Kjersti Ericsson:

Søstre, kamerater!

 Omslaget på boka

Dette er nettutgaven av Kjersti Ericssons bok. Papirutgaven kom ut første gang på Forlaget Oktober i 1987. Andre opplag blei utgitt av tidsskriftet Røde Fane i 1999 (ISBN 82-91778-19-1).

Andre opplag er et uforandra opptrykk av første. En del trykkfeil er retta opp. Utgaven er basert på OCR-skanning av originalboka. I denne nettutgaven fra juli 2000 er ytterligere noen trykkfeil retta opp.

Papirutgaven kan bestilles fra AKP, Osterhausgata 27, 0183 Oslo, telefon 22 98 90 60, telefaks 22 98 90 55, e-post akp@akp.no. Prisen er 198 kroner + porto. Kvantumsrabatter er mulig. Dersom du foretrekker å benytte deg av denne html-utgaven eller en komplett pdf-versjon som kan lastes ned, håper vi du vil sende oss et bidrag, sånn at vi kan fortsette å publisere viktig litteratur på papir og nett. Kontonummeret er 0530 1189356.

Here is an English translation of Sisters, comrades!

A Spanish translation is available from our office: AKP, Osterhausgata 27, 0183 Oslo

Les mer om Røde Fane her. Flere publikasjoner fra AKP her. Forsidefoto: Kjersti Botnedal


Innhold:

Forord til første opplag

Denne boka er egentlig skrevet av mange flere enn meg. Den er et produkt av de diskusjonene som er blitt ført i det kvinnepolitiske miljøet i og rundt AKP (m-l) gjennom flere år. Og dette miljøet har igjen fått impulser fra en langt videre krets: fra kvinneaktivister og kvinneforskere som gjennom praksis og teori har gitt kvinner en ny bevissthet og en ny kunnskap. Det som står å lese på sidene, står sjølsagt for min egen regning. Men arbeidet bak er jeg ikke alene om. Å begynne å nevne navn, ville være håpløst. Noe vil framgå av referanselista bak. Men mange som ikke står nevnt der, har også deltatt i prosessen. Å utvikle kvinnepolitikk er et kollektivt foretakende der eiendomsrett til ideer og tanker ikke har vært praktisert.

Ett navn vil jeg likevel nevne: Tidsskriftet Materialisten. Opp gjennom åra har dette tidsskriftet hatt en lang rekke viktige artikler fra kvinneforskningas område. Mange av dem er skrevet av kvinner som både er forskere og kvinneaktivister, og problemstillingene deres er like mye diktert av den praktiske kampen som av «rein» vitenskapelig nysgjerrighet. Materialisten er et tverrfaglig tidsskrift med et kritisk og radikalt program. Nettopp dette har gjort det i stand til å spille en så viktig rolle i utviklinga av et nytt og kontroversielt område, trass i at ressursene er små, og bladet overlever på luft og kjærlighet.

En hjertelig takk til kameratene på AKP (m-l)s partikontor, som har gitt meg permisjon fra de daglige oppgavene som leder for AKP (m-l) for å kunne skrive denne boka. Også takk til dem som har tatt seg tid til å lese gjennom manus og gitt meg nyttige kommentarer: Jorun Gulbrandsen, Cecilie Høigård, Siri Jensen, Geir Lundby, Jørn Magdahl, Eilev Ryste, Pål Steigan. At det er flere menn enn kvinner på denne lista, får tas som et tegn på at tid til konsentrasjon er et enda knappere gode for kvinner enn for menn, også i AKP (m-l). 

Oslo 1/3 1987
Kjersti Ericsson

Forord til andre opplag

Du sitter nå med et nyopptrykk av Kjersti Ericssons bok fra 1987 i hendene. Denne boka har betydd svært mye for mange kvinner både i Norge og ellers i verden. På norsk har den vært umulig å få tak i i mange år. I 1993 ble den oversatt til engelsk og er spredd via konferanser og via AKPs Kast deg frampå-kurs (bøllekurs) både i Europa, Asia og Afrika.

Søstre, kamerater! springer ut av det kvinnepolitiske miljøet i AKP på 80-tallet. Dette miljøet besto av kvinner som ikke bare var aktive i AKP, men som hadde skaffet seg erfaringer gjennom deltakelse i kvinnekampen på mange andre områder, som den organiserte kvinnebevegelsen, fagbevegelsen, felleskampanja mot porno og prostitusjon, krisesenterbevegelsen osv. Boka trekker dermed veksler på et vidt spekter av kvinnepolitiske erfaringer.

Vi har valgt å gi ut boka slik den ble skrevet i 1987. Mye har skjedd, både i kvinners liv og tenkningen rundt kvinnespørsmål siden boka så dagens lys. Hvis Søstre, kamerater! hadde vært skrevet i dag, hadde den nok på mange måter blitt annerledes. Likevel inneholder den mange analyser og standpunkter som tida på ingen måte har løpt fra, og den presenterer viktige perspektiver som kanskje er kommet litt (for mye) i bakgrunnen i dagens debatt. Boka kan dessuten fungere som utgangspunkt for arbeidet med nye og oppdaterte analyser.

Vi håper boka vil bli lest, diskutert og brukt, både av kvinner i den revolusjonære bevegelsen og av mange andre kvinner. Den nye feminismedebatten har åpnet et større rom for diskusjoner om strategier for kvinnekampen. Nyutgivelsen av Søstre, kamerater! er ett innspill i den diskusjonen.

Det er mange som har en inskripsjon i det eksemplaret av Søstre, kamerater! de har i bokhylla si. I min står det «Til Taran, med ønske om en god kamp og et godt liv. Hilsen Kjersti» Det ønsker vi alle nye lesere av boka.

Vi takker Kjersti Ericsson og forlaget Oktober for at vi vederlagsfritt får trykke opp igjen denne viktige boka. Vi ønsker også å takke alle de som med sitt frivillige arbeid har gjort det mulig med nyutgivelse.

1. november 1999
Taran Sæther
kvinneansvarlig i AKP