Vedtekter

for Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP)

Vedtatt på AKPs oppløsningslandsmøte 2007

1.
FAP er en forvaltningsorganisasjon med formål å ta vare på den historiske arven etter Arbeidernes kommunistparti (AKP) og andre deler av den norske m-l-bevegelsen fram til 2007. Ved oppløsninga av AKP blei FAP overdratt eiendomsretten til partiets arkiver og øvrige interne historiske materiale. FAP forvalter dette i samsvar med retningslinjene i punkt 6-8. FAP blei videre overdratt eiendomsretten til domenet www.akp.no med innhold, og forvalter dette i samsvar med retningslinjene i punkt 9.

2.
Medlemstallet i FAP er maksimalt 20. Medlemmer i FAP ved stiftelsen er de personer som AKPs ekstraordinære landsmøte 21.april 2007 bestemte. Dersom et medlem melder seg ut, dør eller på annen måte slutter å delta i organisasjonens arbeid, kan medlemsmøtet votere inn nytt medlem. Slik beslutning krever 2/3 tilslutning blant organisasjonens medlemmer. Nye medlemmer må ha vært medlem av AKP ved oppløsningen.

3.
Medlemsmøtet er FAPs høyeste organ. Det skal være minst ett medlemsmøte i året.

4.
Medlemsmøtet velger et arbeidsutvalg til å forestå det løpende arbeidet.

5.
FAP er prosjekteier for prosjektet ml-historie, som er støtta av Fritt ord. FAP er arbeidsgiver for prosjektets ansatte. Medlemsmøtet velger hvem som er daglig leder i forhold arbeidsgiveransvar og økonomiske forhold.

6.
FAP forvalter partiarkivet slik:

 • a) Prosjektet m-l-historie gjennomføres som vedtatt av AKPs organer.
 • b) FAP avgjør i tvilstilfeller hvilket materiale som skal offentliggjøres, evt. deponeres hos en anerkjent arkivinstitusjon.
 • c) FAP vurderer og avgjør om ytterligere materiale skal offentliggjøres / deponeres, evt. om det skal iverksettes arbeid for å utrede dette.
 • d) FAP fastsetter klausuler for deponert materiale.
 • e) FAP avgjør om noen skal få innsyn i materiale som er klausulert og i materiale som ikke er deponert.
 • f) FAP ivaretar AKPs forpliktelser til å arkivere lønnsbilag o.l. i samsvar med norsk lov.
 • g) FAP sørger innafor tilgjengelige ressurser for sikker oppbevaring av arkivet.

7.
Vurdering av om ytterligere materiale skal offentliggjøres / deponeres, skal gjøres på nytt minst hvert femte år. Ved vurderingene skal det tas hensyn til den revolusjonære bevegelsens sikkerhet og til at enkeltmedlemmene har vært med i partiet under avtale om et visst hemmelighold.

8.
FAP forvalter domenet www.akp.no slik:

 • a) Nettstedet opprettholdes.
 • b) På hovedsida skal det tydelig framgå at nettstedet bare inneholder historisk materiale. Det skal være en tydelig peker til nettstedet til det partiet AKP har gått inn i.
 • c) Det materialet som ligger på nettstedet på det tidspunkt AKP oppløses, blir liggende der, om ikke rettighetshavere krever sletting.
 • d) Det kan legges ut ytterligere materiale fra partiets og bevegelsens historie, f.eks. artikler fra Røde Fane, programmatiske tekster, tekster som er utgitt av partiets bedrifter og internt materiale som blir frigitt. Det kan åpnes for at personer som er direkte knytta til materiale som legges ut, kan få publisert en kort kommentar til dette.
 • e) Det kan også legges ut nyere materiale om partiets og bevegelsens historie, f.eks. hovedoppgaver.
 • f) Den generelle pekersida kan holdes oppdatert. Likeså samlesider som refererer til partihistoria, eks oversikter over avisartikler som omtaler partiet. For øvrig skal nettstedet ikke reflektere tida etter AKPs oppløsning. Det skal ikke være noen form for debatt om eller omtale av samtidsspørsmål, reklame for arrangementer el.l. FAP kan imidlertid offentliggjøre vedtak som gjøres om forvaltningen av arkivet og saksdokumenter knytta til slike vedtak.
 • g) Nettstedet kan endre oppbygning og utseende, dersom det anses å være hensiktsmessig.
 • h) Det kan opprettholdes e-postadresser under domenet. Disse skal knyttes til FAPs virksomhet. Andre e-postadresser skal avvikles så snart det er hensiktsmessig. Post av samtidskarakter skal FAP videresende det partiet AKP har gått inn i.

9.
FAP som organisasjon skal ikke delta i offentlige debatter, verken om partiets historie eller andre politiske spørsmål, med unntak om ordskifte rundt forvaltningen av arkivet.

10.
FAP finansieres ved midler fra AKPs historiefond, bevilgninger og innsamlinger.

11.
FAP kan inngå avtaler med andre organisasjoner om å overta ansvaret for deres arkiver.

12.
FAP oppløses dersom 4/5 av medlemmene ønsker det, og uansett seinest tjue år etter stiftelsen. Før oppløsning avgjør medlemsmøtet hva som skal gjøres med restarkivet og andre eiendeler.