AKP-arkivet

Trygg mat for fall?

av Kjell Johansen Oversikt over e-post-adresser

Dette er et referat fra et seminar i Trondheim 14. oktober 2000


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Trygg mat-alliansen arrangerte lørdag 14. oktober 2000 et studieseminar. En lang dag med tettpakket program hadde lokket over 70 deltakere fra begge trøndelagsfylkene (og noen enna mer langveis fra) til et meget lærerikt, om enn noe slitsomt, program. Det var lagt opp til 5 hovedinnledninger med korte kommentarer til. Først ut var veterinær og forsker Eystein Skjerve som snakket om spredning av biologi. Han spurte med New Scientist: Hvem bestilte matforgiftningen? Og ga oss så et innblikk i spredningen av biologisk materiale. Historisk bakgrunn, infeksjonenes dynamikk. Hvordan veterinærer på nei-sida i stor grad hadde lagt premissene for og vant debatten om trygg mat i 1994 og i forbindelse med utvidelse av EØS-avtalen, men avstemninga i Stortinget tapte vi.

"Det som er fantastisk å tenke på er hvor massive skadevirkninger vi allerede har sett av en industrialisert matproduksjon basert på større og større internasjonal handel. Skandalene vi har sett i Europa og USA med salmonellabakterier, hamburgerbakterier, antibiotika-resistente mikrober og kugalskap er en logisk konsekvens av de matproduksjonssystemer vestlige land har basert sin matforsyning på. Men vi kan egentlig ikke finne så mange eksempler på direkte skadevirkninger av endring av selve regelverket. Det er kombinasjonen av en stadig mer intensiv produksjon drevet av interne økonomiske krefter og deregulering av handel basert på WTO/ EU som etter hvert slår inn over oss. Videre er det viktig å huske at biologiske systemer endres over tid, og da er ikke nødvendigvis politikerhorisonten av samme skala." Et hovedproblem er utvekslingen mellom økosystemer, transport/handel med levende organismer. Kampen mot sprøytemidler tar opp direkte forurensing, men reduksjon av sprøyting (bl.a ved genmodifisering) kan ofte takles best av de store multinasjonale selskapene. Mens deres produksjon basert på stordrift på monokulturer er en mye større trussel mot naturens mangfold, som dermed blir mer sårbar. Vi fikk kommentarer/ utfylling til innledningen ved Sigmund Kvaløy Setreng og Jon Olav Forbord.

Terje Traavik fra Universitetet og Regionsykehuset i Tromsø ga oss en interessant innføring i risikomomenter ved "genmodifisert mat". "Fravær av bevis er ikke det samme som bevis for fravær." Genteknologi er ingen teknologi i den forstand at en kan gjøre forutsigbare forsøk med likt resultat hver gang. Gamle dogmer (vedtatte sannheter for 10 år siden) blir raskt erstattet av nye. Dette tyder på at vår nåværende kunnskap er midlertidig, det vi "vet" i dag blir "uvitenhet" i morra. Hvorfor har vi (noen) det da så travelt med å sette det nyeste nye innen "kunnskap" over i praksis? Traavik gikk inn på hva risikobegrepet innebærer, "føre var"-prinsippet, horisontal genoverføring, oppsuging av fremmed DNA i tarm, endringer i GMO (genmodifiserte organismer) med mer. 95% av alle "genteknologer" jobber for midler fra kommersielle konsern, sa Traavik, og etterlyste (statlige) midler til uavhengig forskning. Tor-Henning Iversen fra Plantebiosenteret ved NTNU kommenterte at fordeler og ulemper ved genteknologi er foreløpig uavklart. Vi må ikke blande verktøyet med de som misbruker det. Og vi bør enes om å søke avklaring av langsiktige virkninger – ikke bare prøve å finne støtte for eget syn.

En annen hovedbolk var globalisering. Førsteamanuensis Rune Skarstein fra NTNU gikk inn på frihandelstilhengerne og deres påstander om at vi må hjelpe u-landene ved å øke frihandelen. Han viste at det som ligger bak denne argumentasjonen er modellen med "komparative fortrinn". Denne modellen bygger på flere sviktende forutsetninger og at historiske og praktiske erfaringer har vist at den er feil. Følger man teorien slavisk ser vi i dag at de 51 fattigste landene, med bare en helt rudimentær industrisektor, har et "komparativt fortrinn" i produksjon av industrivarer! Modellen påstår også at det ikke finns stordriftsfordeler. I u-landene kan noen store farmere (for eksempel kjøttbaronene i Botswana og Namibia) tjene, mens de store massene vil bli trengt ut av jordbruket i ennå større grad, og inn til byenes slum. Økt frihandel vil også gå ut jordbruket i i-landene. Jordbrukesvarene kan bli billigere, men økt konkurranse vil presse fram lavere produksjonskostnader. Dette vil presse fram økt produktivitet og økt spesialisering. Økt bruk av veksthormoner, antibiotika og andre kunstige stoffer. Marginalisert jordbruksarealer (som store deler av Norge) vil bli tatt ut av produksjon. På den andre sida er monopoliseringa innafor det kapitalistiske jordbruket i USA i ferd med å gjøre bøndene til husmenn som driver totalt på storkonsernenes premisser. Anslag over framtidig produksjon viser at "det industrialiserte vesten" får store overskudd i matproduksjonen, mens u-landene blir ennå mer avhengige av å importere, problemet er at de ikke har noe å betale med.

Knut Hjelt fra Norske fiskeoppdretteres forening stilte opp med en kommentar. Han viste at norsk fiskeri/havbruk er Norges nest største eksportnæring (etter olje/gass). Det vil bli økt etterspørsel etter maritime produkter i verden men de norske produsentene er avhengig av markedsadgang. Han sa at innafor oppdrettsnæringa var det ikke grunnlag for å hevde at store selskaper gjorde det bedre enn mellomstore, og at det ikke var tegn på at store multinasjonale konsern har utstrakt markedsmakt.

Ellers var det en hovedinnledning av Asbjørn Wahl om globalisering og flere kommentarinnlegg både til ham og de nevnte innledningene. Verdt å nevne er det kanskje at Rema og Reitan-gruppen ikke så seg i stand/villig til å delta i en diskusjon om forbrukerne og mat/matvaresikkerhet.

Trygg mat-alliansen, bestående av Naturvernforbundet, LO i Trondheim, Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU og Miljøheimevernet har ikke tatt patent på ideen bak seminaret. Tvert imot oppfordres andre til å gjøre likedan. For de som ikke hadde anledning til å komme på seminaret/trenger stoff til innledninger om temaet så er materialet/innledningene lovt lagt ut på internett: http://www.iot.ntnu.no/~ottarm/mat


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside