Om krisa i verdensøkonomien

Et hefte fra AKP

Juni 2003

Til AKPs heimeside ||| Flere hefter

Om krisa i verdensøkonomien

Innhold:

Dette heftet er først og fremst laga til bruk i partilaga i AKP for studier av utviklinga i den kapitalistiske verdensøkonomien. Målsettinga er å skaffe oss en generell større innsikt i det som ligger bak, ikke bare den økonomiske politikken, men også krigene og de politiske tumultene vi ser utfolde seg. Både for å vite hvordan vi best skal handle i den daglige klassekampen og for å prøve å forbedre visse punkter i partiprogrammet vårt på neste landsmøte.

Vi legger dette heftet ut også for andre interesserte og håper flere kan ha nytte av det.

Oslo, 11. juni 2003
Arbeidsutvalget i AKP


Studieopplegg

I dette heftet har vi samla noen dokumenter som drøfter krisa i verdensøkonomien og innbyr til debatt omkring dette temaet.

Utgangspunktet er en resolusjon som ble utforma under et seminar mellom kommunistiske og revolusjonære organisasjoner i Brussel i mai 2002. Den er gjengitt her, sammen med et brev som begrunner hvorfor AKP ikke kunne signere den og et notat som Johan Petter Andresen laga i forbindelse med en diskusjon som sentralstyret i AKP hadde om dette temaet vinteren 2003.

I tillegg har vi tatt med et notat av Terje Valen, som er en sammenfatning av ting han har skrevet om dette temaet i perioden 1996 til 2003 og en revidert utgave et et tidligere Røde Fane-artikkel fra Johan Petter Andresen.

Vi oppfordrer også om å lese boka Krigen mot Irak - motivene bak, som AKP oversatte til norsk i vinter, hvor særskilt side 77-104 går inn på temaet her.

Problemstillinger

Notatet til Johan Petter Andersen skisserer noen nyttige problemstillinger. Hvis vi skulle single ut "spiss-saker", kan vi formulere dem slik:

1) Hva menes med strukturell krise i dagens kapitalisme? Hva er de viktigste særtrekka ved den?

2) Finnes det måter for kapitalismen å komme ut av denne krisa, slik Brussel-resolusjonens punkt 1 hevder at den klarte i slutten av det nittende århundret ved å gå over fra en form for "frikapitalisme" til monopolkapitalisme og imperialisme? Kan f.eks omfattende kriger mellom imperialistmaktene tilføre dagens kapitalisme ny dynamikk? Eller kan vi se for oss at det kun blir "indirekte" kriger der stormaktene unngår å kjempe militært mot hverandre, men kjemper om kontrollen over de undertrykte landa? Er et mulig scenario at verden går inn i en depresjon, men at en storkrig ikke utløses?

3) En depresjon vil skjerpe klassemotsetningene i alle land. Hvordan ser vi for oss utviklinga i Norge framover dersom den økonomiske veksten blir rundt null i en lengre tidsperiode?

4) Den økonomiske nedgangen skjerper motsetningene internasjonalt på en slik måte at rekololonisering av tidligere kolonier tvinger seg fram. Hvilke følger får det for karakteren til den antiimperialististiske fronten i de landa som blir utsatt for dette og for vårt solidaritetsarbeid og klassekampen i vårt eget land?

Programdebatt

Medlemmer i AKP ønsker vi også tar for seg hvordan partiprogrammet samsvarer med den aktuelle utviklinga vi nå ser.

Se kapittel 1 (spesielt på pkt1.1 og 1.10) og introduksjonen til kapittel 5.

Debattinnlegget fra Johan Petter Andresen kritiserer det nåværende programmet. Det tidligere Røde Fane-innlegget førte ikke til noen særlig debatt. Vi håper den tar av nå.

Oslo, juni 2003
Johan Petter Andresen og Arnljot Ask