Forsvar arbeidsmiljøloven!

av Ebba Wergeland

Til innholdslista for akp.no nr 1, 2003 ||| Til AKP si heimeside

Aktuelle pekere:
Faglig utvalg i AKP ||| Heftet Fleksibilitet - til strikken ryker - arbeidsmiljøloven under angrep |||
Heftet Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem? ||| Arbeidsmiljøloven |||
Artikler av Ebba Wergeland


Ebba Wergeland er lege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun er også en ihuga palestinaaktivist og mangeårig medlem av AKP.

Hvorfor vil arbeidsgiverne endre arbeidsmiljøloven?

- Fordi arbeidervernlovene innskrenker arbeidsgivers styringsrett.

Vil arbeidsgiverne svekke arbeidervernet i loven og i større grad overlate det til avtaler mellom partene?

- Jeg tror faktisk mange arbeidsgivere ser at det er i deres egen interesse å ha en felles regulering av arbeidslivet, slik at ikke helsefarlige arbeidsforhold gir konkurransefordeler. Husk at arbeidervernlovene var et kompromiss mellom arbeiderklasse og kapital - begge så seg tjent med den.

De som heller vil ha avtale mellom partene vil ha større handlingsfrihet. Der folk er uorganisert blir det nokså fritt fram, og der folk er organisert går det an å få et korttenkt flertall blant arbeiderne til å godta arbeidsforhold som sliter ut mindretallet, hvis det følger nok penger med avtalen. Fleksibiliseringen i Europa nå skjer på denne måten - avtaler mellom partene om mer overtid og mer midlertidig arbeid - med mye penger lagt i potten fra arbeidsgiversida.

Arbeidervern

Er dette en internasjonal tendens?

- Nedbygging av arbeidervernlovgivingen skjer over hele Europa, under de samme slagordene om "fleksibilitet" og "modernisering". Norge henger litt etter i racet for å bli kvitt velferdsstaten, og det synes jeg vi bør fortsette med. Kampen for å forsvare sykelønnsordningen og dagens nivå på arbeidervernet (dagens arbeidsmiljølov) skjerper seg.

Hva er endringene i tillitsvalgtes mandat?

- Det foreligger ikke noe konkret forslag til ny "arbeidslivslov" enda, men regjeringen har gitt en forsmak ved å foreslå at det skal bli lov å bruke mye mer overtid. Avtaler om overtid skal kunne inngås mellom arbeidsgiver og arbeider, slik at tillitsvalgte mister muligheten til å bremse på bruken av overtid.

Du har sagt at sjukefraværet bør øke, og at det er for mye sjukenærvær. Men fra myndighets- og arbeidsgiverhold er målet å få sjukefraværet ned med 20% innen 2005. Er virkelig ikke sjukefraværet for høyt?

- For høyt i forhold til hva? Folkehelsa i Norge er bra sammenliknet med andre land, og de som har store helseproblemer er stort sett sortert ut av arbeidslivet.

Vi har som Sverige et fravær som stemmer med at mange kvinner og eldre er i arbeid (i motsetning til resten av Europa). Arbeidere i andre europeiske land får høre akkurat det samme, at fraværet er altfor høyt akkurat hos dem. Deretter kommer kuttene i sykelønna - når folk er lært opp til å tro at landet har et sykefraværsproblem. Det handler over hele Europa om å bli den som raskest klarer å kutte "arbeidskraftkostnadene", mindre til syke, uføre og arbeidsløse, mer til skattelette.

Muskel- og skjelettlidelser er den største grunnen til sjukepenger fra Rikstrygdeverket. Er dette de kvinnedominerte yrkene i helsevesenet?

- Det er mye mer enn det. Andre utsatte bransjer er transport, industri, bygg og anlegg, renhold. Fordi mange kvinner ikke har økonomi eller opptjeningstid til å slutte tidlig med AFP (note 1) eller uførepensjon, og sjeldnere har en "yrkeskarriere" som utvikler seg mot lettere fysisk arbeid, blir de ofte stående i tunge jobber altfor langt opp i årene.

Hvordan hindre at så mange får slike smerter og plager?

- Innfør sekstimersdag med full lønnskompensasjon - og med ansettelse av flere folk for å dekke opp for tapte timeverk.

Hvorfor har kvinner et høyere sjukefravær enn menn?

- Mange årsaker: De har andre sykdommer enn menn, de har mye fravær i graviditeten (fordi arbeidsplassen sjelden legges til rette for den store magen), de har andre jobber enn menn og de har mindre makt over egen arbeidssituasjon slik at de må godta dårligere arbeidsbetingelser.

Det offentlige utvalget som skal revidere arbeidsmiljøloven har frist 1. september i år. Hva bør fagforeningene gjøre fram til da?

- Diskutere hvilke bestemmelser i tariffavtalen som bør lovfestes, altså gå motsatt vei av det regjeringen vil. For eksempel bør arbeidstida inn i loven som fortsatt opererer med 40 timers uke og regner overtid som tid utover dette.

Følg med i hva YS og LOs representanter gjør i utvalget. Flertallet i utvalget vil helt sikkert komme med forslag om et "fleksibilisert" arbeidervern. Det betyr at LO og YS må bryte med flertallet for å bremse prosessen. Husk hva Blaalid-utvalget (note 2) ga oss av arbeidsutleie, med LO-representantens støtte. Et enstemmig utvalgsresultat gjør raseringen av arbeidervernet lett for markedsliberalerne.

Er det mulig å vinne noe?

- Akkurat som vi har klart å beholde sykelønnsordningen gjennom ti års stormløp fra alle regjeringene, kan vi beholde den i neste runde også. Det samme gjelder arbeidsmiljøloven.


Noter

1) AFP: arbeidstakeren kan ha en avtale om å gå av med pensjon fra hun er 62 år eller trappe ned. Pensjonsalderen er egentlig ved 67 år.

2) Les mer om Blaalid-utvalget: 1 ||| 2 ||| 3 ||| og i tekstene nevnt øverst her