akp.no

Likestilling er ikke hele kampen

Sølvi Slørdahl intervjua av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 2, 2007


- Likestillingspolitikk er bare en del av kvinnekampen - ikke hele kampen. Det sier Sølvi Slørdahl, som har mange år bak seg som aktiv fagforeningskvinne.

- En god og riktig likestillingskamp er for eksempel å få likestilt skift og turnus. Mannsdominerte yrker har skift med bedre kompensasjon enn det som er i kvinnedominerte yrker, der de jobber turnus. Så her er det snakk om å få til likhet for loven. En viktig likestillingskamp er også kravet om lik lønn for arbeid av lik verdi.  

Behovet må styre  

- Men når kommer likestilling til kort?  

- Jeg har et godt eksempel. En kommune skulle undersøke hvordan pengene ble fordelt og så på rådgivningstjenesten for ungdom på helsestasjonen. Da fant de ut at det var flere jenter enn gutter som oppsøkte tjenesten. Utfra et likestillingsperspektiv var dette et problem. Pengene ble skeivt fordelt, flere midler ble brukt på det ene kjønnet enn det andre. Jeg tenker at jenter i den alderen kanskje har større behov for en sånn tjeneste. Redsel for graviditet, utprøving av prevensjon, menstruasjonsproblemer, det kan være så mye. Det må være slik at behovet eller situasjonen styrer, ikke en regel.  

- Men behov og maktforhold er kanskje ikke så populært å snakke om for tida?  

- Nei. Likestillingstanken har vunnet fram som den eneste medisinen. Mens maktforholdet mellom menn som gruppe og kvinner som gruppe blir skjøvet i bakgrunnen. Kvinneundertrykkende strukturer blir ikke trukket fram i lyset. Et av resultatene av dette er at det snart ikke lenger er noen fagforeninger som har kvinneutvalg. De er gjort om til likestillingsutvalg. Noen hevder at det er diskriminerende overfor menn at de ikke får være med i utvalget. Og det er jo noen menn som er interessert i likestilling.  

Et eget rom  

- Men hvorfor trengs kvinneutvalg med bare kvinner?  

- Fordi kvinnene trenger et eget rom. Et sted hvor deres erfaringer er de viktigste, hvor det er lett å ta dem fram og hvor de umiddelbart blir forstått. Undertrykkende strukturer på fellesarenaer for kvinner og menn holder en del kvinner tilbake.  

- Hva gjør ditt fagforbund for kvinnelige medlemmer?  

- Jeg snakker på vegne av meg sjøl, ikke for FO (Fellesorganisasjonen). Jeg har riktignok vært tillitsvalgt der i mange år, nå er jeg ansatt.  

Men jeg kan fortelle at vi har laga kurs for unge, nye medlemmer. Eldre kan også bli med, men de yngre er den viktigste målgruppa her. Kurset har tre pilarer: Du som kvinne, du som arbeidstaker og du som fagforeningsmedlem. Deltakerne har satt stor pris på kurset. Ellers kan du godt nevne at forbundet vårt har kvinnepolitikk med som eget punkt i handlingsplanen.  

Jeg mener at kanskje den viktigste funksjonen et kvinneutvalg har, er å holde organisasjonen oppdatert på relevante kvinnepolitiske saker og legge fram forslag til diskusjon på det kvinnepolitiske området.  

Sprøtt  

- Dere organiserer offentlig ansatte. Hvordan er situasjonen?  

- Det er sprøtt å ha lønnsomhetsmål i offentlig sektor. Ansatte sosionomer i helseforetakene, som arbeider med å gi hjelp til barn og unge med sammensatte problemer, får spørsmål om hva de kan bidra med av inntjening. Mange sier at for mye tid går med til rapportering og at de har for lite tid til å jobbe med sosialt arbeid. Ledere presses, de skal vise til økonomiske resultater. Folk blir utslitt av dette. Det skal spares penger, og det lages anbudsrunder på grunnleggende velferd. Men nå har Sylvia Brustad sagt at rehabilitering ikke egner seg for anbud. Det er bra. Lønnsomhet på velferdstjenester, - det er en sjølmotsigelse. Det er behovet til dem som trenger hjelp, som må bestemme. Og så må de ansatte ha tid til å reflektere sammen med dem som mottar hjelp, om hva som er god hjelp for dem, og sosialarbeiderne må ha et kritisk blikk på arbeidet de sjøl gjør.  

Veto  

Dette er en viktig grunn til at regjeringa må bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet. Vi må ikke gi fra oss kontrollen over hvordan tjenestene utformes. Jo lengre unna makta over en tjeneste er i forhold til dem som har behovene, jo verre er det.  

- Noen fagforeninger vil ha utredning av konsekvenser?  

- Ja, det kan være vel og bra, men det ser ut til at endringer skjer lynkjapt, så hvilken hjelp har en i konsekvensanalyser av noe som kanskje ikke gjelder lenger? EU tok ut helsetjenester av direktivet, så det skulle bli mer spiselig. Men så laga de et eget direktiv etterpå – om helsetjenester! Derfor er bruk av reservasjonsretten så viktig! Mitt forbund har sagt nei.  

- Hva synes du om at det sannsynligvis blir stifta et nytt parti?  

- Det er bra hvis kreftene til venstre for regjeringa kan samle seg. Det er ei kjempeutfordring. Jeg håper det går an å lage noe nytt. Det styrker kampen for sakene hvis en er flere. Det er hva partiet gjør, som teller for om det får større oppslutning.