AKP-arkivet

Kvinner og helse

av Anne Søyland, Kvinnefronten

Trykt i Klassekampen 28. oktober 1999


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Kvinners helse er ikke bare reproduktiv helse og heller ikke bare den enkeltes problem og ansvar. Heldigvis har det såkalte Kvinnehelseutvalget et helhetlig syn på sammenhengene mellom kvinners posisjon som undertrykt kjønn i samfunnet og kvinners helse. Utvalgets utredning (NOU 1999:13) gir masse nyttig kunnskap om kvinners levekår, helse og undertrykkende forhold som vi lever under. Derfor er den et nyttig våpen i kvinnekampen. Men Kvinnefronten heller også malurt i begeret.

Kvinner i arbeid

Vi syns det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke forholder seg til den store strukturelle forandringen som privatisering av offentlig sektor innebærer. Privatisering rammer kvinner tredobbelt. Kvinner jobber for en stor del i offentlig sektor så det er våre arbeidsplasser som rammes. Tidligere offentlige tilbud blir ubetalt arbeid for oss. Vi bruker offentlige tjenester i større grad enn menn, tjenester som ved privatisering blir dyrere. Kvinner har gjennomgående de laveste inntektene og trygdene.

Utvalget behandler overhodet ikke konsekvensene som turnusarbeid og ubekvem arbeidstid har for helsa. At turnusarbeidere (som oftest er kvinner) har lengre ukentlig arbeidstid enn skiftarbeidere (som oftest er menn) behandles heller ikke. Kortere daglig arbeidstid er viktig for at kvinner skal kunne delta overalt. Kvinnehelseutvalget peker på sammenhengen mellom god helse og det å delta på flere samfunnsarenaer. 6-timersdagen er mye av svaret på tidsklemma som beskrives i utredningen. Og gir bedre kvinnehelse. Siste Kvinner på tvers-konferanse viste det samme gjennom å få fram ekspertisen = kvinner i arbeid.

Kvinner på trygd

Vi syns det er bra at utvalget foreslår at trygdeytelser skal beregnes på grunnlag av den enkeltes økonomi, og ikke på grunnlag av familiens samlede økonomi. Bra også at de vektlegger betydningen av kvinners økonomiske selvstendighet for kvinners helse. Derfor må satsene for overgangsstønad og minstepensjon heves, slik at kvinner som er helt avhengig av trygd ikke lenger skal være de fattigste i samfunnet. Begrensningen av stønadstiden for overgangsstønad fra 1998 gjør det for eksempel vanskelig for kvinner som får barn i ung alder å ta høyere utdanning.

Vi er uenig med utvalget i støtten til arbeidslinja. Hvordan kan de støtte den samtidig som de påpeker at det ikke er foretatt en konsekvensanalyse av hva den vil bety for kvinner ? Vi mener den brukes til å fjerne rettigheter og skyve folk over på dårligere ytelser. F.eks. fra uføretrygd til dagpenger. Kvinner med såkalte diffuse lidelser mister retten til sykepenger eller uføretrygd, og gjøres til klienter. Arbeidslinja fører også til lave trygdeytelser som igjen er med på å holde kvinnelønna nede. Dårlige trygdeytelser tvinger kvinner ut i dårlig betalte jobber. Utredningen viser at kvinner som har fått avslag på sine krav om uførepensjon henvises til sosialhjelp eller privat forsørgelse. På denne måten skjules kvinnefattigdommen i ekteskap og parforhold.

Utredningen viser også til at både regelverket og trygdekontorenes praksis mangler kvinneinnretting. Kvinnefronten går inn for opprettelse av trygdeombud. Det kan både bidra til en mer brukervennlig praksis fra trygdekontorenes side, og være en instans brukere kan henvende seg til om trygdekontorenes praksis og vedtak. Finn kunnskapen der kunnskapen er: blant kvinner på trygd.

Seksualisert undertrykking og vold

Forslaget om å opprette et Kvinnevoldutvalg er bra! Skjønt det er jo menns vold. I tillegg til forslagene om å styrke respekten for kvinner og bedre tilbudene til voldsutsatte kvinner foreslår vi at det rettes søkelys på holdninger og praksis blant heterofile menn. Det er dessuten fortsatt et stort behov for skolering av helsepersonell for å oppdage og gi god støtte og behandling til voldsutsatte kvinner. Flere viktige spørsmål forblir ubesvart. Hvilke helsekonsekvenser har rettsapparatets behandling av kvinner som anmelder seksuelle overgrep og voldtekt? Belastningene ved å føre en sak er så store at kvinner velger å avstå fra rettsforfølgelse av helseskadelige angrep. Hvilke helseskader påføres kvinner av pornoindustrien og i prostitusjon? I det foreslåtte utvalget må stemmene høres til de som er utsatt for seksualisert vold.

Kjønnet individ - kjønnet samfunn

Advarselen mot å falle i individualismegrøfta høres av og til i disse råteksttider. Kvinnehelseutvalget har gjennomgående et samfunnsperspektiv. Det beskriver et kjønnet samfunn. Men av og til ses kjønn vel mye som en egenskap ved kvinner i et for øvrig kjønnsnøytralt samfunn. Hvorfor ikke si rett ut at "andre" i følgende setning er menn: "En flom av sterke virkemidler i den kommersielle kulturen fremstiller kvinner - og til dels jenter - som objekter for andres ønsker og lyster." Og utvalget gjør det til et individuelt valg for kvinner om de vil være offer for skjønnhetstyranniet eller ikke. Skjønnhets-ideal, slankehysteri, reklame og porno er redskaper samfunnet bruker for å kontrollere oss. Det er ikke bare vår selvoppfatning, men også våre kropper som kontrolleres. Dette er en del av den strukturelle undertrykkinga av kvinner. Bli med i fittstimen for bedre kvinnehelse!


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside