AKP-arkivet

Tungetale som krever oppklaring ...

av Anne Søyland, Kvinnefronten

Trykt i Klassekampen 16. november 1999


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Regjeringa taler med mange tunger i prostitusjonsspørmålet. Likestillingsminister'n har åpnet for kriminalisering av horekunder. Justisminister'n har allerede vedtatt kriminalisering av kvinner - hvis de er utenlandske og kan tenkes å ville prostituere seg i norske lokalsamfunn. Dørum er i realiteten med på å reprodusere et eldgammelt kvinnebilde som sier at kvinner er bærere av den syndige seksualiteten. Kvinnene er de som er uromomenter som må ut av bildet; når det blir for mange kjøpere. Dørum er med dette horekundenes beste beskytter - tør han ikke å se menns rolle i prostitusjon?

For en oppklaring - og innlegg - i debatten, kommer her våre svar på kjente argumenter.

Hvorfor skal en bare kriminalisere kjøperen - det er jo to personer innblandet?

Det er ikke rimelig å kriminalisere den som prostituerer seg fordi hun i denne sammenhengen er den svakeste parten. Hun blir utnyttet av den som kjøper seksuelle tjenester. Forskning og erfaring viser at kvinner tar skade av å prostituere seg - på kort og på lang sikt. Kvinner forventes å være tilgjengelige og seksualiseringen av oss tiltar. Å "velge" prostitusjon er en handling som er tatt i en situasjon hvor andre alternativer ikke har føltes reelle. Svært mange av kvinnene i gateprostitusjonen er rusavhengig. Utenlandske kvinner søker seg ut av fattigdom og håpløshet. Prostitusjon er derfor en handel hvor en sterkere part utnytter en svakere parts utsatte situasjon.

Loven blir bare en papirlov - politiet kan ikke håndheve loven

Loven vil være en markering av at prostitusjon ikke er ønskelig i et likestilt samfunn og at kvinners kropper ikke er til salgs. Lovers virkning er ofte avhengig av resursser som blir brukt på håndheving. En lov vil ikke være nok i seg selv. Det betyr at det må økte midler til for kvinner i prostitusjon, at helse- og sosialapparatet må få mer kunnskap og at det må gjøres en stor innsats for holdningsendring i forhold til kjøp av sex.

I alle saker som dreier seg om vold og overgrep mot kvinner sier politiet at de har vanskelig med å håndheve lovene. Voldtektsanmeldelser blir ofte henlagt og få blir straffet. Kvinnemishandling skjer alltid i det skjulte i hjemmene. Det kan jo ikke være argumenter for at vi ikke skal ha lover mot voldtekt eller kvinnemishandling. Det betyr heller at politiet må bli flinkere til å arbeide med dette og drive profesjonell etterforskning også i slike saker.

Kriminalisering rammer "jentene"

Prostitusjon rammer kvinnene. En lov som kriminaliserer kjøp av sex er en lov for kvinnene fordi den synliggjør etterspørselssiden og viser at menn bruker kvinner og at det er skadelig for kvinnene.

Den nye forskriften i utlendingeloven, som Dørum er ansvarlig for, gir derimot adgang til å utvise kvinner som prostituerer seg fordi de forstyrrer "ro og orden". Den rammer helt klart kvinner. Dette har bl.a. Kvinnefronten, Krisesentraene, Likestillingssenteret reagert sterkt på.

Kriminalisering gjør at prostitusjonen går under jorda

Prostitusjonen er "under jorda" allerede fordi det meste av prostitusjonen foregår på massasjeinstitutter, campingplasser og i leiligheter. Gateprostitusjonen er også skjult fordi kunden er usynlig og fordi handelen foregår i bakgater. Det er imidlertid ikke vanskelig å vite hvor dette foregår om en går inn for det. Hvis kundene finner frem, så kan vel politiet også finne kundene?

Noe av begrunnelsen for lovforslaget er at prostitusjonen ikke skal normaliseres og oppfattes som enkel å bli rekruttert til. Derfor er det viktig å fjerne arenaer hvor prostitusjon foregår og få redusert kundetilgangen slik at nyrekruttering reduseres.

All erfaring sier at kriminalisering ikke nytter

Så vidt vi vet er det bare Sverige som har gått til ensidig kriminalisering av horekundene. "All erfaring" er derfor i beste fall en misforståelse, i verste fall en bløff fra motstanderne av kriminalisering. Sverige vil gjøre en evaluering av sin lov og vi vil kunne få mye kunnskap av det. Det vi imidlertid vet er at en kriminalisering av både kjøp og salg av sex fører til trakassering av kvinnene og at mennene går fri.

Det er jo nettopp for å unngå dette at kriminalisering av kundene er en ny måte å nærme seg problemet på. Risikoen for straff kunne virke avskrekkende for mange av kundene, for firma som tilbyr "eskorteservice" til forretningsforbindelser og for "tilfeldige" kunder som kjøper sex som del av utdrikkningslag osv.

Prostitusjon er et marginalt, sosialt problem

Prostitusjon er et rendyrket bilde av maktforholdet mellom kvinner og menn. Det er et resultat av og et av premissene for hvordan vi forstår seksualitet i samfunnet. Og ikke minst synet på kvinner og vår seksualitet. Vi kan ikke overlate spørsmålet til de som driver sosialarbeid. Og heller ikke til politikerne alene. Lovgivning er en konkretisering av hvilke holdninger og verdier en ønsker at samfunnet skal formilde. Derfor er alle like meningsberettiget og har like stor kunnskap.

Kvinnefronten markerer vårt ståsted bl.a. i 16 dagers kampanjen mot vold mot kvinner fra og med den internasjonale markeringsdagen 25. november. Vi oppfordrer DEG til å bli med.


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside