Kronikkarkivet til AKP:

Journalistikk, særleg om avisa Klassekampen

Denne bolken har sist fått nytt stoff 19. januar 2006. [Attende til kronikkarkiv, hovudside]

Vi skal her etter beste evne freiste å byggje opp ei samling med interessant stoff frå dei fleste områda kor AKP og AKParar arbeider. Det vil si at vi samlar opp aviskronikkar, artiklar, debattinnlegg osb som medlemer eller venar av partiet har publisert andre stader. Med unntak av dei høva da artiklane er signerte med partiverv, treng ikkje synspunkta som kjem fram på desse sidene vere uttrykk for partiet sine meiningar.

INNHALD:

Avisa sin formålsparagraf
Redaktørplakaten

Andre innlegg:

Jorun Gulbrandsen: Om aksjetilbud på Klassekampen

Kommentar til oppslag i Dagsavisen 19. januar.

En del tekster og pekere rundt Klassekampen desember 2005

Pål Steigan: Ukritiske albaniaturister og ukritisk journalist

(Artikkelen er en kommentar til et portrettintervju i Klassekampen 11. desember 2004. Den er nekta inntatt i Klassekampen.) Klassekampen hadde nylig et tosiders oppslag med den tidligere AKPeren og tidligere fagforeningslederen Kjell Høibråten. Anledningen var at han er kommet med ei ny bok, men det som tydeligvis interesserte journalist Jon Hustad og desken mest (stikktittel på forsida) var Høibråtens kritikk av AKPs naivitet overfor Albania på syttitallet.

Robert W. McChesney: Journalistikk, demokrati og klassekamp

(Monthly Review november 2000) Sosialister har siden Marx' tid vært talsmenn for demokrati, men de har hevdet at demokratiet i det kapitalistiske samfunn har fundamentale svakheter. I kapitalistiske samfunn har de rike kolossale sosiale og økonomiske fordeler i forhold til arbeiderklassen, og det forhindrer politisk likhet, den grunnleggende forutsetningen for et levedyktig demokrati. I et kapitalistisk samfunn vil dessuten de viktigste økonomiske forholdene, investeringer og kontroll over produksjonen, ikke ligge innenfor sfæren for demokratisk politikk, men sortere under et lite antall rike selskaper og individer som søker å maksimere sin profitt i innbyrdes konkurranse. Dette betyr at politikken bare indirekte kan påvirke økonomien, og at et parti eller en person som er i maktposisjon må være forsiktig for ikke å komme i motsetningsforhold til rike investorer og dermed utløse en investeringsstopp og et økonomisk sammenbrudd, som igjen vanligvis vil bety en politisk katastrofe.

Vedtak fra AKPs ekstraordinære landsmøte 2000: Ny offensiv for Klassekampen!

Tone Beate Windingstad: Klassekampen - ei bra avis?

(Januar 2000) Mange mennesker har et rart forhold til Klassekampen. Litt karikert er det sånn: Man skal lese alt og være enig i alt. Ellers er avisa dårlig og må sies opp. Noen vil kanskje føle seg litt støtt av en sånn påstand, men grunnen til den er mine erfaringer som KK - selger og abonnementsverver gjennom 25 år. Folk bruker sånne argumenter mot å abonnere. De rekker ikke å lese alt og da får de dårlig samvittighet, for alt i KK er så viktig. De er ikke kommunister, eller er ikke enig (i hva?) så derfor kan de ikke abonnere. Eller det er for mye kultur, for lite kultur eller feil kultur f.eks. Men hvilke andre aviser er det man har et slikt forhold til?

Avisdød eller ..., redegjørelse for den økonomiske situasjonen november 1999, fra styreleder Rolv Rynning Hanssen
Hva med Klassekampen? av Jorun Gulbrandsen
Debatt om Klassekampen eller "Nyavis" mellom Olav Randen og Asgeir Bell, sekretær i AKP

AKP sitt syn på striden om Klassekampen i 1997 og informasjon frå avisstyret:

Pressemelding frå AKP av 17. september 1997
Pressemelding frå AKP av 18. september 1997
Presisering frå styreformann Rolv Rynning Hanssen i Klassekampen av 18. september 1997
Innlegg til Klassekampen frå R R Hanssen
Orientering frå R R Hanssen om styret sitt vedtak om utlysing av redaktørstillinga
Utgreiing frå AKP av 24. september 1997
Pressemelding frå R R Hanssen om tilsetting av Jon Michelet
Vedtak om Klassekampen frå AKP sitt ordinære landsmøte våren 1997
Vedtak frå AKP sitt ekstraordinære landsmøte hausten 1997