Tekster av Lenin

Arkivprosjektet presenterer her ml-bevegelsens utgivelser av Lenin-tekster. Vi har lagt ut heile den store tolvbindsutgaven, som blei publisert i 1976–79. Vi har også publisert en del enkelthefter m.v.

Andre klassikertekster finner du her.

Lenin:
Utvalgte verker i 12 bind
Utg.år
Sidetall
Filstørrelse
Innhold
Lenin, bind 1 Bind 1
1977
240 sider
30 Mb
 • Stalin om Lenin og leninismen (åtte artikler)
 • Marxismens tre kilder og tre bestanddeler
 • Den historiske skjebnen til Karl Marx' lære
 • Marxisme og revisjonisme
 • Kampen for å skape et sosialdemokratisk arbeiderparti i Russland
 • Hva er «folkevennene», og hvordan kjemper de mot sosialdemokratene
 • Oppgavene til de russiske sosialdemokratene
Lenin, bind 2 Bind 2
1976
240 sider
30 Mb
 • Hva må gjøres?
  Brennende spørsmål for bevegelsen vår (1902)
Lenin, bind 3 Bind 3
1977
304 sider
38 Mb
 • Ett skritt fram og to tilbake (Krisa i partiet vårt) (1904)
Lenin, bind 4 Bind 4
1979
224 sider
28 Mb
 • To slags taktikk for sosialdemokratiet i den demokratiske revolusjonen (1905)
 • Sosialdemokratiet si haldning andsynes bonderørsla
 • (1905)
 • Boikotten (1906)
 • Lærdomar frå Moskva-oppstanden (1906)
 • Lærdomar frå revolusjonen (1910)
Lenin, bind 5 Bind 5
1977
272 sider
34 Mb
 • Stolypinreaksjonen. Mensjeviker og bolsjeviker 1908–12
 • Visse trekk ved marxismens historiske utvikling (1910)
 • Stolypin og revolusjonen (1911)
 • Likvidasjonismen og likvidatorgruppa (1912)
 • Omstridte spørsmål (1913)
 • Brudd på enheten i ly av skrik om enhet (1914)
 • Oppsvinget i arbeiderbevegelsen framfor den første imperialistiske krigen 1912–14
 • Til minne om Herzen (1912)
 • Politiske partier i Russland (1912)
 • Det revolusjonære oppsvinget (1912)
 • To utopier (1912)
 • Storgods- og småbondejordeiendom i Russland (1913)
 • Det tilbakeliggende Europa og det framskredne Asia (1913)
 • Nasjonenes rett til sjølbestemmelse (1914)
 • Objektive opplysninger om styrken til deulike strømningene i arbeiderrørsla (1914)
Lenin, bind 6 Bind 6
1976
228 sider
29 Mb
 • Krigen og det russiske sosialdemokratiet (1914)
 • Om nasjonalstoltheten til storrusserne (1914)
 • Om parolen om et Europas forente stater (1915)
 • Opportunismen og sammenbruddet i Den andre internasjonalen (1916)
 • Imperialismen, det høyeste stadiet i kapitalismen – en populær oversikt (1917)
 • Den proletariske revolusjonens militærprogram (1916)
 • Brev fra det fjerne (1917)
Lenin, bind 7 Bind 7
1978
224 sider
28 Mb
 • Oppgåvene til proletariatet i den revolusjonen vi er inne i (1917)
 • Om dobbeltmakta (1917)
 • Oppgåvene til proletariatet i revolusjonen vår – utkast til plattform for det proletariske partiet (1917)
 • Den 7. allrussiske konferansen til RSDAP(b) (1917)
 • Den fyrste allrussiske kongressen av bonderepresentantar (1917)
 • Den fyrste allrussiske kongressen for sovjet av arbeidar- og soldatrepresentantar (1917)
 • Om slagord (1917)
 • Lærdomane av revolusjonen (1917)
 • Den trugande katastrofen og korleis vi kan kjempa mot han (1917)
 • Marxisme og oppreist
 • Oppgåvene for revolusjonen
 • Råd frå ein tilskodar
 • Diverse vedtak og brev (1917)
Lenin, bind 8 Bind 8
1977
176 sider
22 Mb
 • Staten og revolusjonen
  Den marxistiske teorien om staten og oppgåvene til proletariatet i revolusjonen (1918)
Lenin, bind 9 Bind 9
1978
208 sider
27 Mb
 • Den andre allrussiske kongressen til sovjeta av arbeidar- og soldatrepresentantar (1917)
 • Utkast til føresegner om arbeidarkontroll (1917)
 • Frå sentralkomiteen i russlands sosialdemokratiske arbeiderparti (bolsjevikane) (1917)
 • Alliansen mellom arbeidarane og dei arbeidande og utbytta bøndene (1917)
 • Tesar om den grunnlovgjevande forsamlinga (1917)
 • Utkast til dekret om nasjonalisering av bankane og om naudsynte tiltak for å gjennomføra det (1918)
 • Spørsmål til delegatane på hærkongressen om demobilisering av hæren (1918)
 • Korleis skal konkurransen organiserast? (1918)
 • Fråsegn om rettane til det arbeidande og utbytta folket (1918)
 • Utkast til dekret om oppløysing av den grunnlovgjevande forsamlinga (1918)
 • Tesar om spørsmålet om å gå inn i ein separat anneksjonistisk fred straks (1918)
 • Det sosialistiske fedrelandet er i fare! (1918)
 • Underleg og uhyrleg (1918)
 • På eit sakleg grunnlag (1918)
 • Ein alvorleg lærdom og eit alvorleg ansvar (1918)
 • Den ekstraordinære sjuande kongressen i RKP(b) (1918)
 • Hovudoppgåva i våre dagar (1918)
 • Dei næraste oppgåvene for sovjetmakta

