akp.no

Enda en sekstimersdag i Trondheim

Jon-Arne Tørum intervjua av Jorun Gulbrandsen

akp.no nr 2, 2007


87 reinholdsoperatører i den kommunale enheten Trondheim eiendom har hatt seks timers normalarbeidsdag fra 1. januar i år. Jon-Arne Tørum er hovedtillitsvalgt i Trondheim kommunale rengjøringskvinners forening, og akp.no spør ham om hvordan forsøket kom i stand.

Før kommunevalget i 2003 krevde fagforeningene i Trondheim forsøk med sekstimersdagen i kommunen som et av vilkåra for å gi støtte til partier. AP, SV og RV med flere gav løfter om slike forsøk. Da de fikk flertallet i bystyret, fulgte fagforeningene opp, slik at saka ble utredet. Mange enheter ble vurdert. Valget falt på Trondheim eiendom.  

To år  

- Hvor lenge skal forsøket vare?  

- I to år fra 1. januar 2007. Skolene, barnehagene og sjukehjemmene i flere geografiske områder er valgt ut, som for eksempel Lade, Rosenborg, Buran, Ranheim, Flatåsen og Saupstad.  

- Hvordan er de seks timene fordelt på dagen?  

- Arbeidstida skal ligge mellom klokka 06 og 18. Det var flere forslag som blei vurdert og forkasta. Men så blei det ei løsning. Reinholderne er nemlig delt opp i team. Hvert team fikk beskjed om å legge opp dagen sjøl, så langt det var råd, i samråd med lederen. Da ble folk fornøyde.  

- Har dere beholdt tillegga dere hadde tidligere?  

- Ja, alle tillegg er beholdt. De som jobber etter klokka 17, får kveldstillegg.  

- Hvordan er det med deltid?  

- Før forsøket starta, fikk alle deltidsansatte tilbud om å utvide stillinga si til full tid. Det var det mange som gjorde. Ca 60 av de 87 jobber heltid  

Flere ansatte  

- Kommunestyret bevilga 5,8 millioner til forsøket i 2007. Til hva?  

- Til nye stillinger. Den samme jobben skal jo gjøres, de samme antall timer som før skal brukes på reingjøring.  

- Hva sier folk?  

- Det er stor glede over den kortere arbeidstida. I praksis er det ikke mer enn halvannen time mindre, men det merkes godt. Folk blir mindre slitne på jobben og får mer ut av dagen når de kommer hjem. Flere forteller at de orker å trene, ikke bare spise middag og slippe seg ned i sofaen til kvelden kommer. Så dette er fint!


«Ned med sjukefraværet» er ikke nummer 1

Det er verdt å merke seg at bystyrets første mål for forsøket med seks timers dag ikke er «ned med sjukefraværet». Mål nummer en er at resultatet av arbeidet skal være bra. Deretter kommer senking av sjukefraværet. Dessuten er det et mål å senke belastningene og at flere får lyst til å jobbe i kommunen. Det er heller ikke bare eldre arbeids takere som deltar i forsøket, slik regjeringa vil ha det, men alle i samme yrke.

Dette er et eksempel andre kan studere, når de krever forsøk med sekstimersdagen. Hele utredninga og vedtaket ligger på nettet. Søk på Trondheim eiendom, saka ligger på forsida. Arkivsaksnummeret er 06/1684.

Bystyret vedtok:

«Overordnet målsetting:

1. Gjennom et forsøk med 6-timersdag skal brukernes/ innbyggernes opplevelse av Trondheim kommune som en god og fleksibel tjenesteleverandør opprettholdes/ økes.

2. Trondheim kommune skal gjennom forsøk med 6-timersdag senke sykefraværet og belastningen for de i fysisk belastende jobber samt bli en mer attraktiv arbeidsplass for nåværende og framtidige medarbeidere.»