akp.no

Turnus og skift - når vil regjeringa sparke ballen videre?

av Johan Petter Andresen

akp.no nr 2, 2007


I Soria Moria-erklæringa, som er det politiske grunnlaget for Stoltenberg II-regjeringa, står det at regjeringa vil bidra til å likestille skiftarbeid og sammenlignbart turnus arbeid i samarbeid med partene i arbeidslivet.  

En som jobber skift i industrien, har tariffesta arbeidsuke på 33,6 timer. En som jobber turnus i helsesektoren, har 35,5 timer. Flere kvinnedominerte fagforbund har likestilling av turnus og skift som kampsak. Forskjellen utgjør omtrent to ukers arbeid i året.  

Nyere forskning viser at kvinner som arbeider turnus om natta, oftere rammes av brystkreft, aborter og tidligere fødsler enn kvinner som arbeider om dagen. Nattarbeid er helseskadelig. Helseskadelig arbeid skal betales bedre som en straff mot arbeidsgiver og et plaster på såret for arbeideren. Likestillingsombudet slo allerede for ti år siden fast at det er lovstridig å forskjellsbehandle kvinnedominerte grupper som jobber tredelt turnus og mannsdominerte grupper som jobber helkontinuerlig skift.  

Stortingets flertall bad i forbindelse med behandlinga av arbeids miljøloven (Odelstingsproposisjon nr. 49, 2004-2005) regjeringa om å ta initiativ til at partene i arbeidslivet skulle komme fram til en omforent definisjon av hvilke typer turnusordninger som er sammenliknbare med helkontinuerlige skiftordninger. Arbeidsgruppa som ble nedsatt, greide ikke å bli enige og brøyt samarbeidet i fjor.  

Hittil har det altså ikke skjedd noen endring av arbeidsmiljøloven. Nå ligger ballen stille hos regjeringa. Det er ikke mulig å få den minste antydning om hva regjeringa planlegger å gjøre for å oppfylle Soria Moria-erklæringa.  

På 8. mars må kvinnebevegelsen reise parola om likestilling av skift og turnus og fortsette presset mot regjeringa. Det er på høy tid at denne diskrimineringa av kvinnedominert arbeid tar slutt.