Arbeidernes kommunistparti - vedtak frå landsmøtet 1997

Stopp forsøka på å innlemme Norge i EU!

[Oversikt over landsmøtevedtaka]

Den norske DNA-regjeringa og det norsle borgerskapet har aldri godtatt folkeavstemminga i 1994 der det norske folket sa nei til norsk EU-medlemsskap. For dem er det ikke spørsmål om å respektere neiet, det er heller ikke nok med en aggressiv tilpassingspolitikk til EU. Det eneste de på sikt vil godta, er fullt medlemsskap, og de fører en politikk som de mener vil føre Norge inn i EU.

Denne politikken kommer klart fram på mange områder. Til høsten skal Stortinget behandle en avtale som vil fjerne grensekontroll på mat og dyr. Dette gjøres ved å utvide EØS-avtalen. I juni skal Stortinget behandle forslag om å fjerne grensekontroll på personer samtidig som de knytter oss til EUs politisamarbeid og EUs asyl- og visumpolitikk. Dette gjøres ved å innlemme oss i Schengen-samarbeidet, et samarbeid som vil overføre suverenitet til organer Norge ikke er medlem av.

I tillegg har vi sett at mye av det som er bygd opp av arbeiderklassen og folket i Norge gjennom årtier, står for fall: Faglige rettigheter, samvirkemodellen for landbruk og fiskerier, distriktspolitikken, gradert arbeidsgiveravgift og kontroll over naturressursene.

Da EØS-avtalen ble vedtatt, sa bl.a. AKP at den var et sklibrett inn i EU. Nå skjer en ytterligere tilslutning til EU-systemet. Ja-sida vil bruke dette for i neste omgang å foreslå at vi må få fullt EU-medlemsskap. Argumentet vil være at vi må inn i EU for å få stemmerett i de organa som bestemmer politikken i Norge. For nei-sida kan det bli vanskelig å få gjennomslag for et nytt nei. Også av denne grunnen er det viktig å stoppe regjeringas råkjør for å knytte Norge stadig tettere til EU.

Norge er i den unike situasjonen at vi har en aktiv nei-front med 30 000 medlemmer. Nei til EU må kjempe for at den norske snikinnlemminga i EU stoppes. Ved å avsløre den politikken som DNA-regjeringa og borgerskapet nå fører, vil det være mulig å aktivisere langt flere til å kjempe mot denne utviklinga. Bare på den måten kan vi hindre at Norge blir medlem av den europeiske unionen i framtida.

AKPs medlemmer vil jobbe for å stoppe forsøka på å innlemme Norge i EU på stadig nye områder.

Til toppen