AKP-arkivet

Spørsmål til Wenche
Fossen om fossen

av Jorun Gulbrandsen Oversikt over e-post-adresser

Klassekampen 31. januar 2003


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Wenche Fossen, ja-general og leder av Europabevegelsen, skriver noe interessant i en kronikk i Klassekampen 23. januar om EØS-avtalen:

"Vi har akseptert ein husmannskontrakt, vi har satt oss i ein posisjon der vi passivt tek i mot og realiserer direktiv som har store konsekvensar for oss her i landet, utan nasjonal og open debatt, og utan at vi har noka påverkningskraft i prosessen fram til direktiva blir vedtekne. Meir enn 4.000 direktiv har Noreg til no integrert i norsk lovgjevning. Er det noko som kan kallast demokratisk underskot, så må det da vere dette?"

Det interessante er at Fossen bruker EØS-direktivene som en grunn til å gå inn i EU. Det er hun ikke aleine om, det er et av ja-sidas viktigste argumenter - nå.

Det er på sin plass å minne om at det var ja-sida som skaffa oss EØS-avtalen. Nei-sida sa det var en husmannskontrakt. Nå sier Ja at vi må inn for å være med på å påvirke, ikke bare motta vedtakene.

De kritiserer dårlige direktiver, og så vil de inn i EU for å få mer av det samme. Etter min mening ville en kritikk av husmannskontrakten EØS være et argument for å si den opp, og ikke ønske seg nettopp mer overnasjonal styring, men det gjør at jeg må stille spørsmål. Jeg har noen spørsmål til Wenche Fossen, men først bakgrunnen for det:

EU vil at strømmen (vannfallene og energiverkene) som en av Norges naturressurser, skal være gjenstand for utenlandske investeringer og legges ut på markedet. Altså at energimarkedet skal liberaliseres. EU mente at Norge måtte endre konsesjonslovene sine slik at ikke bare utenlandske energiselskaper måtte levere vannfallene tilbake til staten etter 60 år (nå foreslått 75), men at det også må gjelde de kommunale. Hjemfallsretten kalles dette. (Forslaget er på høring.)

Kommunenes sentralforbund sier dette i en høringsuttalelse: "EFTA Surveillance Authority (ESA) anfører i sin "Reasoned Opinion" datert 20. februar 2002 at dagens forskjellsbehandling mellom offentlige eiere på den ene siden og private og utlendinger på den annen side for så vidt gjelder reglene om hjemfall, er i strid med EØS-avtalen art. 31 og 40 om henholdsvis fri etableringsrett og fri kapitalflyt." Kommunenes sentralforbund (KS) protesterer mot dette og ber om støtte fra kommune-Norge.

EU-direktivet vil være en grunn for kommunene til å selge e-verka sine fort. Inntog av utenlandsk kapital i stor skala blir en realitet, og det er også målet fra EU/EØS sin side, akkurat som det er WTO sitt mål.

Tre spørsmål:


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside