Statsråd Bondevik bør straks fjernes (uttalelse fra SUFs sentralstyre) ||| Årets julepresang ||| Den frie verdens diktatur ||| Faglig politikk ||| Trondheim SUF om intellektuelle i Sovjet ||| Onkel Ho i utvalg ||| Ho Chi Minh: Brev til kunstnere i anledning kunstutstillinga i 1951 ||| La reaksjonen komme ||| Dansk SF ||| Om revolusjon ||| Den økonomiske situasjonen og lønnstakernes stilling (uttalelse fra SUFs faglige utvalg) ||| Gustavsen og devalueringa |||
Kalendarium over utviklinga i dansk SF ||| Telegram fra SUF til dansk SF ||| Læreguttene og industrien ||| Lei av Orientering? ||| Kva tener det «Vår sosialisme» best å diskutere? ||| Revolusjon i velferdssamfunnet ||| Ufullendt revolusjon ||| Fra kronkoloni til folkerepublikk


Ungsosialisten nr 2, 1968

Nummer 2, 1968

Last ned bladet, 36 sider A4, 13 Mb

Av innholdet: Sådan er kapitalismen ||| Bra avis fra KU ||| En hviskende professor ||| Utvidet forsvarsbegrep ||| Godt sagt av formannen i KU ||| Faglig politikk ||| SUF-demonstrasjon mot fiskestoppen ||| Den permanente krisa i fiskerinæringa ||| NGS – storfinansens løpegutter ||| SUF støtter Manglerud-elevene ||| Kamerat, du kan søle på slipset ||| Borgerlig film ||| SUF til rettssak mot ||| Nato ut av Norge ||| Vietnam-konferansen i Vest-Berlin ||| Stalin om partiet ||| Fransk-amerikansk rivalisering ||| FMK – ei borgerlig-pasifistisk sekt ||| FNL seirer militært ||| Hilsningstelegram til FNL ||| Frigjøringskampen i Colombia ||| Hjemforsikringa – motsetningenes enhet ||| Revolusjonær arbeiderpolitikk ||| Om pop-radikalere, pop-revolusjonære, pop-maoister ||| Refleksjoner over sosialistisk taktikk ||| Sosialister diskuterer lyrikk ||| Arbeidsfolk, velferdsstat og revolusjon ||| Revolusjon i velferdssamfunnet?


Ungsosialisten nr 3, 1968

Nummer 3, 1968

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 Mb

Av innholdet: Hvor står Sosialistisk Ungdomsforbund? ||| Lenin: Taylorsystemet – menneskets slaveri under maskina ||| Kontroll og stoppeklokke ||| Ingen arbeidstidsforkortelse for skiftarbeiderne ||| Lønnsoppgjøret ||| Universitet og samfunn |||
Til kamp mot «elevdemokratiet» for elevdemokratiet ||| SUF om fiskestoppen ||| SUF om monarkiet ||| Fakta om «fredskandidaten» McCarthy ||| USA-imperialismen bytter gallionsfigur ||| EEC – monopolkapitalens fellesmarked ||| Krise i skogbruket – for hvem? ||| Vietnam-kommentar ||| Om kunsten ||| Indonesia ||| Merverdiomsetningsavgift – moms – nytt vidundermiddel ||| Arbeiderklassen og «kaka»


Ungsosialisten nr 4, 1968

Nummer 4, 1968

Last ned bladet, 52 sider A4, 19 Mb

Av innholdet: Hva skjer i Tsjekkoslovakia? ||| Galtung leker med Libertas ||| AUF/CIA ||| Hovedavtalen ||| Årets lønnsoppgjør ||| Revolusjonær politikk i utkant-Norge (Sigmund Grønmo) ||| Mai-opprøret i Frankrike og lærdommene vi må trekke ||| FNL vinner nye seire ||| Nei til Nato ||| Politisk militærnekting ||| Om det revolusjonære skolearbeidet |||
Erklæring fra formann Mao til støtte for de amerikanske negrenes kamp mot undertrykkelsen med voldsmidler ||| Levende fossiler i norsk samfunnsliv ||| Venstresosialisme og «det tredje standpunkt» ||| Uten å knuse trotskismen kan vi ikke vinne seier! ||| NKP – «det radikale alternativ i Norge»? ||| Programmatisk loftsrydding ||| Faren fra det grønne eple. Om betydninga av det nasjonalistiske avvik ||| Vardø KP — et brohode for imperialismen ||| «Revolusjon i revolusjonen» ||| Litt om kapitalismen og revolusjonær taktikk ||| Den kollektive hjemforsikringa


Ungsosialisten nr 5–6, 1968

Nummer 5–6, 1968

Last ned bladet, 48 sider A4, 18 Mb

Av innholdet: Kampen mot revisjonismen ||| Arrestasjoner i Ungarn ||| «Stalin-gruppa» i Sovjetunionen ||| Hvem ødelegger enheten? Om forholdet SUF/SF ||| Fra den kommunistiske bevegelsen ||| Det norske militærvesenet ||| Enhet arbeidere, bønder, studenter i kampen mot kapitalismen ||| Leve seieren i kulturrevolusjonen ||| LO-kurset Program 69 ||| De ufrie bønder og den uavhengige monopolkapitalen ||| Misnøye i byggefaget ||| Interessekampen i skolen ||| Stemmeretten under kapitalismen ||| Lenin: Det borgerlige demokratiet og proletariatets diktatur ||| Reidar T. Larsen og kommunismen – «det radikale alternativ i Norge»? ||| Det store spranget framover. Fra småborgerlig diskusjonsklubb til revolusjonær klassekamporganisasjon ||| Opprop om politisk militærnekting ||| Marxist-leninistane i India ||| Folkets Albania ||| Mexico '68 ||| Hvem skal kunsten tjene? ||| Skolestreik på Manglerud og på Hovin


1969


Ungsosialisten nr 1, 1969

Nummer 1, 1969

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 Mb

Av innholdet: Utbyttingen øker ||| Skiftarbeid – profitt for kapitaleierne – helsefare og utsuging for arbeiderne ||| LO-pampenes forræderi ||| Anleggstid med stigesamfunn ||| Studentene og arbeiderklassen ||| Yrkesskolen ||| AUFs landsmøte ||| Skogsarbeidernes stilling – tungt arbeid og lite lønn ||| Norsk virkelighet i Finnmark ||| Spørsmålet om Stalin ||| Lenin om anarkismen ||| Kina – framgang under kulturrevolusjonen ||| Polens kommunistiske parti ||| Palestinerne til kamp mot israelsk aggresjon ||| NGS og Ungsosialisten ||| Reidar T. Larsen og kommunismen (debatt)


Ungsosialisten nr 2, 1969

Nummer 2, 1969

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 Mb

Av innholdet: Splittelsen – og hva nå? ||| Klassekampparti – Ja! VS – Nei! ||| Revolusjonær årvåkenhet ||| SUF hilser KKPs 9. nasjonale kongress ||| Fram under marxismen-leninismens banner ||| Bruddet mellom bolsjeviker og mensjeviker på SFs 6. landsmøte – dokumenter og kommentarer ||| SF og realitetene ||| SUFs landskonferanse om forholdet til SF ||| «Strukturrasjonalisering» ||| Avvis syndikalismen |||
Klassestandpunkt til salgs? ||| Avslør samarbeiderne – bekjemp undertrykkerne! ||| Sosialismen vil seire! ||| Sviket blant fiskernes topptillitsmenn ||| Full støtte til elevenes rettferdige kamp ||| NGS-ledelsens dilemma ||| Også de breie massene av studentene blir ruinert av momsen ||| Hoxha: Sosialisme – ei forutsetning for kvinnens frigjøring ||| Lenge leve det tsjekkoslovakiske folkets kamp ||| SUF om Biafra ||| Svenska Clartéförbundet går sterkt fram ||| Chenpao-øya har alltid vært kinesisk område ||| Nei til streikebryteri! ||| Om forræderiet


Ungsosialisten nr 3, 1969

Nummer 3, 1969

Last ned bladet, 36 sider A4, 13 Mb

Av innholdet: Marxist-leninistenes holdning til statspartiene og valget ||| Nederlag for «fidelismen» ||| KKPs seierrike 9. kongress ||| Statutter for Kinas Kommunistiske Parti ||| KKP svarer SUF ||| Demokratisk sentralisme – proletariatets organisasjonsprinsipp ||| Formann Mao om ultrademokratismen ||| Teateret i proletariatets tjeneste ||| Revolusjonære arbeidere kan ikke stemme i år ||| SUFs uttalelse: Boikott høstens stortingsvalg ||| Lenin: Om parlamentarismen ||| «Radikalismen – en inngrodd last».
Borgerdiktaturet må knuses ||| Demonstrasjonsfrihet – for hvem? ||| «Sivilforsvaret» skal verne borgerstaten mot folket ||| Lærdommer av enhetsfronten mot momsen ||| Momsen og krisa i kapitalismen ||| Avvisning av den kontrarevolusjonære revisjonistiske linja i arbeiderbevegelsen ||| Kampen mot Nato og sosialimperialismen er livsnødvendig for det norske folket ||| Avslør samarbeiderne, bekjemp undertrykkerne


Ungsosialisten nr 4–5, 1969

Nummer 4-5, 1969

Last ned bladet, 32 sider A4, 12 Mb

Av innholdet: SUF(m-l)s seierrike 6. landsmøte staker opp vegen framover ||| Lærdommene av valget ||| Studier i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning er hovedoppgava ||| SFs skolepolitikk ||| Studentene må forsvare seg mot monopolkapitalens rasjonaliseringstiltak ||| Skolesystemet i Albania ||| Represalier mot tidligere EU-tillitsmann ||| Lærlinger utbyttes grovt av monopolkapitalen ||| Formann Mao om ungdommen |||
Kampen i NKP ||| KU-ledelsen – agenter for sosialimperialismen ||| SF/NKP-pampene berserk i frontene ||| All ungdom i utdanning rammes av momsen ||| Er Sovjet sosialistisk? Massearbeidsløshet i Sovjet ||| Bidrag til den revolusjonære kampen ||| CIA og trotskistene på Ceylon ||| De nye tsarene i Kreml ruster seg til krig mot Folkets Kina ||| Kinas linje i grenseforhandlingene: Fred mellom statene – kamp mot revisjonismen ||| Folkerepublikken Kina 20 år ||| Ho Chi Minh – en stor revolusjonær ||| Vietnam-uka – en seier ||| Folkets Albania bygger sosialismen under proletariatets diktatur ||| NGS – ti år i borgerskapets tjeneste ||| Til kamp mot Nordøk ||| Stopp Green Berets


Siste oppdatering: 1. august 2014

Mer stoff fra SUF og RU ||| Arkivprosjektets forside