  (1918)
Lenin, bind 10 Bind 10
1978
288 sider
37 Mb
 • Om hungersnauda – brev til arbeidarane i Petrograd (1918)
 • Til alle guvernements- og distriktssovjeta (1918)
 • Kameratar arbeidarar, fram til den siste avgjerande kampen! (1918)
 • Tale på dagen til dei raude offiserane 24. november 1918 (1918)
 • Den proletariske revolusjonen og renegaten Kautsky (1918)
 • Vunne og bokført (1919)
 • Den åttande kongressen til RKP(b) (1919)
 • Brev til arbeidarane i Petrograd om hjelp til austfronten (1919)
 • Tesar frå sentralkomiteen i Russlands kommunistiske parti (bolsjevikane) om stoda på austfronten (1919)
 • Den tredje internasjonalen og plassen hans i historia (1919)
 • Helsing til dei ungarske arbeidarane (1919)
 • Akta dykk for spionar! (1919)
 • Ein stor opptakt – heltemotet til arbeidarane bak fronten, «kommunistiske subbotnikar» (1919)
Lenin, bind 11 Bind 11
1976
264 sider
34 Mb
 • Alle opp til kamp mot Denikin (1919)
 • Brev til arbeiderne og bøndene i samband med seieren over Koltsjak (1919)
 • Arbeiderstaten og partiuka (1919)
 • Til soldatene i Den røde hær (1919)
 • Økonomi og politikk i epoken med proletariatets diktatur (1919)
 • Kampen mot brenselkrisa (1919)
 • Tale på den første kongressen for jordbrukskommuner og jordbruksarteller (1919)
 • Brev til arbeiderne og bøndene i Ukraina i samband med seieren over Denikin (1919)
 • Arbeidsdisiplin (1920)
 • Den niende kongressen i Det russiske kommunistpartiet (bolsjevikene) (1920)
 • Fra ødeleggelsen av det gamle samfunnssystemet til skapinga av det nye (1920)
 • «Venstre»-kommunismen – en barnesjukdom (1920)
 • Foreløpige utkast til teser om jordbruksspørsmålet (1920)
 • Foreløpige utkast til teser om det nasjonale spørsmålet og kolonispørsmålet (1920)
 • Den kommunistiske internasjonalens 2. kongress (1920)
 • Oppgavene til ungdomsforbundet (1920)
 • Brev til arbeiderne i Tula (1920)
Lenin, bind 12 Bind 12
1978
304 sider
39 Mb
 • Den tiande kongressen til RKP(b) (1921)
 • Tale på den allrussiske transportarbeidarkongressen (1921)
 • Til kameratane kommunistar i Azerbaidsjan, Grusia, Armenia, Dagestan og  Fjellrepublikken (1921)
 • Om naturalskatten (1921)
 • Den tredje kongressen til Den kommunistiske internasjonalen (1921)
 • Nye tider og gamle feil i ny skapnad (1921)
 • Om å reinsa partiet (1921)
 • Fireårsdagen for oktoberrevolusjonen (1921)
 • Kva som er viktig med gullet no etter at sosialismen har sigra fullstendig (1921)
 • Om rolla og oppgåvene til fagforeiningane under den nye økonomiske politikken (1922)
 • Den ellevte kongressen til RKP(b) (1922)
 • Om «dobbelt» underordning og legalitet (1922)
 • Den fjerde kongressen til Den kommunistiske internasjonalen (1922)
 • Merknader til oppgåvene til delegasjonen vår i Haag (1922)
 • Blad frå ei dagbok (1923)
 • Om kooperasjonen (1923)
 • Revolusjonen vår (1923)
 • Korleis vi bør omorganisera arbeidar- og bondeinspeksjonen (1923)
 • Betre færre, men betre (1923)

 

Enkelthefter med Lenin-tekster

Imperialismen og kløyvinga i sosialismen Om valgtaktikk Sosialisme og krig

Lenin om valgtaktikk

Sosialisme og krig

Imperialismen og kløyvinga i sosialismen (1916)

 


Sist oppdatert 23. januar 2016.